"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Juridik för psykologprogrammet, 6 hp

Engelskt namn: Law for the Study Programme for University Diploma in Psychology

Denna kursplan gäller: 2016-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 2JU180

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-05-30

Innehåll

Kursen syftar till att ge juridiska kunskaper inom ett antal rättsområden som är av central betydelse för arbetet som psykolog.

Kursen inleds med en orientering om det svenska rättssystemet och en genomgång av centrala rättskällor. Här behandlas även allmänna juridiska frågor som skillnaden mellan lag, grundlag, förordning och myndighetsföreskrift. Under kursen behandlas vidare grundläggande aspekter på psykologens profession i offentlig och privat verksamhet, utifrån regler om allmän förvaltning, legitimation, ansvar och tillsyn, sekretess och tystnadsplikt, samt upprättande av intyg, dokumentation och delaktighet i teambedömningar. Kursen innehåller också delar med utgångspunkt i patientens perspektiv, såsom samtycke och tvång, samt regler som syftar till att motverka och förebygga ohälsa utifrån arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

- visa översiktlig förståelse och kunna redogöra för konstruktionen av det svenska rättssystemet och dess betydelse såväl i samhället som för arbetet som psykolog,
- visa förståelse för och kunna tillämpa regleringar som berör psykologer som aktör i offentlig och privatverksamhet, samt arbetsrätt avseende främst arbetsmiljö och diskriminering,
- visa förmåga att såväl självständigt som i grupp identifiera, analysera och föreslå lösningar för juridiska problem med anknytning till de rättsområden som berör psykologens arbete.

Behörighetskrav

För att delta i kursen krävs att man är antagen till Psykologprogrammet. Kursen läses i enlighet med dess inplacering i aktuell utbildningsplan. Vidare förkunskapskrav gäller: Introduktionskurs i psykologi 7,5 hp, och Vetenskaplig och professionell metod 7,5 hp, eller motsvarande. Beslut om avvikelse från kursordning fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Kursen baseras på problembaserat lärande, där studentens egen aktivitet och arbete, individuellt eller i grupp, är avgörande. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och inlämning av obligatoriska uppgifter. Närvaro och aktivt deltagande vid seminarier, samt redovisning av inlämningsuppgifter, är obligatoriska. Rätten att erhålla undervisning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels en hemtentamen enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier.
Fullgörande av skriftliga inlämningsuppgifter.

Punkt 2
Fullgörande av en skriftlig individuell hemtentamen.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkterna 1-2, och de däri ingående delarna, ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget på kursen sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Tillgodoräknande
En student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se: www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande

Litteratur
Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.

 

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 17

  Etik och juridik - för psykologer och psykoterapeuter
  Sverne Arvill Ebba, Hjelm Åke, Johnsson Lars-Åke, Sääf Christina
  8 uppl. : Studentlitteratur AB : 2020 : 456 sidor :
  ISBN: 9789144137759
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ytterligare material som tillhandahålls via institutionen kan tillkomma.

 • Giltig från: 2022 vecka 44

  Etik och juridik - för psykologer och psykoterapeuter
  Sverne Arvill Ebba, Hjelm Åke, Johnsson Lars-Åke, Sääf Christina
  8 uppl. : Studentlitteratur AB : 2020 : 456 sidor :
  ISBN: 9789144137759
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ytterligare material som tillhandahålls via institutionen kan tillkomma.

 • Giltig från: 2022 vecka 18

  Etik och juridik - för psykologer och psykoterapeuter
  Sverne Arvill Ebba, Hjelm Åke, Johnsson Lars-Åke, Sääf Christina
  8 uppl. : Studentlitteratur AB : 2020 : 456 sidor :
  ISBN: 9789144137759
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ytterligare material som tillhandahålls via institutionen kan tillkomma.

 • Giltig från: 2021 vecka 48

  Etik och juridik - för psykologer och psykoterapeuter
  Sverne Arvill Ebba, Hjelm Åke, Johnsson Lars-Åke, Sääf Christina
  8 uppl. : Studentlitteratur AB : 2020 : 456 sidor :
  ISBN: 9789144137759
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ytterligare material som tillhandahålls via institutionen kan tillkomma.

 • Giltig från: 2021 vecka 18

  Etik och juridik - för psykologer och psykoterapeuter
  Sverne Arvill Ebba, Hjelm Åke, Johnsson Lars-Åke, Sääf Christina
  8 uppl. : Studentlitteratur AB : 2020 : 456 sidor :
  ISBN: 9789144137759
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2020 vecka 18

  Etik och juridik - för psykologer och psykoterapeuter
  Sverne Arvill Ebba, Hjelm Åke, Johnsson Lars-Åke, Sääf Christina
  8 uppl. : Studentlitteratur AB : 2020 : 456 sidor :
  ISBN: 9789144137759
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2019 vecka 36

  Etik och juridik för psykologer och psykoterapeuter
  Sverne Arvill Ebba, Hjelm Åke, Johnsson Lars-Åke, Sääf Christina
  Sjunde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 373 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11872-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst