Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Kiruna, Norrland, världen: humanistiska perspektiv på människan och naturresurserna, 7,5 hp

Engelskt namn: Kiruna, Norrland, the world: cultural perspectives on people and natural resources

Denna kursplan gäller: 2015-02-23 och tillsvidare

Kurskod: 1IH071

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idéhistoria: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2012-12-17

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2015-02-24

Innehåll

Kursen fungerar som en introduktion till ”grön humaniora” och ger i första hand miljöhistoriska och filosofiska och i andra hand arkeologiska, vetenskapshistoriska samt medie- och kommunikationsvetenskapliga perspektiv på Kirunas historia och hanteringen av naturresurser i övre Norrland. Tidsperspektivet sträcker sig från senaste istiden och framåt, med tyngdpunkten på modern tid. Verksamheter som studeras är bl.a. renskötsel, vattenkraft, skogsbruk, gruvindustri och turism. Kiruna och övre Norrland används som utgångspunkter för studierna, men händelser och verksamheter relateras även till global nivå. Studenten tränas i att föra källkritiska och filosofiska resonemang om regional utveckling, naturresurshantering och hållbarhet.
Lärandet bygger till stor del på självständiga litteraturstudier som stöds av nätbaserade föreläsningar som ges via Umeå universitets lärplattform Cambro. Kursen innehåller även en obligatorisk träff med gruppövningar, studiebesök och examination i Kiruna.
Kursen är öppen för alla studenter, men kan med fördel läsas av yrkesverksamma lärare, journalister och tjänstemän som vill lära sig mer om övre Norrlands miljöhistoria.

 

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs
Kunskap och förståelse:
-    Kunna översiktligt redogöra för Kirunas och övre Norrlands historiska utveckling med fokus på människans resursutnyttjande över tid.
-    Känna till centrala filosofiska teorier, diskussioner och argument med relevans för etiska frågor om nyttjande av naturresurser.

Färdighet och förmåga:
-    Kunna tillämpa källkritiska och filosofiska begrepp i analyser av debatter om naturresursutvinning.
-    Ha visat förmåga att självständigt och i grupp kunna analysera, samt skriftligt och muntligt redovisa och diskutera uppgifter på ett genomarbetat och begripligt sätt enligt givna instruktioner.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
-    Ha visat förmåga att diskutera och värdera kurslitteraturen utifrån källkritiska och relevanta filosofiska perspektiv.

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker både via nätet och vid en fysisk träff i Kiruna (Kiruna Lärcentra). Undervisningen bedrivs i form av introducerande föreläsningar, individuella och gruppvisa litteraturstudier, samt fördjupande seminarie- och forumuppgifter. Kursen avslutas med en hemtentamen som besvaras individuellt.

Då kursen är nätbaserad krävs tillgång till lämplig datorutrustning (bra internetuppkoppling, headset med hörlurar och mikrofon samt webbkamera) samt viss förtrogenhet med nätbaserad kommunikation.

 

Examination

Examinationen på kursen sker löpande genom obligatoriskt, aktivt deltagande i nätbaserade reflektionsuppgifter, forum och seminarium samt genom en avslutande skriftlig hemtentamen som besvaras individuellt. Examinationsuppgifterna är både skriftliga och muntliga och består av fyra delar:

Reflektionsövning (0,5 hp)
Gruppövning med skriftlig redovisning (1 hp)
Seminarium med muntlig redovisning och diskussion (1,5 hp)
Hemtentamen (4,5 hp)

Hemtentamen betygsätts med Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Övriga examinationsuppgifter bedöms med betyget Underkänd eller Godkänd.

För betyget Godkänd som slutbetyg krävs minst betyget Godkänd på samtliga delar av examinationen. För betyget Väl godkänd som slutbetyg på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på hemtentamen. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provet anordnas ytterligare provtillfälle inom tre månader.

Den som godkänts i prov får inte undergå prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.
Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande av del av kurs eller hel kurs ställs till Umeå universitet, Studentcentrum/Examina. Blankett för tillgodoräknande hittas via http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/.

 

Övriga föreskrifter

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna: Högskoleexamensnivå

Litteratur

 • Giltig från: 2015 vecka 15

  Obligatorisk litteratur är hela eller valda delar ur:

  Hur bör vi handla? : filosofiska tankar om rättvisemärkt, vegetariskt & ekologiskt
  Brülde Bengt, Sandberg Joakim
  Stockholm : Thales : 2012 : 271 s. :
  ISBN: 978-91-7235-088-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Bruk och missbruk av naturens resurser : en svensk miljöhistoria
  Bernes Claes, Lundgren Lars J.
  Stockholm : Naturvårdsverket : 2009 : 304 s. :
  ISBN: 978-91-620-1274-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Ytterligare obligatorisk litteratur i form av vetenskapliga artiklar tillkommer. Information om dessa kommer senast en (1) månad före kursstart.

 • Giltig från: 2015 vecka 9

  Obligatorisk litteratur är hela eller valda delar ur:

  Hur bör vi handla? : filosofiska tankar om rättvisemärkt, vegetariskt & ekologiskt
  Brülde Bengt, Sandberg Joakim
  Stockholm : Thales : 2012 : 271 s. :
  ISBN: 978-91-7235-088-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Hansen Anders
  Environment, media and communication
  New York : Routledge : 2010 : 235 s. :
  ISBN: 978-0-415-42575-9 (hbk)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Någonting är nytt under solen : nittonhundratalets miljöhistoria
  McNeill John Robert., Eklöf Margareta
  2. uppl. : Stockholm : SNS förlag : 2011 : 455 s. :
  ISBN: 978-91-86949-10-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Bruk och missbruk av naturens resurser : en svensk miljöhistoria
  Bernes Claes, Lundgren Lars J.
  Stockholm : Naturvårdsverket : 2009 : 304 s. :
  ISBN: 978-91-620-1274-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Ytterligare obligatorisk litteratur i form av vetenskapliga artiklar tillkommer. Information om dessa kommer senast en (1) månad före kursstart.