Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kläddesign II, 15 hp

Engelskt namn: Design - Dressmaking II

Denna kursplan gäller: 2015-12-14 och tillsvidare

Kurskod: 6TX022

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2012-12-19

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2014-10-27

Innehåll

Kursens övergripande innehåll är att fördjupa och utveckla kunskaper i formgivning och klädskapande.  Via workshop och experimentuppdrag utforskas olika möjligheter att skapa och förändra textila material, som sedan ligger till grund för personligt utformande plagg. Tematiska studier och processtänkande anger riktningen för genomförandet. Designprocessens alla delar uppmärksammas och förtydigas. De studerande uppmuntras att söka uttryckssätt och inspirationskällor till exempel från kulturarv och kulturyttringar i dagens samhälle, eller genom perspektiv som makt, kön och etnicitet. Idéprocesserna skall utgöra grund för eget nytänkande. I kursen ingår ett individuellt fördjupningsarbete som tillsammans med färg, form, teknik och material ska inspirera till nytänkande inom kläddesign. Arbetet presenteras i en skriftlig rapport med ett vetenskapligt upplägg samt i en gemensam utställning.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
- visa kunskap om och i formgivning av kläder
- visa på medvetenhet om innebörden av designprocesser
- kunna relatera hantverksarbetet till kulturella fenomen i samhället
- kunna dokumentera sin arbetsprocess i en kortare vetenskaplig rapport

Färdighet och förmåga
- kunna självständigt planera, genomföra och utvärdera eget valt fördjupningsområde
- kunna använda idéprocessen för utveckling av det egna uttrycket
- kunna använda digitala verktyg i arbetsprocessen och vid redovisningar
- kunna dokumentera den egna arbetsprocessen i en vetenskaplig form
- kunna hantera datoriserad mönsterkonstruktion

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kunna tillämpa ett tematiskt och utforskande förhållningssätt i arbetsprocessen
- kunna förhålla sig till och relatera till i kursen ingående litteratur
- visa förmåga att kunna analysera och reflektera över den egna arbetsprocessen
-visa förmåga att kunna granska och kommentera egna och andras hantverk och texter

Behörighetskrav

Kläddesign 15hp eller Design & Kläder A 30hp eller Textil 30hp samt fördjupade kunskaper i klädsömnad eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs som en distanskurs med 3 obligatoriska träffar. Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, seminarier, individuellt arbete, tematiska studier, handledning samt litteraturstudier med digital konferensplattform som kontaktverktyg. Utgångspunkt är ett tematiskt förhållningssätt och ett processorienterat arbetssätt med analys och reflektion som vägar till kunskap. De studerandes egna val och idéer utgör grunden för genomförandet. Den studerande skall ha tillgång till internetuppkopplad dator, digitalkamera samt sömnadsutrustning.

Examination

Formativ bedömning sker under pågående kurs. Examination grundas på skriftliga redovisningar i form av processrapporter och reflektioner med text och bild på hantverksarbetet, skriftliga reflektioner på obligatorisk litteratur, muntliga redovisningar samt skriftlig rapport.

Vid betygsättning på hel kurs används något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För betyget Väl Godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet samt kan bedöma och argumentera för val genom att bryta ner, kombinera och sätta samman olika moment i kursinnehållet.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 51

Falk Karin
Det svenska modeundret
Stockholm : Norstedt : 2011 : 221 s. :
ISBN: 978-91-1-303327-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Havemose Karin
Ting i rörelse : om designprocessen
Stockholm : Santérus : 2012 : 117 s. :
ISBN: 978-91-7359-059-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Teorier om mode : stil som historiskt och teoretiskt objekt
Holmberg Lars, Skagerfors Mona
Stockholm : Carlsson : 2008 : 320 s. :
ISBN: 978-91-7331-149-6 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

En bra idé : hur den kreativa processen förvandlar problem till nytta och nöje
Renander Bengt, Skarbövik Lasse
2. uppl. : Stockholm : Kreativitetsutveckling : cop. 2005 : 149 s. :
ISBN: 91-631-7540-1 (korr.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Widerberg Karin
Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kühlhorn Lotta
Rapport! : en bok om att göra mönster
Stockholm : Bonnier fakta : 2012 : 137 s. :
ISBN: 978-91-7424-180-8 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Brown Sass
Eco fashion
London : Laurence King : 2010 : 207 p. :
ISBN: 978-1-85669-691-3 (pbk.)
Se bibliotekskatalogen Album

Ericsson Wärn Karina
Modebibeln : den svenska : 1867-nu
Stockholm : Bonnier fakta : 2012 : 255 s. :
ISBN: 978-91-7424-149-5 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Mönster och konstruktioner för damkläder.
Öberg Inger, Ersman Hervor
4. utg. / [illustrationer: Malin Cedervall ...] : Stockholm : Natur och kultur/LT, 1999 ; (Borås : 1999 : 312 s. : ill. :
ISBN: 91-27-06313-5
Se bibliotekskatalogen Album

Mönsterkonstruktion : herrkläder
Öberg Inger, Ersman Hervor
Stockholm : LT : 1989 : 181, [2] s. :
ISBN: 91-36-02722-7
Se bibliotekskatalogen Album

Fogg Marnie
Print in fashion : design and development in textile fashion
London : Batsford : 2006 : 187 s. :
ISBN: 0-7134-9012-8 (pbk.)
Se bibliotekskatalogen Album

Modeologi : introduktion till modevetenskap
Kawamura Yuniya, Larsén Kristina
Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 192 s. :
http://bilder.panorstedt.se/bilder/omslag/224/72275081_O_1.jpg
ISBN: 978-91-7227-508-9 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Koda Harold
Extreme beauty : the body transformed
New York : Metropolitan Museum of Art : 2001 : 168 s. :
ISBN: 1-58839-014-4 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Nakamichi Tomoko
Pattern magic 2
London : Laurence King : 2011 : 104 s. :
ISBN: 978-1-85669-706-4 (pbk)
Se bibliotekskatalogen Album