Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kläddesign - från idé till färdig produkt, 7,5 hp

Engelskt namn: Dressmaking - from Idea to Product

Denna kursplan gäller: 2017-05-15 och tillsvidare

Kurskod: 1TX010

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2018-10-01

Innehåll

Kursen ger en teoretisk och praktisk introduktion till utveckling och gestaltning av egna idéer i färdigt plagg. De studerande får inblick i arbetsprocessens olika delar med fokus på att synliggöra idéprocessen. Ett tematiskt arbetssätt används, där de studerande söker egna uttryckssätt och inspirationskällor. Under kursens gång finns möjlighet att genomföra en hel arbetsprocess från idé, skiss, urval av material och teknik till produktframställning och reflektion.  Kursen bedrivs på kvartsfart eftermiddagstid under höstterminen.  

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:

Kunskap och förståelse
  • kunna utforska och utveckla egna idéer
  • kunna planera, använda och genomföra en arbetsprocess i olika steg
  • kunna redovisa resultatet i ett skriftligt och/eller gestaltande arbete
Färdighet och förmåga
  • ha utvecklat sina egna färdigheter i arbete med idéutveckling med koppling till produkt
  • kunna planera, genomföra och vetenskapligt reflektera över en arbetsprocess'
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • reflektera över gjorda val och dess betydelse under processens gång
  • vara medveten om och kunna diskutera idéns och arbetsprocessens betydelse för färdig produkt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av genomgångar, workshops, seminarier, handledning och praktiska övningar.

Examination

Examination sker genom skriftliga och muntliga redovisningar samt visuellt genom uppvisade färdigheter och förmågor. För betyget Väl godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet genom att problematisera, analysera och reflektera kring sambandet mellan kursens olika delar genom väl underbyggda resonemang. Ökad vikt läggs också vid initiativtagande, ansvarstagande, självständigt tänkande samt kritisk granskning.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.