Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Journalistik, 22,5 hp

Engelskt namn: Journalism

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 1JO001

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Journalistik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-13

Innehåll

Kursens behandlar praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper om arbete inom radio-, TV- och bildjournalistik. Under kursen tränas praktiska färdigheter i att med digitala hjälpmedel samla in och i dator redigera stillbilder, ljud och rörlig bild. Kursen utgör delar av termin 3 för Journalistprogrammet. I kursen ingår tre moduler enligt nedan:
 
Modul 1. Text och foto (7,5 hp)
Text and photography
Under modulen behandlas journalistikens funktion i ett demokratiskt samhälle. Studenten genomför ett flertal nyhetsuppslag ur olika perspektiv och fördjupar sig i olika journalistiska skrivformer och foto.
 
Modul 2. Radiojournalistik (7,5 hp)

Radio journalism
Modulen är både teoretiskt och praktiskt. Radions utveckling gås igenom och radiomediets språk och speciella förutsättningar diskuteras, övas och analyseras. Studenterna får lära sig datorbaserad ljudredigering, träna programpresentation, göra nyhetsinslag och reportage. Uppgifter görs både individuellt och i grupp.
 
Modul 3. TV-journalistik (7,5 hp)
TV journalism
Modulen är både teoretiskt och praktiskt. Praktiskt arbete med TV-inslag tränas från idéstadiet till färdig produktion. I modulen ingår också dramaturgi, kamerateknik och datorbaserad videoredigering.

Förväntade studieresultat

Under hela kursen prövas att studenten kan:
 • uppvisa förståelse för olika produktionsformers speciella förutsättningar och möjligheter vad gäller journalistiskt berättande
 • visa förmåga att skriva och återge korrekt svenska. 
För godkänd modul 1 (Text och foto) ska studenten kunna:
 • uppvisa förståelse för textens och fotografiets speciella förutsättningar
 • kunna hantera teknik och mjukvara för fotografi,
 • definiera och särskilja begreppen vinkel, krok och perspektiv.
 • redogöra för hur offentliga dokument kan insamlas och användas
 • omformulera myndighetsspråk till journalistiska texter
 • skapa journalistiska berättelser från olika aktörers perspektiv 
För godkänd modul 2 (Radiojournalistik) ska studenten:
 • uppvisa förståelse för radiomediets journalistiska förutsättningar och möjligheter,
 • kunna behandla svenska språket på ett radiomässigt vis i program, reportage och nyhetsinslag,
 • individuellt ha gjort nyhetsinslag, reportage och program för radio,
 • kunna hantera teknik och mjukvara för att göra radioprogram,
För godkänd modul 3 (TV-journalistik) ska studenten:
 • uppvisa förståelse för TV-mediets journalistiska förutsättningar och möjligheter,
 • kunna producera journalistiska videoinslag,
 • kunna hantera tillgänglig teknik för videoproduktion (kamera och redigeringsprogram),ha kunskap om grundläggande dramaturgi för journalistisk TV-produktion

Behörighetskrav

Univ: Journalistprogrammet (HGJRN) termin 1 och 2 (eller motsvarande). Högst 7,5 hp får saknas från närmast tidigare nivå. B-uppsatsen ska vara godkänd.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, praktiska övningar, individuellt datorarbete i journalistlabb liksom muntliga och journalistiskt presenterade uppgifter. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.
 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum

Examination

Kursen examineras fortlöpande genom individuella och gruppbaserade muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter, seminarier och redovisningar. Under modul 2 och 3 (Radiojournalistik och TV-journalistik) förekommer det att examination dokumenteras genom inspelningar.
 
Inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Godkänd (G) eller Underkänd (U), alternativt Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället, samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betygsomdöme kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt. Komplettering av examinationen kommer anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och sker inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har denne rätt att genomföra ny examination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
Vid samtliga moduler ges betygsomdömena Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
 
För att bli godkänd på respektive modul krävs minst betygsomdömet godkänd (G) på samtliga prov och obligatoriska uppgifter på modulen. Omdömet prövas individuellt och sätts av examinator.
På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). Betyget är en sammanvägning av betygsomdömena från de olika modulerna. För Godkänd (G) på hel kurs krävs att samtliga moduler är godkända. För Väl godkänd (VG) på hel kurs fordras Väl godkänd (VG) på sammanlagt minst 15 hp.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för  en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund  av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess moduler upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje modul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetens Dekan begära annan examinator.
 
Eftersom utbildningen avser leda till arbete inom journalistik, ställs höga krav på skriftlig och muntlig förmåga. Under kursen tillämpas nolltolerans mot fusk och plagiat.
 
Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i en examen tillsammans med kursen 1JO004; Bildjournalistik, etermedier och ekonomi, 30 hp  eller annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 36

Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast en månad före kursstart

Modul 1: Text och foto (7,5 hp)

Ahlmér Anneli
Vad är grejen? : 4 steg till din första journalistiska artikel
Enskede : Byline : 2012 : 78 s. :
ISBN: 978-91-980088-0-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Anvisade texter

Modul 2: Radiojournalistik (7,5 hp)

Nyhetsradio : en bok om aktualitetsjournalistik
Lindfelt Erik, Eriksson-Sjöberg Leif
Stockholm : Carlsson : 2006 : 183 s. :
ISBN: 91-7331-010-7 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Referenslitteratur

Åberg Carin
Radioanalys : att undersöka radions lyssnare och program
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 122 s. :
ISBN: 978-91-44-07240-1
Se bibliotekets söktjänst

Se bibliotekets söktjänst

Modul 3: TV-journalistik (7,5 hp)

Kanger Thomas
Göra TV, helt enkelt : reportage och nyheter för alla format
Stockholm : Ordfront : 2017 : 142 sidor :
ISBN: 978-91-7441-715-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst