Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kandidatuppsats i religionsvetenskap, 15 hp

Engelskt namn: Bachelor Essay in Religious studies

Denna kursplan gäller: 2018-06-25 till 2022-05-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1RE210

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-06-20

Innehåll

Kursens innehåller ett självständigt uppsatsarbete i religionsvetenskap omfattande 15 högskolepoäng. Inom ramen för kursen skall den studerande tillägna sig grundläggande kunskaper om hur man skall analysera och presentera ett religionsvetenskapligt problem på ett vetenskapligt sätt.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna …
•     redogöra för det valda problemets relation till religionsvetenskaplig teori
•     redogöra för de metodiska problem som aktualiserats under arbetsprocessen.
•    Använda sig av ett akademiskt språk enligt de konventioner som används inom religionsvetenskap.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna …
•    kritiskt analysera relationen mellan det valda problemet och den valda metoden
•    kritiskt analysera religionsvetenskaplig teori och forskning relaterade till det valda ämnet och den valda uppgiften
•    kritiskt värdera källor
•    presentera en religionsvetenskaplig analys i uppsatsform enligt de konventioner som förvaltas inom huvudområdet.
•    självständigt producera akademisk text

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna …
•    problematisera det valda problemet och resultatet samt den valda metoden.


 

Behörighetskrav

Univ: För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap om minst 75 hp, där någon av kurserna Religionsvetenskap: påbyggnadskurs 15 hp, Religionsvetenskap: kandidatkurs 15hp, Religionshistoria: kandidatkurs 15 hp, Religionspsykologi: kandidatkurs 15 hp, Religionspedagogik: kandidatkurs 15hp eller motsvarande ingår. Ämnesvalet i kandidatuppsatsen styrs av vilka delämnen i religionsvetenskap man tidigare läst på kandidatnivå.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av handledning och seminarier.
Den studerande har rätt till handledning under den period som den studerande är förstagångsregistrerad på kursen.

 

Examination

Examination av uppsats sker genom att uppsatsen läggs fram och ventileras vid uppsatsseminarium. Uppsatsen bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.

Den som godkänts vid examinationen får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger underkänts vid examination, har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.


 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 26

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
ISBN: 9789147111510
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Övrig litteratur fastställs i samråd med handledare.