"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kartor och GIS, 7,5 hp

Engelskt namn: Cartography and GIS

Denna kursplan gäller: 2018-05-14 och tillsvidare

Kurskod: 6KG006

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Geografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2018-02-23

Reviderad av: Prefekten, 2020-01-24

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande kartografiska metoder och presentationssätt där särskild vikt läggs på användande av geografiska informationssystem (GIS). Kursen innehåller övningar där studenterna lär sig huvudfunktioner i programvaran ArcGIS och att behandla data från digitala databaser. Didaktiska frågor relaterade till kartografi och GIS ingår i kursen.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1 redogöra för grundläggande kartografiska begrepp och metoder,
2 känna till användningsområden för GIS,

Färdighet och förmåga
3 använda huvudfunktionerna i GIS programvara,
4 insamla lägesbunden data, via statistiska databaser, och genomföra enklare bearbetningar och sammanställningar av dessa uppgifter med hjälp av kalkylprogram,
5 utforma GIS-övningar och examinationsuppgifter i skolämnet geografi,
6 författa en skriftlig, vetenskaplig rapport och presentera den muntligt, samt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
7 analysera och tolka rumsliga data.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, exkursioner och övningar.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:
- två kartografiska inlämningsuppgifter
- två skriftliga inlämningsuppgifter,
- ett muntligt seminarium, samt
- skriftlig examination genom salstentamen.
De skriftliga inlämningsuppgifterna bedöms med poäng, vardera 0-4 poäng, där gränsen för godkänd är 2 poäng. Salstentamen bedöms med poäng, 0-16 poäng, där gränsen för godkänd är 8 poäng. Övriga prov bedöms med Godkänd (G) eller Underkänd (U). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla examinationer är godkända. Betyg på kursen sätts först när samtliga prov är godkända. Som betyg används en tregradig skala med betygsstegen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Maxpoäng på kursen är 24. För Godkänd krävs minst 12 poäng och för Väl godkänd krävs minst 18 poäng.
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen.
Studerande som erhållit godkänt resultat på prov kan ej genomgå förnyat prov för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Sådan förfrågan ska prövas skyndsamt. Begäran om ny examinator ska ställas till studierektor.
Tentamen baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräknande handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum. För närmare information se högskoleförordningen samt, http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år.

Kursen ersätter moment 1 i den tidigare kursen Geografi II, 15 hp (6KG002) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 5

Introduction to geography : people, places & environment
Dahlman Carl, Renwick William H.
6th ed., Global ed. : Boston : Pearson : ©2015. : 568 pages :
ISBN: 978-1-292-06126-9
Se Umeå UB:s söktjänst

Hall Ola
Introduktion till kartografi och geografisk information
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 205 s. :
ISBN: 91-44-04050-4
Se Umeå UB:s söktjänst

Getting to know ArcGIS
Law Michael, Collins Amy
Fourth edition. : Redlands, California : ESRI Press : 2015. : xii, 794 pages :
ISBN: 9781589483828
Se Umeå UB:s söktjänst

Sveriges nationalatlas. [Kartografiskt material] : Sveriges kartor
Wastenson Leif, Sporrong Ulf, Wennström Hans-Fredrik
3. utg. : [Vällingby] : Sveriges nationalatlas (SNA) : 1998 : 1 atlas :
SNA webbatlas
ISBN: 91-87760-45-2 (inb.) ; 390:00
Se Umeå UB:s söktjänst

Skolverkets ämnesplaner, kurser examensmål i geografi. https://www.skolverket.se Litteratur enligt lärares anvisning kan tillkomma