Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Journalistik, medier och kommunikation A, 30 hp

Engelskt namn: Journalism, Media and Communication A

Denna kursplan gäller: 2022-08-22 till 2022-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1KO030

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Journalistik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2012-03-26

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2021-09-27

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om kommunikation och medier, samt deras villkor och roll i samhället. Relationen mellan medier och politik samt myndigheter och individ diskuteras. Under kursen behandlas centrala teorier och begrepp i medie- och kommunikationsforskning, det svenska mediesystemet och mediernas historiska utveckling samt olika slag av strategisk kommunikation och omvärldsanalys. Kursen omfattar praktiska kunskaper om, och färdighetsträning i, journalistiskt skrivande. Målet är att den studerande dels ha uppnått ökad förmåga att i tal och skrift föra analytiska resonemang om ämnesspecifika frågor, dels ha en teoretisk bas för arbete med planering, analys och utvärdering av information och kommunikation.
 
Kursen kan läsas fristående, men är också gemensam introduktionskurs (termin 1) för Journalistprogrammet, Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap, samt Programmet för strategisk kommunikation. En del inslag på kursen anpassas därför speciellt för de olika programmen.
 
I kursen ingår nedanstående moduler:
 
Modul 1: Medier och kommunikation (7,5 hp)
Media and Communication
Modulen sätter in utbildningen i dess kommunikationsvetenskapliga sammanhang. Modulen omfattar grundläggande kunskaper om olika mediesystem, mediers framväxt och utveckling samt journalistikens samhälleliga och kulturella roller. Modern och klassisk forskning om kommunikation, medier och journalistik introduceras.
 
Modul 2: Journalistik (7,5 hp)
Journalism
Modulen  behandlar de teoretiska och praktiska grunderna för journalistiskt arbete. Studenterna introduceras i journalistikens grunder såsom den journalistiska yrkesrollen, källkritik, yrkesetik och publicitetsregler samt offentlighetsprincipen. Efter en genomgång av nyhetsvärderingsprinciper och intervjuteknik görs praktiska övningar i journalistiskt skrivande med fokus på nyhetstext. Språkriktighet behandlas och en viktig del av modulen är övningar i att skriva språkligt korrekt, begripligt och intresseväckande

 
Modul 3: Politik, medier och samhälle (7,5 hp)
Politics, Media and Society
Modulen ger en introduktion till politisk kommunikation. Relationen mellan medier och politik samt myndigheter och individ diskuteras. Modulen behandlar det svenska politiska systemets utformning på lokal, nationell och EU-nivå samt förvaltningssystemet och förvaltningspolitiken, det vill säga den politik som handlar om hur den offentliga sektorn bör vara organiserad.
 
Modul 4: PR och journalistik (7,5 hp)
PR and journalism
Modulen introducerar begreppen propaganda, övertalning, falska nyheter och PR samt diskuterar deras relation till journalistik. Vidare diskuteras opinionsbyggande aktiviteter och användning av tvivelaktigt innehåll ur trovärdighets- och demokratiperspektiv, dvs situationer där kommunikativa eller journalistiska verksamheter börjar likna desinformation.

Förväntade studieresultat

Under hela kursen prövas att studenten kan:
 
