Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kläddesign, 7,5 hp

Engelskt namn: Design - Dressmaking

Denna kursplan gäller: 2017-07-24 och tillsvidare

Kurskod: 6TX027

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-06-29

Innehåll

Kursen syftar till att utveckla grundläggande kunskaper i formgivning och klädsömnad utifrån egen kunskapsnivå. Processen synliggörs genom att gestalta idéer inom kläddesign. Undervisnings- och lärandeperspektiv ingår. Genom tekniska färdigheter så som sömnad och mönsterkonstruktion utforskar studenten plaggformer i relation till kroppen. Grundläggande färdigheter för ett självständigt skapande där studenten arbetar från idé till färdigt plagg. Metoder för skissande utvecklas. Materialkunskap introduceras.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • behärska grundläggande tekniska färdigheter relaterade till klädskapande
  • utforska och utveckla egna idéer i formgivning
  • självständigt planera, genomföra och utvärdera en arbetsprocess i olika steg
  • relatera sitt skapande arbete till omvärlden
  • analysera och kritiskt granska olika slags texter relaterade till klädskapande

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker dels nätbaserat med studier – och läsinstruktioner och laborationsuppgifter, samt vid två fysiska träffar. Undervisningen innehåller teoretisk och praktiskt introduktion, individuellt arbete, seminarier, praktiska workshoppar, handledning samt redovisningar. Vi använder lärplattformen Cambro varför tillgång till dator med nätuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Närvaro vid kursträffarna är obligatorisk

Examination

Formativ bedömning sker under pågående kurs. Examination grundas på enskilda redovisningar av uppgifter, seminarier och skriftlig dokumentation. Examination sker även visuellt genom uppvisade av färdigheter och förmågor. Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse.
 
På hel kurs används något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts på kurs kan inte undergå prövning för högre betyg. För betyget Väl Godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet genom att analysera och reflektera kring sambandet mellan kursens olika delar med väl underbyggda resonemang.
 
Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Estetiska institutionen.
 
Tillgodoräknande 
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 33

Fredriksson Cecilia
Mode
1. uppl. : Malmö : Liber : 2012 : 123 s. :
ISBN: 978-91-47-09672-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Modedesign : samtal med Ann-Sofie Back - Ann-Sofie Back, Åsa Göransson - Blank, Astrid Olsson - Fifth Avenue Shoe Repair, Karl-Wilhelm Björk - Velour, Rickard Lindqvist - Rickard Lindqvist, Sandra Backlund - Sandra Backlund
Lundstedt Lotta, Hallnäs Lars
Borås : Centrum för textil forskning : [2008] : 120 s. :
http://dspace.bib.hb.se:8080/dspace/handle/2320/1544
ISBN: 978-91-975576-2-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Slow fashion : din guide till smart och hållbart mode
Johansson Jennie, Nilsson Johanna
Stockholm : Ordfront : cop. 2016 : 183 s. :
ISBN: 9789170379161
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Sy dina egna kläder : en komplett handbok med tekniker, material och inspiration
Bardwell Sandra, Junker Miranda Ulrika
Stockholm : Bonnier fakta : 2012 : 269 s. :
ISBN: 978-91-7424-243-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Munters Ninni
Textil materiallära
1. uppl. : Stockholm : Liber : 1989 : [26] bl., 119, [1] s. :
ISBN: 91-40-71812-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Finns som PDF, tillhandahålls av institutionen

Mönster och konstruktioner för damkläder
Öberg Inger, Ersman Hervor, Cedervall Malin, Svensson Camilla
5. [uppl.] /b [illustrationer: Malin Cedervall och Camilla Svensson / ritningar: Inger Öberg] : Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 312 s. :
ISBN: 978-91-27-12005-1
Se bibliotekskatalogen Album

Mönsterkonstruktion : herrkläder
Öberg Inger, Ersman Hervor
Stockholm : LT : 1989 : 181, [2] s. :
ISBN: 91-36-02722-7
Se bibliotekskatalogen Album