Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Karriärutveckling i socialt och kulturellt perspektiv, 15 hp

Engelskt namn: Career Development in Social and Cultural Context

Denna kursplan gäller: 2016-03-21 och tillsvidare

Kurskod: 6SY028

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Tillämpad utbildningsvetenskap, 2013-04-29

Reviderad av: Prefekten, 2016-03-23

Innehåll

Moment 1
Teoretiska perspektiv på karriärutveckling, 7,5 hp
Theoretical Perspectives on Career Development

Momentet behandlar och belyser karriärutveckling, social rörlighet och vägledning utifrån de tre huvudbegreppen klass, kön och etnicitet som introducerats i samband med kurserna Beteendevetenskapliga grunder och Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik. Utifrån skolans styrdokument studeras hur skillnader mellan olika grupper m a p dessa tre begrepp, kan hanteras i studie- och yrkesorienterande verksamhet och därmed belyses handlingsutrymmet för förändring. Karriärutveckling, social rörlighet och vägledning introduceras och studeras här främst på gruppnivå. I senare kurser studeras dessa fenomen på individnivå.


Moment 2
Fördjupningsarbete, 7,5 hp

Depth of study

I momentet ingår fördjupade studier av valda delar från innehållet i moment 1 i form av en skriftlig rapport. Form och innehåll i rapporten utgör en möjlig förberedelse inför kommande kurser och examensarbete.

Förväntade studieresultat

Moment 1
För godkänt moment ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för och diskutera några huvudtendenser i olika gruppers karriärutveckling med stöd av de tre huvudbegreppen, klass, kön och etnicitet
 • redogöra för och i diskussion använda andra centrala teoretiska begrepp relaterade till huvudbegreppen och som kan användas i samband med analys av karriärutveckling, social rörlighet och vägledning
Färdighet och förmåga
 • använda huvudbegreppen och samhällets mål för studie- och yrkesorientering för att diskutera olika handlingsstrategier för studie och yrkesvägledning som syftar till förändrade villkor för olika grupper
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt granska, diskutera och värdera olika forskningsresultat som rör människors karriärutveckling, social rörlighet och vägledning
Moment 2
För godkänt moment skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • i form av en skriftlig rapport kunna redovisa fördjupade beskrivningar och analyser av ett avgränsat område med stöd de tre huvudbegreppen klass, kön och etnicitet samt övriga begrepp som introducerats i moment 1
 • med stöd av de insikter som erhållets från studiet av det avgränsade problemområdet och skolans styrdokument föreslå relevanta studie- och yrkesorienterande handlingsstrategier för de grupper som belyses i rapporten
Färdighet och förmåga
 • inom valt problemområde formulera syfte och göra en relevant sökning av litteratur med stöd av informationsteknik (IT)
 • skriva en rapport och använda ett vedertaget regelsystem för författande av vetenskapliga rapporter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt granska, diskutera och värdera undersökningar inom det för fördjupningsarbetet valda kunskapsområdet

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända resultat på kurserna Beteendevetenskapliga grunder, 7.5 hp; Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7.5 hp; Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

I kursen finns obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus, se vidare i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten, seminarier och handledning av fördjupningsarbete. I kursen ingår även att genomföra en intervjuuppgift. Moment 1 utgör i huvudsak en teoretisk förberedelse inför fördjupningsarbetet i Moment 2.

Examination

Fysisk närvaro vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

I moment 1 sker examinationen i form av skriftliga och muntliga redovisningar av kurslitteratur och intervjuuppgift. Individuella uppgifter betygssätts enligt skalan: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd. Övriga uppgifter betygssätts enligt skalan: Godkänd, Underkänd.

I moment 2 sker examinationen i form av skriftlig rapport och opponering på annan studerandes rapport. Momentet betygsätts enligt skalan: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd.

