Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Journalistik, medier och kommunikation, 15 hp

Engelskt namn: Journalism, Media and Communication

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 till 2022-08-21 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1KO034

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Journalistik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-08-11

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2021-02-23

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om kommunikation och medier, samt deras villkor och roll i samhället. Under kursen behandlas centrala teorier och begrepp i medie- och kommunikationsforskning, det svenska mediesystemet och mediernas historiska utveckling. Kursen omfattar praktiska kunskaper om, och färdighetsträning i, journalistiskt skrivande. Målet är att den studerande dels ha uppnått ökad förmåga att i skrift föra analytiska resonemang om ämnesspecifika frågor, dels ha en teoretisk bas för arbete med planering, analys och utvärdering av information och kommunikation.
 
Kursen motsvarar den första halvan av kursen 1KO030 Journalistik, medier och kommunikation A 30 hp.
 
I kursen ingår nedanstående moduler:
 
Modul1. Medier och kommunikation (7,5 hp)
Media and Communication
Modulen  sätter in utbildningen i dess medie- och kommunikationsvetenskapliga sammanhang. Modulen omfattar grundläggande kunskaper om olika mediesystem, mediers framväxt och utveckling samt journalistikens samhälleliga och kulturella roller. Modern och klassisk forskning om kommunikation, medier och journalistik introduceras.
 
Modul 2. Journalistik (7,5 hp)
Journalism

Modulen  behandlar de teoretiska och praktiska grunderna för journalistiskt arbete. Studenterna introduceras i journalistikens grunder såsom den journalistiska yrkesrollen, källkritik, yrkesetik och publicitetsregler samt offentlighetsprincipen. Efter en genomgång av nyhetsvärderingsprinciper och intervjuteknik görs praktiska övningar i journalistiskt skrivande med fokus på nyhetstext. Språkriktighet behandlas och en viktig del av modulen är övningar i att skriva språkligt korrekt, begripligt och intresseväckande.

Förväntade studieresultat

Under hela kursen prövas att studenten kan:
 • visa förmåga att särskilja och författa såväl akademiska som yrkesrelaterade texter på korrekt svenska.
 • visa förmåga att söka, sålla och kritiskt granska information, samt att sätta in informationen i ett samhälleligt perspektiv.
 • visa förmåga att samarbeta i grupp, ta ansvar för sitt eget lärande genom att noggrant läsa och följa anvisningar och skriftlig återkoppling och genom att planera, anpassa och genomföra projekt inom utsatt tid.
 • både ge och ta emot konstruktiv kritik.
 • sammanfatta, diskutera och presentera ämnesrelevanta problem som behandlas under presentationer och i texter. 
Efter avklarat modul 1 (Medier och kommunikation) ska studenten kunna:
 • ●på ett övergripande sätt kunna beskriva olika mediesystem samt mediernas historiska utveckling, med viss fokus på svenska förhållanden.
 • ●kunna redogöra för och diskutera journalistikens villkor samt mediernas olika samhälleliga och kulturella roller, med viss betoning på demokrati- och genusfrågor.
Efter avklarat modul2 (Journalistisk) ska studenten kunna:
 • tillämpa grunderna och principerna i den journalistiska metod- och skrivprocessen och i praktiken förhålla sig till begrepp som nyhetsvärdering, urval och vinkel
 • redogöra för hur offentliga dokument kan insamlas och användas
 • visa på förmåga att nyhetsvärdera och samtidigt motivera sina val utifrån givna nyhetsvärderingskriterier, etiska riktlinjer och målgrupper
 • reflektera över olika intervjuteknikers konsekvenser
 • producera text vars innehåll, språk och disposition samspelar för att göra texten intresseväckande och lättbegriplig
 • förhålla sig analytiskt och reflekterande till sina egna och andras texter
 • reflektera över olika intervjuteknikers konsekvenser
 • visa på förmåga att nyhetsvärdera och samtidigt motivera sina val utifrån givna nyhetsvärderingskriterier och målgrupper.

Behörighetskrav

Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 6/A6)

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen består av föreläsningar, gruppövningar, självstudier och handledning. I de fall närvaro vid olika inslag är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.
 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Se Studentcentrums hemsida för mer information.

Examination

Kursen är indelad i två moduler. Varje enskilt modul examineras fortlöpande genom skriftliga och praktiska uppgifter. Dessa består av hemskrivningar, seminarier eller redovisningar. Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Godkänd (G) eller Underkänd (U), alternativt Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betygsomdöme.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betygsomdöme. Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och sker inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betygsomdöme är ej tillåtet. Om studenten så önskar har denne rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att uppnå högre betygsomdöme än godkänt.
 
