Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Journalistisk fördjupning, 22,5 hp

Engelskt namn: Advanced journalism

Denna kursplan gäller: 2020-01-20 och tillsvidare

Kurskod: 1JO000

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Journalistik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-09-09

Innehåll

Under kursen utökar studenterna sina kunskaper om journalistiska arbetsmetoder. Framför allt övar de på att använda digitala verktyg för att skapa journalistiska alster för olika plattformar och genomföra fördjupade dokumentära projekt. I kursen ingår också praktik och en modul som innehåller teoretiska grunder och metoder för att journalistiskt kunna granska ekonomi och statistik. Kursen utgör del av termin 4 på HGJRN Journalistprogrammet. I kursen ingår nedanstående moduler:

Modul 1. Cross Media (3,0 hp)
Cross Media
Under denna modul arbetar studenterna med journalistisk research och lär sig publicera resultatet i lämpligt format på olika plattformar.

Modul 2. Dokumentärt berättande (7,5 hp)
Documentary Storytelling
Under modulen tillägnar sig studenterna en teoretisk förståelse av grunderna i dokumentärt berättande samt färdigheter i att praktiskt arbeta med insamling och presentation av dokumentärt material. Det övergripande målet är att studenten ska kunna skildra en verklighet på ett sätt som kan bidra till ökad förståelse för det ämne som behandlas.

Modul 3. Praktik (4,5 hp)
Practical Placement
Praktiken ska ge en orientering i arbetet på en redaktion och en inblick i journalistikens vardag. Praktikperioden kan delas och utföras på två redaktioner.

Modul 4. Ekonomi och statistik (7,5 hp)
Economics and statistics
Det övergripande syftet med modulen är dels att studenterna ska ha en inblick i området nationalekonomi, dels att de ska förstå hur statistik skapas, för att kunna bevaka dessa områden journalistiskt.
Den nationalekonomiska delen lägger fokus på en grundläggande förståelse för centrala ekonomiska begrepp och hur samhällsekonomin fungerar. och utvecklats över tid. Dessutom behandlas arbetsmarknaden, bl.a. hur utbud och efterfrågan på arbetskraft bestäms och hur arbetslöshet uppstår till följd av konjunkturella och strukturella faktorer.
Statistikdelen behandlar de grundläggande stegen i en statistisk undersökning. Under modulens ges exempel på hur statistiska metoder används i olika tillämpningssituationer och hur fallgropar som bristande kunskap i statistik kan leda till missvisande journalistisk rapportering.

Förväntade studieresultat

För godkänd modul 1 (Cross Media) ska studenten kunna:
 • insamla ett journalistiskt material och anpassa det för publicering på flera plattformar, samt
 • identifiera och värdera olika teknikers för- och nackdelar för en berättelse.
För godkänd modul 2 (Dokumentärt berättande) ska studenten kunna:
 • identifiera och redogöra för dramaturgier som är typiska för det dokumentära berättandet,
 • planera för en journalistisk produktion av en dokumentär berättelse, samt
 • anpassa insamling och presentation av material utifrån vad som ger berättelsen tydlighet och tyngd.
För godkänd modul 3 (Praktik) ska studenten:
 • ha utfört journalistiskt arbete i redaktionell miljö och erhållit ett intyg,
 • kunna beskriva sin journalistiska praktik i form av en arbetsrapport.
För godkänd modul 4 (Ekonomi och statistik) förväntas studenten kunna:
 • förklara samhällsekonomins sätt att fungera och alternativa system att fördela samhällets resurser,
 • tolka och förklara nyhetsflöden relaterade till aktuella ekonomiska frågeställningar, bland annat arbetsmarknads- och stabiliseringspolitik,
 • illustrera och förklara finans- och penningpolitikens möjligheter och begränsningar att stabilisera BNP, liksom att ge prov på och tillämpa de ekonomiska modellerna på aktuella ekonomiska problem,
 • redogöra för relevant grundläggande statistisk terminologi,
 • redogöra för de grundläggande stegen och för olika felkällor i en statistisk undersökning,
 • redogöra för vilka slutsatser som kan dras från en statistisk undersökning, samt
 • producera en ekonomi- eller statistikartikel med genomtänkta förklaringsmodeller.

Behörighetskrav

Journalistprogrammet (HGJRN) termin 1 till 3 (eller motsvarande). Högst 7,5 hp får saknas från närmast tidigare nivå.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, praktiska övningar, individuellt redigeringsarbete i journalistlabb liksom muntliga och journalistiskt presenterade uppgifter. Obligatorisk närvaro anges i schemat. Frånvaro från obligatorisk sammankomst medför restuppgift.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Varje enskild modul examineras fortlöpande genom muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter. Dessa består av hemtentamina, salstentamina, inlämningsuppgifter, examinerande seminarier eller muntliga redovisningar. Eftersom utbildningarna avser leda till arbete inom journalistik, ställs höga krav på skriftlig förmåga.

Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Godkänd eller Underkänd, alternativt Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

På modul 2 och 4 ges betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). Kriterierna för de olika betygsnivåerna anges i samband med varje modul. På modul 1 och 3 ges betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). Betyg sätts av Humanistiska fakultetsnämnden utsedd examinator. Betyget prövas individuellt och sätts först när alla obligatoriska inslag är godkända. För att bli Godkänd (G) på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska inslag är godkända. För Väl godkänd (VG) på hel kurs fordras Väl godkänd (VG) på moduler motsvarande minst 15 hp.

För att bli godkänd på modul 3 krävs bekräftelse från praktikplatsen, närvaro på praktikplatsen under motsvarande heltid, deltagande i praktikseminarium samt ett praktikintyg från handledaren på praktikplatsen. Om frånvaro från praktiken överstiger tre arbetsdagar, exempelvis på grund av sjukdom, görs en individuell bedömning när det gäller behovet av kompletteringar.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella modulen.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för  en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund  av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje modul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.