Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Källkritik på nätet i förskola och skola, 7,5 hp

Engelskt namn: Online Information Evaluation in Preschool and School

Denna kursplan gäller: 2021-08-16 till 2022-08-14 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2IT036

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten, 2021-03-10

Innehåll

I kursen behandlas kunskap och färdigheter som krävs för att stötta barn och unga att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till information på nätet. Kursens innehåll utgår från styrdokumentens formuleringar och behandlar olika teoretiska perspektiv på medielandskapets utveckling och aktuella samhällsfrågor. I kursen presenteras aktuell forskning rörande barn och unga som aktiva producenter och konsumenter av information samt förskolan och skolan som central aktör för utvecklandet av källkritisk förmåga.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • redogöra för centrala begrepp och teorier som rör kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till information på nätet
  • beskriva villkoren för barn och unga i det samtida medielandskapet.
Färdigheter och förmåga
  • utifrån ett källkritiskt perspektiv diskutera olika aktörer och resurser för lärare, barn och unga
  • diskutera, välja och planera för tillämpning av undervisningsmetoder för kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till information på nätet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • värdera olika aktörer och resurser för lärare, barn och unga
  • utifrån styrdokument och olika teoretiska perspektiv värdera möjligheter och utmaningar i det samtida medielandskapet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker på distans med IT-stöd och bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och handledning.

Examination

Kursen examineras fortlöpande med individuella skriftliga inlämningsuppgifter och ett avslutande seminarium. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. 

Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som erhållit betyget Godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Betyget Väl godkänd på hel kurs erhålls om den studerande har tilldelats betyget Väl godkänd på samtliga uppgifter i kursen som har den betygsnivån. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall kursen upphör att gälla eller om kursplanen genomgår större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från att denna kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 33

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning [Elektronisk resurs]
2019 : 42 sidor :
Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
Obligatorisk

Digital kompetens och källkritik i praktiken : metodhandbok med undervisningsexempel
Bergseth Lotta, Granath Charlotta, Sköld Jenny
Första upplagan : Stockholm : Sanoma utbildning : [2020] : 330 sidor :
ISBN: 9789152357804
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Läroplan för förskolan : Lpfö 18
Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
ISBN: 9789138327364
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019
Sjätte upplagan : [Stockholm] : Skolverket : 2019 : 299 sidor :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789138327500
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet
Regeringen, utbildningsdepartementet : 2017 :
https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c/nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet.pdf
Obligatorisk

Referenslitteratur

Nilsen Malin
Barns digitala aktiviteter : samspel mellan barn, lärare och digitala teknologier i förskolan
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 184 sidor :
ISBN: 9789147127719
Se bibliotekskatalogen Album

Digitalisering i förskolan : på vetenskaplig grund
Kjällander Susanne, Riddersporre Bim
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 351 sidor :
ISBN: 9789127824331
Se bibliotekskatalogen Album

Kyrk Seger Erika
Digitalt meningsskapande i förskolan
Första utgåvan : Stockholm : Lärarförlaget : [2020] : 207 sidor :
ISBN: 9789188149473
Se bibliotekskatalogen Album

Nygren Thomas
Fakta, fejk, fiktion : källkritik, ämnesdidaktik, digital kompetens
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 222 sidor :
ISBN: 9789127823587
Se bibliotekskatalogen Album

Leigert Lena
Hej internet!
Första upplagan : [Göteborg] : Baggebetti : [2019] : 130 sidor :
ISBN: 9789198510584
Se bibliotekskatalogen Album

Nilsson Marco
Juridik i professionellt lärarskap : lagar och värdegrund i den svenska skolan
fjärde upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 182 sidor :
ISBN: 9789151102399
Se bibliotekskatalogen Album

Källkritik
Thurén Torsten, Werner Jack
Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 273 sidor :
ISBN: 9789147129379
Se bibliotekskatalogen Album

Källkritik på schemat : det kritiska tänkandets didaktik
Rosenqvist Anna, Ekecrantz Stefan
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 193 sidor :
ISBN: 9789147125715
Se bibliotekskatalogen Album

Heimer Maria
Källkritiskt förhållningssätt i förskolan
Första upplagan : Stockholm : Gothia Fortbildning : [2019] : 166 sidor :
ISBN: 9789177411499
Se bibliotekskatalogen Album

Navigera i den digitala samtiden : en antologi om den nya lärarrollen
Nygårds Karin, Raymond Terese
2016 : 128 sidor :
ISBN: 9789188149152
Se bibliotekskatalogen Album

Dunkels Elza
Skärmstark
(kommande) : 2021 :

Sök- och källkritik i grundskolan : En forskningsrapport
Carlsson Hanna, Sundin Olof
Lund : 2018 : 82 sidor :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-92285

Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och samhällskunskap
Ingår i:
Skolinspektionen [Elektronisk resurs]
2014-12-29T12:00:00+01:00 :
https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2018/undervisning-om-kallkritiskt-forhallningssatt-i-svenska-och-samhallskunskap/

Thoresson Anna
Utforska digitala verktyg i förskolan
Stockholm : Lärarförlaget : [2019] : 151 sidor :
ISBN: 9789188149404
Se bibliotekskatalogen Album