Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Karriärvägledning och andra insatser för människor i behov av särskilt stöd, 10 hp

Engelskt namn: Career Counselling and Special Needs

Denna kursplan gäller: 2020-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 6SY029

Högskolepoäng: 10

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Tillämpad utbildningsvetenskap, 2013-04-29

Reviderad av: Prefekten, 2020-04-29

Innehåll

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbete, seminarier, fältstudie samt laborativ vägledningsträning. Tonvikten ligger på kunskaper om funktionsnedsättningar och på olika vägledande insatser samt identifiera behov av och initiera samverkan med andra relevanta aktörer. Fältstudie och laborativ vägledningsträning utgör obligatoriska inslag i kursen.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för och använda teoretiska perspektiv på funktionsnedsättningar bland barn, ungdomar och vuxna
 • redogöra för samhällets stödinsatser för människor med funktionsnedsättningar
 • redogöra för teoretiska modeller och metoder för personlig studie- och yrkesvägledning som kan användas för människor med funktionsnedsättningar och/eller är i behov av särskilt stöd
 • redovisa olika former för samverkan som kan vara relevanta i olika sammanhang
Färdighet och förmåga
 • analysera och diskutera behoven av stödinsatser på organisations-, grupp- och individnivå med beaktande av samverkan mellan aktörer inom och utanför skolan
 • analysera, kritiskt granska och diskutera möjligheter och begränsningar i samband med planering av övergångar inom utbildningsväsendet och mellan utbildning och arbetsliv
 • Identifiera behov av och föreslå samverkan med andra relevanta aktörer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna, andra styrdokument och etiska principer för studie- och yrkesvägledning diskutera och värdera stödinsatser för människor med funktionsnedsättningar

Behörighetskrav

Lägst betyget Godkänd på kurserna Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp samt Karriärutveckling i socialt och kulturellt perspektiv, 15 hp.

Undervisningens upplägg

I kursen finns obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus, se vidare i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbete, seminarier, arbetsplatsbesök/ fältstudie samt laborativ vägledningsträning i studio. Arbetsplatsbesök/fältstudie och laborativ vägledningsträning utgör obligatoriska inslag i kursen.

Examination

Fysisk närvaro vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Examinationen sker i form av individuell skriftlig hemtentamen och redovisning av fältstudie. För att få betyget "väl godkänd" på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på den skriftliga hemtentamen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera kring olika teoretiska och metodiska aspekter samt kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 34

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Brott Pamelia E
  A Constructivist Look at Life Roles
  Ingår i:
  The Career development quarterly [Elektronisk resurs].
  Alexandria, VA : National Career Development Association : [1986- : 54 : sid. 138-149 :
  Ladda ner pdf
  Obligatorisk

  Kolb Sharon
  Active Problem Solving : A Model for Empowerment
  Ingår i:
  Teaching exceptional children.
  Reston, Va., etc. : Council for Exceptional Children : 1968- : 38 : sid. 14-20 :
  Ladda ner pdf
  Obligatorisk

  Borg Skoglund Lotta
  Adhd : från duktig flicka till utbränd kvinna
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : [2020] : 191 sidor :
  ISBN: 9789127827257
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Brott Pamelia E
  Constructivist Assessment in Career Counseling
  Ingår i:
  Journal of career development.
  Columbia, Mo. : College of Education, University of Missouri-Columbia : 1984- : 30 : sid. 189-200 :
  Ladda ner pdf
  Obligatorisk

  Carlsson Kendall Gunilla
  Elever med neuropsykiatriska svårigheter : vad gör vi och varför?
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 208 s. :
  ISBN: 9789144057040
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stowik Aneta
  ”Life Space Mapping” as an Innovative Method in Career Counselling for Refugees, Asylum Seekers and Migrants
  Procedia - Social and Behavioral Sciences : 2014 :
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813053007
  Obligatorisk

  Vance Peavy Dr. R.
  PART 1: A Brief Outline of SocioDynamic Counselling: A Co-Constructivist Perspective on Helping
  Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap : 2000 :
  http://www.sociodynamic-constructivist-counselling.com/documents/brief_outline.pdf
  Obligatorisk

  Person Centered Planning in Saudi Schools : An Arabic Model
  Kolb Sharon M, Collet-Klingenberg Lana, Alrabiah Abdalmajeed, Bergstrand Othman Lama, Robinson T. Rowand
  Ingår i:
  Journal of emerging trends in educational research and policy studies [Elektronisk resurs]
  2010- : 11 : sid. 25-32 :
  https://journals.co.za/content/journal/10520/EJC-1d0423354a

  Brolin Magnus
  Perspektiv på hälsa : att bredda vägen
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 231 sidor :
  ISBN: 9789147122479
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Peavy R. Vance.
  SocioDynamic counselling : a practical approach to meaning making
  Reprint. : Chagrin Falls : Taos Institute : 2010 : xxiii, 137 p. :
  ISBN: 0971231249
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Karlsson Lars
  Psykologins grunder
  5., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 766 s. :
  ISBN: 978-91-44-07695-9 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Övrigt

  Tillkommer artiklar.