På modul 1 ges betygsomdömet Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). På modul 2 ges betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). Kriterierna för de olika nivåerna anges i samband med varje modul. För att bli godkänd på respektive modul krävs minst betygsomdömet godkänd (G) på samtliga prov och obligatoriska uppgifter på modulen. Betyget prövas individuellt och sätts av Dekan utsedd examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för  en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund  av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten
 
På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). Betyget är en sammanvägning av betygen från de olika modulerna. För Godkänd (G) på hel kurs krävs att samtliga moduler är godkända. För Väl godkänd (VG) fordras Väl godkänd (VG) på modul på sammanlagt minst 7,5 hp.
 
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess moduler upp till två år efter första registreringsdatum.
Den studerande får tentera högst fem gånger på varje modul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakulteten begära annan examinator.
Under kursen tillämpas nolltolerans mot fusk och plagiat.
 
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.
 

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte ingå tillsammans med 1KO030 Journalistik, medier och kommunikation A 30 hp, 1KO009 Medie- och kommunikationsvetenskap A 30 hp, 1KO006 Introduktion till medie- och kommunikationsområdet 30 hp, 1KO010 Medie- och kommunikationsvetenskap A nät 30 hp eller annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga Studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
 
Kursen ersätter den tidigare kursen 1KO032 Journalistik, medier och kommunikation A1 15 hp och kan inte tas med i en examen tillsammans med den kursen.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 35

Modul 1: Medier och kommunikation (7,5 hp)

Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast två månader före kursstart.

Handbok i journalistikforskning
Karlsson Michael, Strömbäck Jesper
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 471 sidor :
ISBN: 9789144124636
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

A history of digital media : an intermedia and global perspective
Balbi Gabriele, Magaudda Paolo
London : Routledge : 2018 : 281 Seiten :
ISBN: 9781138630222
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Det svenska medielandskapet : traditionella och sociala medier i samspel och konkurrens
Weibull Lennart, Wadbring Ingela
Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 314 sidor :
ISBN: 9789147136698
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Communications [Elektronisk resurs].
Frankfurt am Main : P. Lang :
Obligatorisk
Läsanvisning: Kinnebrock Susanne Revisiting journalism as a profession in the 19th century: Empirical findings on women journalists in Central Europe Ingår i Communications

Lundgren Kristina
Kvinnliga reportrar på det journalistiska fältet
Ingår i:
Centrum med många riktningar [Elektronisk resurs]
Stockholm : Centrum för genusstudier, Stockholms universitet : 2009 : 194 s. (PDF) : sid. 91-102 :
http://www.erg.su.se/polopoly_fs/1.39104.1320403016!/Centrum_med_manga_riktningar.pdf
Obligatorisk

Ney Birgitta
Bland mediedrottningar på 1920-talet
Ingår i:
Centrum med många riktningar [Elektronisk resurs]
Stockholm : Centrum för genusstudier, Stockholms universitet : 2009 : 194 s. (PDF) : sid. 65-81 :
http://www.erg.su.se/polopoly_fs/1.39104.1320403016!/Centrum_med_manga_riktningar.pdf
Obligatorisk

Anvisade texter och internetlänkar.

Modul 2: Journalistik (7,5 hp)

Ahlmér Anneli
V som i vinkel, 91 idéer för en bättre artikel
Anneli Ahlmér :
Digital hämtning
Obligatorisk

Häger Björn
Reporter : en grundbok i journalistik
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 582 sidor :
ISBN: 9789144131665
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Schori Martin
Online only : allt du behöver veta för att bli morgondagens journalist
Utgåva 2, uppdaterad, uppgraderad, utökad : Stockholm : Carlsson bokförlag : [2019] : 295 sidor :
ISBN: 9789173319591
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Källkritik
Thurén Torsten, Werner Jack
Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 273 sidor :
ISBN: 9789147129379
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lybeck Carolina Kockum
Språkriktighetsboken [Elektronisk resurs]
Malmö : MTM : 2020 : 1 CD-R :
Obligatorisk

Karlsson Ola
Svenska skrivregler
Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
ISBN: 978-91-47-11149-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

TT-språket
TT Nyhetsbyrån :
TT-språket
Obligatorisk

Anvisade texter och internetlänkar.

Referenslitteratur