Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Jämlik hälsa och sjukvård - teoretiska perspektiv och verktyg för förändring, 7,5 hp

Engelskt namn: Equal health and healthcare - theoretical perspectives and tools for change

Denna kursplan gäller: 2021-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 3FH088

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Programråd för masterprogram inom folkhälsovetenskap, 2020-12-16

Innehåll

Kursen undersöker frågor om ojämlikheter inom och mellan olika sociala kategorier och grupper. Bland annat tar kursen upp kön, etnicitet, migration, klass, sexualitet, stad/landsbygd och ungdomars hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård. Ojämlikheter berörs på olika samhälleliga nivåer och utifrån olika teoretiska, etiska och normativa perspektiv, liksom för olika typer av hälsoutfall och olika typer av hälso- och sjukvård. Kursen ger deltagarna möjligheter att reflektera över hur olika sociala determinanter för hälsa påverkar individers och gruppers hälsa, samt reflektera hur de möjligtvis bidrar till att upprätthålla eller motverka ojämlikheter inom sin profession. Kursdeltagarna får också verktyg, både teoretiska och praktiska, som kan användas inom hälso- och sjukvård och praktiskt folkhälsoarbete för att arbeta för ökad jämlikhet.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
  • Redogöra för centrala begrepp så som kön/genus, intersektionalitet, och sociala determinanter för hälsa. 
  • Redogöra för olika typer ojämlikheter i hälsa och tillgång till sjukvården.
  • Redogöra för teorier och aktuell forskning kring ojämlikheter och förbättrad jämlikhet.

Färdigheter och förmågor
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
  • Identifiera de sätt på vilka de i sin yrkesutövning kan dra nytta av teoretiska och praktiska verktyg för att förbättra hälsan och tillgången till vård hos marginaliserade grupper.
  • Mot bakgrund av de teoretiska perspektiv och de ojämlikheter som lyfts fram under kursen identifiera hur hälsa och tillgång till sjukvård kan fördelas mer jämlikt i befolkningen. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
  • Diskutera och reflektera kring hur kunskaper om ojämlikhet i hälsa och vård kan omvandlas till konkreta insatser för att öka jämlikheten i hälsa och tillgången till hälso- och sjukvården. 
  • Muntligt och skriftligt reflektera och analysera normativa och etiska aspekter på ojämlik hälsa och tillgång till vård. 

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 90 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap, samt Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av online-föreläsningar (inspelade och direktsända), online-seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter med kamratåterkoppling. Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Instruktioner för online-seminarier ges i kursinstruktionen. Undervisningsspråk: Engelska.

Examination

Kursens examineras genom 
  • a) Skriftliga individuella och gruppbaserade inlämningsuppgifter inkl. feedbackuppgifter.
  • b) Aktivt deltagande vid obligatoriska online-seminarium 
  • c) Skriftlig individuell tentamen/inlämningsuppgift. 
På skriftliga individuella och gruppbaserade uppgifter samt obligatoriska online-seminarium sätts betygen underkänd (U) eller godkänd (G). På individuell skriftlig tentamen sätts betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). 

För att erhålla betyget godkänd (G) på hela kursen krävs att studenten blivit godkänd på kursens samtliga examinerande moment. För att erhålla betyget väl godkänd (VG) på hela kursen krävs dessutom betyget väl godkänd (VG) på tentamen.

Vid eventuell frånvaro från eller underkänt resultat på obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift eller om studenten måste göra om undervisningstillfället.

För studenter som inte blivit godkända på examinationsuppgifter kan det beroende på uppgift bli aktuellt med antingen individuellt anpassad komplettering eller nytt provtillfälle för att uppnå kriterier för godkänt betyg.  Ett nytt provtillfälle ska erbjudas tidigast inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination. 
Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.

Studenten har rätt till fem examinationstillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till programrådet vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Närmare anvisningar angående examinationer och betygsättning lämnas av kursansvarig vid kursens början.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.