Betyg för hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts när alla obligatoriska delar är betygsatta. Hel kurs betygsätts enligt skalan Väl godkänd, Godkänd, Underkänd. För betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs dock betyget Väl godkänd på moment 2.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) krävs att enligt instruktioner och uttalade krav genomföra de ålagda uppgifterna och delta i de obligatoriska delarna av kursen. Därutöver läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera kring olika teoretiska och metodiska aspekter samt kunna analysera med stöd av olika teoretiska begrepp.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

 • Giltig från: 2017 vecka 3

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Arbete med studie- och yrkesvägledning
  Stockholm : Skolverket : 2013 : 57 s. :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=3143
  ISBN: 9789175590769
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att bana vägen mot framtiden : karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv
  Lundahl Lisbeth, Dresch James
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 253 s. :
  ISBN: 978-91-44-05492-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sawyer Lena
  Att koppla drömmar till verkligheten : SYO-konsulenters syn på etnecitet i övergången från grundskolan till gymnasiet
  Ingår i:
  Utbildningens dilemma [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Fritze : 2006 : 466, [3] s. : SOU 2006 : sid. 187-250 :
  Ladda ner pdf
  Obligatorisk

  Charles P. Chen
  Career Guidance with immigrants. I: Athanasou, James A. & Van Esbroeck, Raoul (eds). International Handbook of Career Guidance.
  Dordrecht: Springer : 2008 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Artikeln tillhandahålls av institutionen. Finns även som e-bok på www.ub.umu.se.

  Careership : A Socialogical Theory of Career Decision Making
  Hodkinson Phil, Sparkes Andrew
  Ingår i:
  British journal of sociology of education [Elektronisk resurs].
  London : Taylor & Francis : 1999- : 18 : sid. 29-44 :
  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0142569970180102
  Obligatorisk

  Börjesson Mikael
  Det naturliga valet : en studie i studenters utbildningsval och livsstilar
  Ingår i:
  Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi [Elektronisk resurs]
  2 korr. uppl. : sid. 137 :
  Ladda ner pdf
  Obligatorisk

  Etnicitet - gränsdragningens och skillnadsskapandets komplexitet
  Puskás Tünde, Ålund Aleksandra
  Ingår i:
  Migrationens och etnicitetens epok
  Stockholm : Liber : 2013 : 325 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Distribueras vid kursstart.

  Bimrose Jenny
  Guidance for girls and women
  Ingår i:
  International Handbook of Career Guidance [electronic resource]
  Dordrecht : Springer Science + Business Media B.V : 2008. : sid. 375-404 :
  http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4020-6230-8_19
  Obligatorisk

  Integration Social Class into Vicational Psychology : Theory and Practice implications
  Diemer Matthew A, Rasheed Ali Saba
  Ingår i:
  Journal of career assessment [Elektronisk resurs].
  [Thousand Oaks, Calif.] : Sage Publications : 17 : sid. 247-265 :
  Ladda ner pdf
  Obligatorisk

  Broady Donald
  Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg
  Ingår i:
  Pedagogik
  Stockholm : Liber : 2000 : [4], 604 s. : Skeptronhäften nr :
  Ladda ner pdf
  Obligatorisk

  Holgersson Ulrika
  Klass : feministiska och kulturanalytiska perspektiv
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2011 : 215 s. :
  ISBN: 978-91-44-04592-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hertzberg Fredrik
  Kultur och kompetens. : Bilden av "de Andra" i arbetsmarknadspolitisk gränsrotsbyråkrati
  Ingår i:
  På tröskeln till lönearbete
  Stockholm : Fritze : 2006 : 288, [4] s. : SOU 2006 : sid. 157-188 :
  Ladda ner pdf
  Obligatorisk

  Broady Donald
  Kulturens fält - Om Pierre Bourdieus sociologi
  Masskommunikation och kultur , NORDICOM-Nytt/Sverige, Nr 1-2, s. 59 - 88 : 1988 :
  http://people.dsv.su.se/~jpalme/society/pierre.pdf
  Obligatorisk

  Kultursociologiska texter
  Bourdieu Pierre, Broady Donald, Palme Mikael
  4. uppl. : Stockholm : B. Östlings bokförl. Symposion : 1993 : 310 s. :
  ISBN: 91-7139-120-7 ; 175:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitlet "Distinktionen".

