Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Karriärteori och vägledning, 12,5 hp

Engelskt namn: Career Theory and Career Counselling

Denna kursplan gäller: 2019-08-12 och tillsvidare

Kurskod: 6SY030

Högskolepoäng: 12,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Tillämpad utbildningsvetenskap, 2013-04-29

Reviderad av: Prefekten, 2019-02-15

Innehåll

Kursen består av två moduler. Modul 1 behandlar framställning av forskningsplaner och modul 2 innehåller fördjupade studier av teorier och metoder vid karriärvägledning.  

Modul 1
Forskningsplan, 4,5 hp

[Research Plan]

Under modulen ska studenten upprätta en forskningsplan inför kommande examensarbete. 

Modul 2
Karriärteori och dess tillämpning, 8 hp

[Practise of Career Theory]

I kursen ingår vidgade och fördjupade studier samt tillämpning av teorier och metoder om och perspektiv på människors karriärutveckling. I kursen tillämpas och analyseras även kunskaper om enskild studie- och karriärvägledning.

Förväntade studieresultat

Modul 1
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • redogöra för innehållsliga principer för en forskningsplan
Färdighet och förmåga
  • upprätta en forskningsplan för kommande examensarbete i vilket forskningsproblem med relevans för studie- och yrkesvägledning formuleras samt där teoretiska utgångspunkter och valda datainsamlings metoder beskrivs och motiveras
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • tillämpa relevanta forskningsetiska principer i forskningsplanen

Moment 2
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • redogöra för klassiska och aktuella karriärteorier samt visa hur dessa kan användas i karriärvägledning
Färdighet och förmåga
  • tillämpa karriärteori i form av att använda ett intresseinventorium eller annat instrument på ett vägledningsfall
  • använda olika karriärvägledningsmetoder vid fördjupad vägledning
  • med stöd av karriärteorier diskutera insamlade data i en skriftlig rapport
  • i form av en rapport redovisa den genomförda fördjupade vägledningen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • tillämpa ett etiskt förhållningssätt och kritiskt granska sin egen roll i en vägledningsprocess

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

I kursen finns obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus, se vidare i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten, seminarier och fältstudier. Modul 1 utgör en förberedelse inför kommande examensarbete. Tyngdpunkten i modul 2 handlar om att tillämpa karriärteori och olika vägledningsmodeller vid fördjupad vägledning vilket sedan redovisas i en skriftlig rapport.

Examination

Fysisk närvaro vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Modul 1 examineras i form av en skriftlig forskningsplan som behandlas vid ett examinerande seminarium. I modul 2 sker examinationerna i form av ett examinerande seminarium och en skriftlig rapport. 

Skriftliga examinationer, som görs individuellt eller i par, betygsätts enligt betygsskalan: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd. Övriga examinationer betygssätts enligt skalan: Godkänd, Underkänd.

Betyg för hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts när alla examinationsuppgifter är betygsatta. Hel kurs betygssätts enlig skalan: Väl Godkänd, Godkänd, Underkänd. För betyget Väl Godkänd på hel kurs krävs utöver minst betyget Godkänd på samtliga obligatoriska delar även betyget VG på den skriftliga rapporten.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) krävs att enligt instruktioner och uttalade krav genomföra de ålagda uppgifterna och delta i de obligatoriska delarna av kursen. Därutöver läggs i bedömningen för betyget Väl Godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera kring olika teoretiska och metodiska aspekter samt kunna diskutera med stöd av olika teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget Godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Litteratur