 • visa förmåga att särskilja och författa såväl akademiska som yrkesrelaterade texter på korrekt svenska.
 • visa förmåga att söka, sålla och kritiskt granska information, samt att sätta in informationen i ett samhälleligt perspektiv.
 • visa förmåga att samarbeta i grupp, ta ansvar för sitt eget lärande genom att noggrant läsa och följa anvisningar och skriftlig återkoppling och genom att planera, anpassa och genomföra projekt inom utsatt tid.
 • både ge och ta emot konstruktiv kritik.
 • individuellt och i grupp sammanfatta, diskutera och presentera ämnesrelevanta problem som behandlas under föreläsningar, presentationer och i texter. 
Efter avklarad modul 1 (Medier och kommunikation) ska studenten kunna:
 • på ett övergripande sätt beskriva olika mediesystem samt mediernas historiska utveckling, med viss fokus på svenska förhållanden.
 • redogöra för och diskutera journalistikens villkor samt mediernas olika samhälleliga och kulturella roller, med viss betoning på demokrati- och genusfrågor.
Efter avklarad modul 2 (Journalistisk) ska studenten kunna:
 • tillämpa grunderna och principerna i den journalistiska metod- och skrivprocessen och i praktikendärigenom förhålla sig till begrepp som nyhetsvärdering, urval och vinkel
 • redogöra för hur offentliga dokument kan insamlas och användas
 • visa på förmåga att nyhetsvärdera och samtidigt motivera sina val utifrån givna nyhetsvärderingskriterier, etiska riktlinjer och målgrupper
 • reflektera över olika intervjuteknikers konsekvenser
 • producera text vars innehåll, språk och disposition samspelar för att göra texten intresseväckande och lättbegriplig
 • förhålla sig analytiskt och reflekterande till sina egna och andras texter.
Efter avklarad modul 3 (Politik, medier och samhälle) ska studenten kunna:
 • beskriva det svenska politiska systemet, EU:s politiska system, samt jämföra länkarna mellan dem,
 • kunna förklara relationen mellan politik, medier och samhälle,
 • redogöra för, jämföra respektive problematisera teoretiska perspektiv inom politisk kommunikation,
 • kommunicera aktuella samhälleliga skeenden utifrån rollen som kommunikatör/journalist. 
Efter avklarad modul 4 (PR och journalistik) ska studenten kunna:
 • redogöra för, jämföra och diskutera centrala nyckelbegrepp: propaganda, PR och falska nyheter, samt problematisera förhållandet mellan dem,
 • identifiera olika typer av tvivelaktigt innehåll samt reflektera över mis- eller desinformationens eventuella konsekvenser.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen består av föreläsningar, gruppövningar, självstudier och handledning. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.
 
Kursen kan läsas fristående, men ingår även som gemensam programkurs för Journalistprogrammet, Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap samt Programmet för strategisk kommunikation. En del undervisning och inslag på kursen anpassas speciellt för de olika programmen.
 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.
 
Kursen ställer höga krav på närvaro vid grupparbeten och deltagande i övningar av examinerande karaktär.

Examination

Kursen är indelad i fyra moduler. Varje enskild modul examineras fortlöpande genom muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter. Dessa består av hem- och salsskrivningar, seminarier, muntor, inlämningsuppgifter, rollspel, forumaktivitet och muntliga och skriftliga redovisningar. Eftersom utbildningarna avser leda till jobb inom journalistik och kommunikation, ställs höga krav på språklig förmåga vid samtliga examinationer. Kursen är gemensam programkurs för Journalistprogrammet, Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap samt Programmet för strategisk kommunikation. Formen för examinerande inslag på kursen kan därför variera mellan de olika programinriktningarna.
 
Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Godkänd (G) eller Underkänd (U), alternativt Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). För studerande som inte godkänns vid det ordinarie tillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle inom två månader, samt ett uppsamlingsprov inom ett år.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betygsomdöme. Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och sker inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betygsomdöme är ej tillåtet. Om studenten så önskar har denne rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att uppnå högre betygsomdöme än godkänt.
 
Om särskilda skäl föreligger kan en student ha möjlighet att examineras på annan ort. En student som önskar examineras på annan ort ska minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle ansöka hos studierektor vid berörd institution om detta. Se Umeå universitets regelsamling för detaljer.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för  en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund  av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

På modul 1, 3 och 4 ges betygsomdömet Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
På modul 2 ges betygsomdömet Godkänd (G) och Underkänd (U).
Kriterierna för de olika betygsnivåerna anges i samband med varje modul. För att bli godkänd på respektive modul krävs minst betygsomdömet godkänd (G) på samtliga prov och obligatoriska uppgifter på modulen. Betygsomdömen prövas individuellt och sätts av, Dekan utsedd, examinator
 
På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). Betyget är en sammanvägning av betygsomdömena från de olika modulerna. För Godkänd (G) på hel kurs krävs att samtliga moduler är godkända. För Väl godkänd (VG) fordras Väl godkänd (VG) på moduler på sammanlagt minst 15 hp.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess moduler upp till två år efter första registreringsdatum.
Den studerande får tentera minst fem gånger på varje modul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.
 
Under kursen tillämpas nolltolerans mot fusk och plagiat.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte ingå tillsammans med 1KO032 Journalistik, medier och kommunikation A1 15 hp, 1KO034 Journalistik, medier och kommunikation 15 hp, 1KO037 PR, medier och samhälle 15 hp eller annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
 
Kursen ersätter de tidigare kurserna 1KO009 Medie- och kommunikationsvetenskap A 30 hp och 1KO006 Introduktion till medie- och kommunikationsområdet 30 hp och kan inte tas med i examen tillsammans med någon av dessa.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.