  Lundqvist Catarina
  Möjligheternas horisont : etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om karriärer
  Linköping : Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet : 2010 : 336 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-54799
  ISBN: 9789173934329
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 2, "Karriärskap, aktörskap och sociala identiteter", sid. 39-69.

  Om genus
  Connell Raewyn, Pearse Rebecca
  3. uppl. : Göteborg : Daidalos : 2015 : 236 s. :
  ISBN: 9789171734501
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Teachers’ silences about racist attitudes and students’ desires to address these attitudes
  Rosvall Per-Åke, Öhrn Elisabet
  Ingår i:
  Intercultural education.
  London : Taylor & Francis : 2000- : 25 : sid. 337-348 :
  http://www.tandfonline.com/toc/ceji20/25/5#.VL0fdCcVia8
  Obligatorisk

  Olofsson Jonas
  Ungas övergångar mellan skola och arbete [Elektronisk resurs] : förutsättningar, lokala strategier och åtgärder
  Umeå : Umeå Universitet : 2012 : 60 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789174595383
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar enligt studiehandledning

  Ungdomars utbildnings- och yrkesval - i egna och andras ögon
  Fransson Karin, Lindh Gunnel
  Stockholm : Skolverket : 2004 : 116 s. :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=1359
  ISBN: 91-85009-58-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Utbildning, arbete, medborgarskap : strategier för social inkludering i den mångetniska staden
  Dahlstedt Magnus, Hertzberg Fredrik, Urban Susanne, Ålund Aleksandra
  3., rev. uppl. : Umeå : Borea : 2016 : 389 s. :
  ISBN: 9789189140905
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ambjörnsson Fanny
  Vad är queer?
  2. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 216 s. :
  ISBN: 9789127147461
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Andergren Leif
  Samtala : vägledning för framtid och karriär i en kaotisk värld
  Borås : Tremedia : 2014 : 258 s. :
  ISBN: 9789198187809
  Se bibliotekskatalogen Album

  Övrigt

  Vetenskapliga artiklar och valfri litteratur (ca 1500 sidor) tillkommer. Den valfria litteraturen väljs i samråd med lärare.

 • Giltig från: 2016 vecka 12

  Arbete med studie- och yrkesvägledning
  Stockholm : Skolverket : 2013 : 57 s. :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=3143
  ISBN: 9789175590769
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att bana vägen mot framtiden : karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv
  Lundahl Lisbeth, Dresch James
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 253 s. :
  ISBN: 978-91-44-05492-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Bimrose Jenny
  Guidance for girls and women. Ingår i Anthansou, James A & Van Esbroeck, Raoul (eds). International Handbook of Career Guidance
  Dordrecht: Springer : 2008 :
  Läsanvisning: Finns som e-bok på www.ub.umu.se

  Börjesson Mikael
  Det naturliga valet : en studie i studenters utbildningsval och livsstilar
  Ingår i:
  Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi [Elektronisk resurs]
  2 korr. uppl. : sid. 137 :
  Ladda ner pdf

  Charles P. Chen
  Career Guidance with immigrants. I: Athanasou, James A. & Van Esbroeck, Raoul (eds). International Handbook of Career Guidance.
  Dordrecht: Springer : 2008 :
  Läsanvisning: Artikeln tillhandahålls av institutionen. Finns även som e-bok på www.ub.umu.se.

  Hertzberg Fredrik
  Kultur och kompetens. : Bilden av "de Andra" i arbetsmarknadspolitisk gränsrotsbyråkrati
  Ingår i:
  På tröskeln till lönearbete
  Stockholm : Fritze : 2006 : 288, [4] s. : SOU 2006 : sid. 157-188 :
  Ladda ner pdf

  Careership : A Socialogical Theory of Career Decision Making
  Hodkinson Phil, Sparkes Andrew
  Ingår i:
  British journal of sociology of education [Elektronisk resurs].
  London : Taylor & Francis : 1999- : 18 : sid. 29-44 :
  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0142569970180102

  Etnicitet - gränsdragningens och skillnadsskapandets komplexitet
  Puskás Tünde, Ålund Aleksandra
  Ingår i:
  Migrationens och etnicitetens epok
  Stockholm : Liber : 2013 : 325 s. :
  Läsanvisning: Distribueras vid kursstart.

