Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Klimatförändringar - orsaker och verkan (Bio), 7,5 hp

Engelskt namn: Climate changes - causes and effects (Bio)

Denna kursplan gäller: 2017-09-04 och tillsvidare

Kurskod: 5BI223

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-07-03

Innehåll

Kursen behandlar populationsekologi, globala biologiska diversitetsmönster, den biologiska diversitetens funktion samt grundläggande bevarandebiologi. Dessutom behandlas olika antropogena lokala och globala effekter på skalan från populationer till ekosystem. Biologiska systems interaktion med ökande koldioxidhalter samt klimatförändringar diskuteras.

Kursen ger genom praktiska inslag kännedom om biologiska metoder och tekniker för vidare biologiska studier. Stor vikt läggs vid att förstå sambandet mellan biotiska och abiotiska processer och ändringar i populationers antal över tiden. Kunskaperna som presenterats under de teoretiska momenten befästs och exemplifieras under exkursioner, övningar och laborationer.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1 Beskriva och förklara grundläggande populationsdynamiska processer
2 beskriva och förklara hur biologisk diversitet är fördelad över jorden, vilka ekosystemprocesser som påverkas av artrikedom, samt visa kännedom om grundläggande bevarandebiologiska problem
3 beskriva och förklara hur den ökande koldioxidhalten förväntas påverka biologiska system
4 visa förståelse och analysera enkla biologiska modeller av tvåartssystem
5 ge en överblick över viktiga ekologiska tillämpningar och metoder
6 utföra och tolka grundläggande ekologiska analyser
7 individuellt inhämta, bearbeta och redovisa biologisk information både muntligt och skriftligt.

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna:
1 Utifrån givna populationsdata kunna konstruera en enkel populationsmodell med två ingående populationer och utifrån denna modell kunna visa förståelse och förklara hur individantalet för de två populationerna utvecklas över tiden.
2 diskutera kopplingen mellan populationsdynamiska processer och de förväntade effekterna av klimatförändringar på den lokala, regionala och globala biologiska mångfalden.
 

Behörighetskrav

Naturens mångfald (biologi) 7,5 hp eller Naturens mångfald 15 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, projektarbeten, laborationer, seminarier, exkursioner och övningar. Projektarbeten, laborationer, seminarier, exkursioner och övningar är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftliga tentamina, dels genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av projektarbeten och laborationsmoment. På en skriftlig tentamen sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På projektarbetes- och laborationsmomenten ges endast betygen underkänd (U) eller godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). Studerande som underkänts vid prov har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg (se universitetets regelsamling). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är bedömda.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

TILLGODORÄKNANDE
 Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.
 

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 30

Ecology : from individuals to ecosystems
Begon Michael, Townsend Colin R.
Fifth edition. : Hoboken, NJ : Wiley : 2021 : XIII, 844 pages :
ISBN: 9781119279358
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album