 • Giltig från: 2020 vecka 36

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Brott Pamelia E
  A Constructivist Look at Life Roles
  Ingår i:
  The Career development quarterly [Elektronisk resurs].
  Alexandria, VA : National Career Development Association : [1986- : 54 : sid. 138-149 :
  Ladda ner pdf
  Obligatorisk

  Kolb Sharon
  Active Problem Solving : A Model for Empowerment
  Ingår i:
  Teaching exceptional children.
  Reston, Va., etc. : Council for Exceptional Children : 1968- : 38 : sid. 14-20 :
  Ladda ner pdf
  Obligatorisk

  Brott Pamelia E
  Constructivist Assessment in Career Counseling
  Ingår i:
  Journal of career development.
  Columbia, Mo. : College of Education, University of Missouri-Columbia : 1984- : 30 : sid. 189-200 :
  Ladda ner pdf
  Obligatorisk

  Framtiden i sikte : skolans stöd för ungas karriärlärande
  Lundahl Lisbeth, Lovén Anders, Holm Ann-Sofie, Lindblad Michael, Rolfsman Ewa
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 262 sidor :
  ISBN: 9789144129433
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Stowik Aneta
  ”Life Space Mapping” as an Innovative Method in Career Counselling for Refugees, Asylum Seekers and Migrants
  Procedia - Social and Behavioral Sciences : 2014 :
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813053007
  Obligatorisk

  Vance Peavy Dr. R.
  PART 1: A Brief Outline of SocioDynamic Counselling: A Co-Constructivist Perspective on Helping
  Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap : 2000 :
  http://www.sociodynamic-constructivist-counselling.com/documents/brief_outline.pdf
  Obligatorisk

  Person Centered Planning in Saudi Schools : An Arabic Model
  Kolb Sharon M, Collet-Klingenberg Lana, Alrabiah Abdalmajeed, Bergstrand Othman Lama, Robinson T. Rowand
  Ingår i:
  Journal of emerging trends in educational research and policy studies [Elektronisk resurs]
  2010- : 11 : sid. 25-32 :
  https://journals.co.za/content/journal/10520/EJC-1d0423354a

  Brolin Magnus
  Perspektiv på hälsa : att bredda vägen
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 231 sidor :
  ISBN: 9789147122479
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Peavy R. Vance.
  SocioDynamic counselling : a practical approach to meaning making
  Reprint. : Chagrin Falls : Taos Institute : 2010 : xxiii, 137 p. :
  ISBN: 0971231249
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Isaksson Joakim
  Spänningen mellan normalitet och avvikelse : om skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd
  Umeå : Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet : 2009 : 102 s. :
  ISBN: 978-91-7264-857-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Övrigt

  Tillkommer artiklar.

 • Giltig från: 2020 vecka 35

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Brott Pamelia E
  A Constructivist Look at Life Roles
  Ingår i:
  The Career development quarterly [Elektronisk resurs].
  Alexandria, VA : National Career Development Association : [1986- : 54 : sid. 138-149 :
  Ladda ner pdf
  Obligatorisk

  Kolb Sharon
  Active Problem Solving : A Model for Empowerment
  Ingår i:
  Teaching exceptional children.
  Reston, Va., etc. : Council for Exceptional Children : 1968- : 38 : sid. 14-20 :
  Ladda ner pdf
  Obligatorisk

  Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
  Stockholm : Skolverket : 2014 : 78 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175591162
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Brott Pamelia E
  Constructivist Assessment in Career Counseling
  Ingår i:
  Journal of career development.
  Columbia, Mo. : College of Education, University of Missouri-Columbia : 1984- : 30 : sid. 189-200 :
  Ladda ner pdf
  Obligatorisk

  Savickas Mark L.
  Designing Projects for Career Construction
  ResearchGate : 2015 :
  https://www.researchgate.net/publication/300375598_Designing_Projects_for_Career_Construction
  Obligatorisk

  Stowik Aneta
  ”Life Space Mapping” as an Innovative Method in Career Counselling for Refugees, Asylum Seekers and Migrants
  Procedia - Social and Behavioral Sciences : 2014 :
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813053007
  Obligatorisk

  Vance Peavy Dr. R.
  PART 1: A Brief Outline of SocioDynamic Counselling: A Co-Constructivist Perspective on Helping
  Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap : 2000 :
  http://www.sociodynamic-constructivist-counselling.com/documents/brief_outline.pdf
  Obligatorisk

  Brolin Magnus
  Perspektiv på hälsa : att bredda vägen
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 231 sidor :
  ISBN: 9789147122479
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Peavy R. Vance
  SocioDynamic Counselling: A Practical Approach To Meaning Making
  Taos Institute Publications : 2010 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Isaksson Joakim
  Spänningen mellan normalitet och avvikelse : om skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd
  Umeå : Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet : 2009 : 102 s. :
  ISBN: 978-91-7264-857-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Övergångar inom och mellan skolor och skolformer : hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan
  Stockholm : Skolverket : 2014 : 80 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-7559-140-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Övrigt

  Tillkommer artiklar.