  Integration Social Class into Vicational Psychology : Theory and Practice implications
  Diemer Matthew A, Rasheed Ali Saba
  Ingår i:
  Journal of career assessment [Elektronisk resurs].
  [Thousand Oaks, Calif.] : Sage Publications : 17 : sid. 247-265 :
  Ladda ner pdf

  Sawyer Lena
  Att koppla drömmar till verkligheten : SYO-konsulenters syn på etnecitet i övergången från grundskolan till gymnasiet
  Ingår i:
  Utbildningens dilemma [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Fritze : 2006 : 466, [3] s. : SOU 2006 : sid. 187-250 :
  Ladda ner pdf

  Lundqvist Catarina
  Möjligheternas horisont : etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om karriärer
  Linköping : Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet : 2010 : 336 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-54799
  ISBN: 9789173934329
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 2, "Karriärskap, aktörskap och sociala identiteter", sid. 39-69.

  Ungdomars utbildnings- och yrkesval - i egna och andras ögon
  Fransson Karin, Lindh Gunnel
  Stockholm : Skolverket : 2004 : 116 s. :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=1359
  ISBN: 91-85009-58-X
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dahlstedt Magnus
  Utbildning, arbete, medborgarskap : strategier för social inkludering i den mångetniska staden
  2. uppl. : Umeå : Boréa : cop. 2014 : 411 s. :

  Om genus
  Connell Raewyn, Pearse Rebecca
  3. uppl. : Göteborg : Daidalos : 2015 : 236 s. :
  ISBN: 9789171734501
  Se bibliotekskatalogen Album

  Holgersson Ulrika
  Klass : feministiska och kulturanalytiska perspektiv
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2011 : 215 s. :
  ISBN: 978-91-44-04592-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Kultursociologiska texter
  Bourdieu Pierre, Broady Donald, Palme Mikael
  4. uppl. : Stockholm : B. Östlings bokförl. Symposion : 1993 : 310 s. :
  ISBN: 91-7139-120-7 ; 175:00
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitlet "Distinktionen".

  Teachers’ silences about racist attitudes and students’ desires to address these attitudes
  Rosvall Per-Åke, Öhrn Elisabet
  Ingår i:
  Intercultural education.
  London : Taylor & Francis : 2000- : 25 : sid. 337-348 :
  http://www.tandfonline.com/toc/ceji20/25/5#.VL0fdCcVia8

  Broady Donald
  Kulturens fält - Om Pierre Bourdieus sociologi
  Masskommunikation och kultur , NORDICOM-Nytt/Sverige, Nr 1-2, s. 59 - 88 : 1988 :
  http://people.dsv.su.se/~jpalme/society/pierre.pdf

  Broady Donald
  Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg
  Ingår i:
  Pedagogik
  Stockholm : Liber : 2000 : [4], 604 s. : Skeptronhäften nr :
  Ladda ner pdf

  Olofsson Jonas
  Ungas övergångar mellan skola och arbete [Elektronisk resurs] : förutsättningar, lokala strategier och åtgärder
  Umeå : Umeå Universitet : 2012 : 60 s. :
  Fulltext
  ISBN: 9789174595383
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar enligt studiehandledning

  Referenslitteratur

  Andergren Leif
  Samtala : vägledning för framtid och karriär i en kaotisk värld
  Borås : Tremedia : 2014 : 258 s. :
  ISBN: 9789198187809
  Se bibliotekskatalogen Album

  Övrigt

  Vetenskapliga artiklar och valfri litteratur (ca 1500 sidor) tillkommer. Den valfria litteraturen väljs i samråd med lärare.