Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Klimatanpassning ur vård- och omsorgsperspektiv, 7,5 hp

Engelskt namn: Climate Adaption from a Health and Care Perspective

Denna kursplan gäller: 2019-09-30 och tillsvidare

Kurskod: 3ME105

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsliv och hälsa: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Beslutad av: Utbildningsstrategiska nämnden, 2019-09-26

Innehåll

Teorimomentet (4,5 hp): Klimatförändringar och deras effekter på hälsa i vårt nordeuropeiska klimatområde. Särskilt utsatta miljöer respektive känsliga patientgrupper och individer. Värmens effekter vid arbete. Klimatanpassning och förebyggande av väderrelaterade risker för boende och inom hälso- och sjukvård. Larmkedjor, handlingsplaner och beredskapsfrågor inom vård- och omsorg. Effektiviteten hos förebyggande åtgärder inom vård- och omsorg och deras samhällsekonomi.


Genom ett projektarbete (3 hp) ska den studerande fördjupa sig kring hur klimatanpassningsarbetet fungerar inom en specifik vård- eller omsorgsverksamhet.
 
Kursen riktar sig främst till personer som arbetar inom, utbildar till eller studerar vård- och omsorg eller tillsyn av bostäder, institutioner eller arbetsmiljö, samt personer ansvariga för klimatanpassning.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska den studerande ha:
 
(Kunskap och förståelse)
Översiktligt kunna beskriva kunskapsläget gällande
klimatförändringarnas karaktär och betydelse för folkhälsan
utsatta miljöer och känsliga grupper
arbete och omvårdnad vid höga temperaturer
verksamhetsanpassning och effekter av förebyggande inom vård och omsorg

(Färdigheter och förmåga)
Praktiskt kunna utforma
anpassade handlingsplaner, larmkedjor, checklistor, råd etc gällande värmeböljor och liknande extrema händelser till en vård- eller omsorgsverksamhet

(Värderingsförmåga och förhållningssätt)
Kritiskt kunna värdera
verksamheters förmåga att hantera klimatberoende extremer (såsom värmeböljor) samt verksamheters självvärderingar eller rapportering

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Avklarade studier om minst 30 högskolepoäng inom utbildningsprogram för vårdyrken, socialtjänst, miljö- och hälsoskydd, arbetsmiljöfrågor eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Distansundervisning. Undervisning är nätbaserad och kräver tillgång till uppkoppling för att ta del av föreläsningar och delta i månadsvisa obligatoriska virtuella seminarier (4 dagar per kurs). Redovisningen av projektarbetet görs vid ett virtuellt slutseminarium (1 dag).

Examination

Teorimomentet examineras med en hemtentamen.
Projektarbetet examineras genom muntlig och skriftlig redovisning.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.