"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kläddesign, 15 hp

Engelskt namn: Design - Dressmaking

Denna kursplan gäller: 2013-09-09 och tillsvidare

Kurskod: 6TX011

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Fakultetsnämnden för lärarutbildning, 2006-10-11

Reviderad av: Anna Lindqvist, 2013-03-14

Innehåll

Innehållet i kursen fokuseras på att ge fördjupade kunskaper och färdigheter inom formgivning och klädsömnad ur ett undervisnings- och lärandeperspektiv. Tyngdpunkten läggs på att kunna utforska och utveckla idéer med betoning på processen från idé till produkt och kommunikation. Utgångspunkt för tematiska studier är experimentellt arbete och formgivning, där de studerande självständigt söker egna uttryckssätt och inspirationskällor. I kursen uppmuntras till nytänkande och nyskapande med inspiration från kulturarv och kulturyttringar i dagens samhälle. Vidare berörs hur vi med hjälp av kläder konstruerar och tolkar vår omvärld ur ett makt-, köns- och etnicitetsperspektiv. Kursen sammanfattas i ett fördjupningsarbete där processen från idé till produkt och kommunikation särskilt uppmärksammas. Undervisningen skall befrämja utvecklingen av ett vetenskapligt förhållningssätt till kläddesign. En presentation i ord och bild utarbetas som sammanfattar kursens innehåll med tonvikt på analys och reflektion.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna: * självständigt problematisera, utforska och utveckla egna idéer i formgivning och sömnad * analysera och värdera olika slags texter och relatera dessa till lärandesituationer i slöjd * relatera sitt skapande arbete till skola och omvärld * kommunicera och presentera kursens innehåll i ord och bild via ett lämpligt medium * analysera kursens olika delar och reflektera över deras samband * utveckla egna uttryckssätt med hjälp av färg, form, material och teknik * självständigt planera, genomföra och utvärdera fördjupningsarbete

Behörighetskrav

Slöjd Textil 1b eller Design Kläder A eller 30hp textil samt grundläggande kunskaper i klädsömnad eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, individuellt arbete, tematiska studier, grupparbete, studiebesök och handledning. Ett problem- och processinriktat arbetssätt används och de studerandes egna val och idéer samt förkunskaper utgör grunden vid genomförandet. Utvärdering genomförs kontinuerligt under kursens gång och efter slutförd kurs.

Examination

Formativ bedömning sker under pågående kurs. Examination grundas på redovisningar enskilt eller i grupp och i form av produkter, skriftlig och digital dokumentation, skriftliga uppgifter och seminarier. Examination sker även visuellt genom uppvisade färdigheter och förmågor Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse. Vid betygsättning på enskilt moment och på hel kurs används något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl Godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet samt kan bedöma och argumentera för val genom att bryta ner, kombinera och sätta samman olika moment i kursinnehållet och didaktiskt utveckla beslut och medvetna ställningstaganden. Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Tillgodoräknande Tillgodoräknande av del av kurs beslutas av betygsättande lärare. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av kanslichefen för Umeå School of Education (USE). Blankett för tillgodoräknande www.umu.se/blankett/SA

Litteratur

Giltig från: 2013 vecka 37

Techno Textiles Revolutionary Fabrics for Fashion and Design
Braddock Sara E., O´Mahony Marie
London : Thames and Hudson : 1999 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns tillgänglig på institutionen.

Sy kläder : [nya grundboken i klädsömnad : praktiska anvisningar steg för steg]
Gibson Linda, Leijer Dagmar, Knox Laura
Stockholm : Wahlström & Widstrand : 2007 : 320 s. :
ISBN: 91-46-21527-1 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Grön design
Bertilsson Cecilia, Hellmark Mats
Stockholm : Naturskyddsföreningen : 2008 : 168 s. :
ISBN: 91-558-2008-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Hatch Kathryn L.
Textile science
Minneapolis/Saint Paul : West Publishing Company : cop. 1993 : xxx, 472 p. :
ISBN: 0-314-90471-9 (alk. paper)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Finns tillgänglig på institutionen.

Lewenhaupt Lotta
Modeboken : 1900-2000
Stockholm : Prisma : 2001 : 284, [2] s. :
ISBN: 91-518-3559-2 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lewenhaupt Tonie
Kläders tysta språk
Stockholm : Atlantis : 2005 : 150 [2] s. :
ISBN: 91-7353-074-3 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Mönster och konstruktioner för damkläder.
Öberg Inger, Ersman Hervor
4. utg. / [illustrationer: Malin Cedervall ...] : Stockholm : Natur och kultur/LT, 1999 ; (Borås : 1999 : 312 s. : ill. :
ISBN: 91-27-06313-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Alt. Öberg, Inger & Ersman, Hervor. (1989). Mönster och konstruktioner. Herrkläder. Borås: CM Garment AB.

Paletten, nr 4 (2000) Modets djupa yta.

Jacobson Maja
Färgen gör människan : om färg, kläder och identitet från antiken till våra dagar
Stockholm : Carlsson : 2009 : 308 s., 88 pl.-s. med var. pag. :
ISBN: 978-91-7331-252-3 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Personligt vald litteratur, ca 200 sidor. Läses och bearetas i samband med hantverksarbete