"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Juridisk översiktskurs, 15 hp

Engelskt namn: Introductory Course in Law

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 2JU033

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten för juridiska institutionen i beslutsmöte, 2009-06-01

Reviderad av: Prefekten, 2022-02-28

Innehåll

Kursen inleds med ett avsnitt om allmän rättskunskap och juridisk metod. Därefter behandlas viktiga delar av en rad centrala rättsområden inom den civila och offentliga rätten, så som avtalsrätt, fastighetsrätt, processrätt och förvaltningsrätt.

Förväntade studieresultat

Campus - helfart
Studenten ska efter kursen:
- kunna särskilja ett rättssystem från andra normerande system,

- kunna och förstå huvuddragen i det svenska rättssystemet och kunna särskilja dess civilrättsliga del från den offentligrättsliga,

- självständigt och i grupp kunna tillämpa juridisk metod inbegripet att ta fram och kunna tolka relevanta rättskällor samt
inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa enklare juridiska problem,

- visa förmåga att såväl självständigt som i grupp muntligen och skriftligen redogöra för och kunna diskutera rättsligt material och rättsliga problem och därvid också kunna föra juridisk argumentation för och emot olika lösningar på problem.

Distans nät - halvfart
Studenten ska efter kursen:
- kunna särskilja ett rättssystem från andra normerande system,

- kunna och förstå huvuddragen i det svenska rättssystemet och kunna särskilja dess civilrättsliga del från den offentligrättsliga,

- självständigt kunna tillämpa juridisk metod inbegripet att ta fram och kunna tolka relevanta rättskällor samt
inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa enklare juridiska problem,

- visa förmåga att självständigt skriftligen redogöra för och kunna diskutera rättsligt material och rättsliga problem och därvid också kunna föra juridisk argumentation för och emot olika lösningar på problem.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Campus - helfart
Undervisningen består av seminarier som förbereds i basgrupper, föreläsningar, samt ljudsatta presentationer. Några övningar förekommer också. För seminarierna gäller obligatorisk närvaro och dessa ingår som ett led i examinationen (se nedan).

Distans nät - halvfart
Undervisningen är helt nätbaserad. Den består av skriftliga insändnings­uppgifter och ett quiz som är poänggivande enligt förutsättningar som anges senast vid kursens början, samt inspelade föreläsningar och övningar m.m. Den första skriftliga uppgiften som behandlar juridisk metod samt quizet är obligatoriska och ingår som ett led i examinationen (se nedan).

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som det kurstillfälle pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Campus - helfart
Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels ett avslutande skriftligt prov enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
a. Aktivt deltagande vid seminarier.
b. Fullgörande av duggor (skriftliga deltentor).
Punkt 2
Fullgörande av en avslutande skriftlig, individuell salstentamen.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1, och de däri ingående delarna, ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För den skriftliga salstentamen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på den skriftliga salstentamen och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen, quiz, dugga eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Distans nät - halvfart
Examinationen sker på grundval av två delar, dels de under kursen obligatoriska delar som anges under punkt 1 nedan, dels ett avslutande skriftligt prov enligt punkt 2 nedan.

Punkt 1
a. Författande av skriftlig insändningsuppgift rörande juridisk metod.
b. Fullgörande av quiz.
Punkt 2
Fullgörande av en avslutande skriftlig, individuell hemtentamen.

Betyg m.m.
För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1, och de däri ingående delarna, ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För den skriftliga hemtentamen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). Betyget på hela kursen grundar sig på den skriftliga hemtentamen och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.

Närmare anvisningar angående betygssättningen och de olika delarnas inbördes vikt lämnas av kursansvarig vid terminens början. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.

Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen, quiz, dugga eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 3

  På kursen behöver du tillgång till relevant lagtext. Den finns i svensk författningssamling som du hittar på nätet. Många studenter väljer att köpa en bok med samlad lagtext, en så kallad lagbok. Här finns många alternativ t.ex. Sveriges Rikes Lag, Wolters Kluwer (den blå lagboken), Sveriges Lag, Studentlitteratur (den svarta lagboken) eller Svensk Lag, Iustus (den gröna lagboken).

  Svensk juridik
  Giertz Magdalena, Hellstadius Åsa, Nilsson Mattias, Reichel Jane, Sjödin Erik, Ågren Jack, Åhman Karin, Persson Mats
  2 uppl. : Norstedts Juridik AB : 2020 :
  ISBN: 9789139208952
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Observera att du som student vid Umeå universitet kommer att ha tillgång till databasen JUNO. Genom den databasen kommer du åt lagtexten i svensk författningssamling. Du har också tillgång till en hel del lagkommentarer samt viss litteratur där.

 • Giltig från: 2022 vecka 35

  På kursen behöver du tillgång till relevant lagtext. Den finns i svensk författningssamling som du hittar på nätet. Många studenter väljer att köpa en bok med samlad lagtext, en så kallad lagbok. Här finns många alternativ t.ex. Sveriges Rikes Lag, Wolters Kluwer (den blå lagboken), Sveriges Lag, Studentlitteratur (den svarta lagboken) eller Svensk Lag, Iustus (den gröna lagboken).

  Svensk juridik
  Giertz Magdalena, Hellstadius Åsa, Nilsson Mattias, Reichel Jane, Sjödin Erik, Ågren Jack, Åhman Karin, Persson Mats
  2 uppl. : Norstedts Juridik AB : 2020 :
  ISBN: 9789139208952
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Observera att du som student vid Umeå universitet kommer att ha tillgång till databasen JUNO. Genom den databasen kommer du åt lagtexten i svensk författningssamling. Du har också tillgång till en hel del lagkommentarer samt viss litteratur där.