Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Karriärteori och vägledning, 12,5 hp

Engelskt namn: Career Theory and Career Counselling

Denna kursplan gäller: 2019-08-12 och tillsvidare

Kurskod: 6SY030

Högskolepoäng: 12,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Tillämpad utbildningsvetenskap, 2013-04-29

Reviderad av: Prefekten, 2019-02-15

Innehåll

Kursen består av två moduler. Modul 1 behandlar framställning av forskningsplaner och modul 2 innehåller fördjupade studier av teorier och metoder vid karriärvägledning.  

Modul 1
Forskningsplan, 4,5 hp

[Research Plan]

Under modulen ska studenten upprätta en forskningsplan inför kommande examensarbete. 

Modul 2
Karriärteori och dess tillämpning, 8 hp

[Practise of Career Theory]

I kursen ingår vidgade och fördjupade studier samt tillämpning av teorier och metoder om och perspektiv på människors karriärutveckling. I kursen tillämpas och analyseras även kunskaper om enskild studie- och karriärvägledning.

Förväntade studieresultat

Modul 1
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • redogöra för innehållsliga principer för en forskningsplan
Färdighet och förmåga
  • upprätta en forskningsplan för kommande examensarbete i vilket forskningsproblem med relevans för studie- och yrkesvägledning formuleras samt där teoretiska utgångspunkter och valda datainsamlings metoder beskrivs och motiveras
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • tillämpa relevanta forskningsetiska principer i forskningsplanen

Moment 2
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • redogöra för klassiska och aktuella karriärteorier samt visa hur dessa kan användas i karriärvägledning
Färdighet och förmåga
  • tillämpa karriärteori i form av att använda ett intresseinventorium eller annat instrument på ett vägledningsfall
  • använda olika karriärvägledningsmetoder vid fördjupad vägledning
  • med stöd av karriärteorier diskutera insamlade data i en skriftlig rapport
  • i form av en rapport redovisa den genomförda fördjupade vägledningen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • tillämpa ett etiskt förhållningssätt och kritiskt granska sin egen roll i en vägledningsprocess

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

I kursen finns obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus, se vidare i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten, seminarier och fältstudier. Modul 1 utgör en förberedelse inför kommande examensarbete. Tyngdpunkten i modul 2 handlar om att tillämpa karriärteori och olika vägledningsmodeller vid fördjupad vägledning vilket sedan redovisas i en skriftlig rapport.

Examination

Fysisk närvaro vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Modul 1 examineras i form av en skriftlig forskningsplan som behandlas vid ett examinerande seminarium. I modul 2 sker examinationerna i form av ett examinerande seminarium och en skriftlig rapport. 

Skriftliga examinationer, som görs individuellt eller i par, betygsätts enligt betygsskalan: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd. Övriga examinationer betygssätts enligt skalan: Godkänd, Underkänd.

Betyg för hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts när alla examinationsuppgifter är betygsatta. Hel kurs betygssätts enlig skalan: Väl Godkänd, Godkänd, Underkänd. För betyget Väl Godkänd på hel kurs krävs utöver minst betyget Godkänd på samtliga obligatoriska delar även betyget VG på den skriftliga rapporten.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) krävs att enligt instruktioner och uttalade krav genomföra de ålagda uppgifterna och delta i de obligatoriska delarna av kursen. Därutöver läggs i bedömningen för betyget Väl Godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera kring olika teoretiska och metodiska aspekter samt kunna diskutera med stöd av olika teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget Godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 33

Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

Advances in Career Theory and Research: A Critical Review and Agenda for Future Exploration
Sullivan Sherry E, Baruck Yehuda
Journal of Management, 35:6 : 2009 :
http://jom.sagepub.com/content/35/6/1542.abstract
Obligatorisk

Brown Duane
Career choice and development [Elektronisk resurs]
4. ed. : San Francisco : Jossey-Bass : 2002 : 1 PDF-fil (xxii, 534 s. :
ISBN: 9780787966522
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Endast kapitel 5, 8, 9, 11 är obligatoriska i kursen

Careership : A Socialogical Theory of Career Decision Making
Hodkinson Phil, Sparkes Andrew
Ingår i:
British journal of sociology of education [Elektronisk resurs].
London : Taylor & Francis : 1999- : 18 : sid. 29-44 :
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0142569970180102
Obligatorisk

Denscombe Martyn
Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 445 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/7197-02/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 978-91-44-05004-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Lovén Anders
Karriärvägledning : en forskningsöversikt
Lund : Studentlitteratur : 2015 : 347 s. :
ISBN: 9789144097435
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Planned Happanstance: Constructing Unexpected Career Opportunities
Mitchell Kathleen E, Levin Al S, Krumboltz John D
Journal of Counseling & Development : 1999 :
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/j.1556-6676.1999.tb02431.x/pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: Vol.77, 115-124.

Aktuella artiklar och kompendier tillkommer (cirka 300 sidor).

Referenslitteratur

Brott Pamela E
A Constructivist Look at Life Roles
The Career Development Quarterly, 54:2 : 2005 :
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/j.2161-0045.2005.tb00146.x/pdf

Att bana vägen mot framtiden : karriärval och vägledning i induviduellt och politiskt perspektiv
Lundahl Lisbeth, Dresch James
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 253 s. :
ISBN: 978-91-44-05492-6
Se bibliotekets söktjänst

E Brott Pamelia
Constructivist Assessment in Career Counseling
Virginia Polytechnic Institute and State University : 2004 :
http://jcd.sagepub.com/content/30/3/189.abstract
Läsanvisning: Journal of Career Development. Vol 30, no 3

Lidström Lena
En resa med osäkra mål : unga vuxnas övergångar från skola till arbete i ett biografiskt perspektiv
Umeå : Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, Umeå universitet : 2009 : 158 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-25574

Amundson Norman E
Essential Elements of Career Counseling
Pearson Education Ltd : 2013 :
http://www.bokus.com/bok/9780132850643/essential-elements-of-career-counseling/

Professionell vägledning : med samtal som redskap
Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 141, [3] s. :
ISBN: 978-91-44-01537-8
Se bibliotekets söktjänst

Backman Jarl
Rapporter och uppsatser
2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-04826-0
Se bibliotekets söktjänst

Egan Gerard
The skilled helper : a problem-management and opportunity-development approach to helping
10. ed. : [Belmont, Calif.] : Brooks/Cole, Cengage Learning : [cop. 2012] : xv, 464 s. :
ISBN: 9781285065786 (international ed.)
Se bibliotekets söktjänst

Socialkonstruktivism : positioner, problem och perspektiv
Wenneberg Søren Barlebo, Nilsson Björn
2. uppl. : Malmö : Liber : 2010 : 182 s. :
ISBN: 978-91-47-09587-2
Se bibliotekets söktjänst

Peavy R. Vance
SocioDynamic Counselling: A Practical Approach To Meaning Making
Taos Institute Publications : 2010 :
Fulltext