"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kandidatuppsats i teologi, 15 hp

Engelskt namn: Bachelor Essay in Theology

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 1RE225

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-02-11

Innehåll

Den studerande genomför ett självständigt uppsatsarbete inom något av teologins delämnen systematisk teologi och etik, historisk och praktisk teologi eller exegetik. Den studerande tillägnar sig grundläggande kunskaper om analys och presentation av ett forskningsproblem på ett vetenskapligt sätt. Som material för uppsatsen är den studerande i denna kurs hänvisad till analys av textmaterial.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 
- Beskriva tillämpliga teorier och metoder inom ämnet. 

 
Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 
- söka, värdera och kritiskt tolka relevant information, 
- analysera texter samt teoretiska frågeställningar, 
- identifiera forskningsproblem och formulera uppsatssyfte och frågeställningar 
- använda lämpliga teorier och metoder, 
- argumentera för en viss hållning eller slutsats, 
- författa en uppsats som ifråga om språkanvändning, innehåll och form ansluter till de normer som finns inom ämnet. 
- visa förmåga att muntligt redogöra för information, 
- visa förmåga att skriftligt och muntligt diskutera vetenskapliga påståenden och resonemang. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 
- uppvisa ett kritiskt förhållningssätt till kunskapskällor, 
- bedöma den vetenskapliga och samhälleliga relevansen hos forskningsproblem inom delämnesområdet, 
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Behörighetskrav

Univ: För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande 75 hp i vilka ingår exegetik 15hp, historisk och praktisk teologi 15 hp samt systematisk teologi och etik 15hp på kandidatnivå.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av handledning och seminarier. När kursen ges som nätkurs sker undervisningen genom kursplattform där också studiematerial publiceras under kursens gång. Den studerande förväntas vid vissa tider kunna vara tillgänglig vid datoruppkoppling för undervisning över kursplattformen. 

Den studerande har rätt till handledning under den period som den studerande är förstagångsregistrerad på kursen.

Examination

Uppsatsen ventileras vid seminarium och bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.  

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds omprovet tre månader efter ordinarie provtillfälle. Ytterligare ett omprov erbjuds inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att en ny examinator utses till kommande omprov om inte särskilda skäl talar emot det.  

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs inte inkluderas tillsammans med en annan kurs med liknande innehåll. Vid osäkerhet bör studenten konsultera studierektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå Universitet.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 22

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
ISBN: 9789147113644
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se bibliotekskatalogen Album

Kurslitteratur väljs i övrigt i samråd med handledare utifrån uppsatsprojektets inriktning där en av följande titlar ingår.

Fråga det förflutna : en introduktion till den moderna historieforskningen
Dahlgren Stellan, Florén Anders
Lund : Studentlitteratur : 1996 : 323 s. :
ISBN: 91-44-60701-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Heitink Gerben
Practical theology : history, theory, action domains : manual for practical theology
Grand Rapids, Mich. : W.B. Eerdmans Pub. Co : c1999 : xix, 358 p. :
ISBN: 0-8028-4294-1 (pbk. : alk. paper)
Se Umeå UB:s söktjänst

Murphy Nancey C.
Reasoning and rhetoric in religion
Eugene Or. : Wipf and Stock : 2001 : xvii, 282 s. :
ISBN: 1-57910-772-9
Se Umeå UB:s söktjänst

Crossley James G.
Reading the New Testament : contemporary approaches
1st ed. : London : Routledge : 2010 : x, 188 p. :
ISBN: 9780415485302
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar. Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.