Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kandidatuppsats i informatik, 15 hp

Engelskt namn: Bachelor´s Thesis

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 2IN017

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Institutionen för informatik, 2010-12-22

Reviderad av: Prefekten, 2019-10-08

Innehåll

Modul 1. Ämnesförslag, 1,5 hp
I denna kursmodul behandlas framställningen av ett ämne som är lämpligt med syfte att genomföra av ett examensarbete i Informatik.

Modul 2. Genomförande av Examensarbete, 13,5 hp
Kursen syftar till att ge den studerande tillfälle att självständigt och kritiskt tillämpa och fördjupa sina kunskaper inom ämnet informatik samt ge övning i utrednings- eller utvecklingsarbete. Det innefattar val av tillämpningsområde, problemformulering och avgränsning samt genomförande av det självständiga arbetet. Häri inbegripes förmåga att kritiskt välja och tillämpa en med hänsyn till problemet adekvat metodansats. Kursen syftar även till att ge kunskaper och färdigheter i att genomföra projekt och dokumentera arbetet i en skriftlig rapport med den vetenskapliga rapporten som förebild samt förmåga att presentera och diskutera sitt arbete. I kursen förmedlas kunskaper om vetenskapligt förhållningssätt och artikelskrivande inom forskarvärlden. Kursen betonar värdet av att det problem som behandlas i det självständiga arbetet är förankrat i praktisk verksamhet eller kan knytas till områden inom vilka institutionen bedriver forskning.

Förväntade studieresultat

Modul 1. Ämnesförslag, 1,5 hp
Färdighet och Förmåga
- Identifiera och formulera avgränsade frågeställningar och tillhörande syften inom informatikområdet som kan undersökas och besvaras med vetenskaplig metodik.

Modul 2. Genomförande av Examensarbete, 13,5 hp
Färdighet och Förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Identifiera och formulera frågeställningar inom informatikområdet.
- Självständigt planera en undersökning där ett vetenskapligt sätt att generera kunskap tillämpas.
- Genomföra en undersökning som resulterar i att kunskap genereras om den frågeställning som undersöks.
- Knyta frågeställning, analys och slutsatser till litteratur inom informatikområdet.
- Presentera och diskutera examensarbetet på ett tydligt sätt, samt sätta sig in i och diskutera andras arbete.

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs minst betyget godkänd på kurser i informatik på grundläggande nivå omfattande 60 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, workshops och seminarier samt handledning i samband med självstudier och genomförande av obligatoriska datorlaborationer eller andra inlämningsuppgifter. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen kan ges på engelska. Under kursen introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång dygnet runt till ett antal av institutionens datorsalar, med undantag för förekommande bokningar för andra kurser.

Examination

Modul 1. Ämnesförslag 1,5 hp
Examinationsformen utgörs av en inlämningsuppgift som utförs individuellt eller parvis. För att erhålla betyget Godkänd(G) på modulen krävs att uppgiften är avklarad.

Modul 2. Genomförande av Examensarbete, 13,5 hp
Examinationen sker genom en inlämningsuppgift i form av ett PM, en inlämningsuppgift i form av en uppsats samt deltagande vid en studentkonferens. Examinationen på kursen innefattar i samtliga fall en tryckfärdig skriftlig rapport och i vissa fall också någon form av IT-artefakt och/eller digital produktion. I de fall där både en artefakt/produktion och en rapport återfinns som resultat, ligger båda till grund för det slutgiltiga betyget. Som betyg på modulen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Som betyg på hela kursen ges väl godkänd, godkänd eller underkänd. I anslutning till beskrivningen av examinationens innehåll och form anges vilka uppgifter som är nödvändiga för betyget godkänd respektive väl godkänd. För betyget godkänd på kursen erfodras minst betyg godkänd på bägge ingående kursmomentet. För betyget väl godkänd på kursen erfodras betyget väl godkänd på det andra kursmomentet och godkänd på det första kursmomentet.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått 2 prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknanden hanteras i enlighet med Umeå universitets handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå. Ansökan om tillgodoräknande på kurs/moment sänds till Umeå universitet, Studentcentrum/Examina, 901 87 Umeå.

Övriga föreskrifter

Examensarbetet bör i normalfallet skrivas av två författare tillsammans. Det är ej möjligt att två studenter samförfattar ett examensarbete på olika nivåer (exempelvis kandidat- och magisternivå). Handledning av examensarbetet garanteras endast under det kurstillfälle då den studerande är förstagångsregistrerad på kursen.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 34

Hartman Jan
Vetenskapligt tänkande : från kunskapsteori till metodteori.
2., [utök. och kompletterade]uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2004 (Lund : 307, [1]s. :
ISBN: 91-44-03306-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

Referenslitteratur

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-04826-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst