Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Klimatförändringar - orsaker och verkan, 15 hp

Engelskt namn: Climate changes - causes and effects

Denna kursplan gäller: 2017-09-04 och tillsvidare

Kurskod: 5GV085

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-08-11

Innehåll

Kursen integrerar ämnena biologi och geovetenskap

Kursen behandlar populationsekologi, globala diversitetsmönster, klimatologi samt klimatförändringar och dess orsaker.

Kursen ger genom praktiska inslag kännedom om biologiska och geovetenskapliga metoder och tekniker för vidare biologiska och geovetenskapliga studier. Stor vikt läggs vid att förstå sambandet mellan biotiska och abiotiska processer och ändringar i populationers antal över tiden, samt hur dessa processer påverkas av klimatförändringar. Kunskaperna som presenterats under de teoretiska momenten befästs och exemplifieras under exkursioner, övningar och laborationer.

Moment 1. Ekologi 7,5 hp. I detta moment behandlas processer som styr antal- och artfördelningen i ekologiska system, globala biologiska diversitetsmönster, den biologiska diversitetens funktion samt grundläggande bevarandebiologi. Klimatets påverkan på fördelningen av organismer kommer att diskuteras.

Moment 2. Klimat och klimatförändringar 7,5 hp. I detta moment behandlas atmosfärens uppbyggnad samt grundläggande processer i atmosfären. Dessutom behandlas klimatologiska förhållanden från det globala till det lokala planet samt orsaker till klimatvariationer med fokus på de antropogena orsakerna.

Under båda momenten behandlas olika antropogena lokala och globala effekter på skalan från populationer till ekosystem. Biologiska systems interaktion med ökande koldioxidhalter samt klimatförändringar diskuteras.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd kunna:
1 Beskriva och förklara grundläggande populationsdynamiska processer
2 beskriva och förklara hur biologisk diversitet är fördelad över jorden, vilka ekosystemprocesser som påverkas av artrikedom, samt känna till grundläggande bevarandebiologiska problem
3 beskriva och förklara grundläggande processer i atmosfären, samt meteorologiska och klimatologiska förhållanden från det lokala till det globala planet
4 beskriva och förklara orsaker till den ökande koldioxidhalten, förväntade konsekvenser för globala klimatmönster samt hur de förväntade ändringarna förväntas påverka biologiska system
5 förstå och analysera enkla biologiska modeller av tvåartssystem
6 känna till viktiga geovetenskapliga och ekologiska tillämpningar och metoder
7 utföra och tolka grundläggande geovetenskapliga och ekologiska analyser
8 individuellt inhämta, bearbeta och redovisa biologisk och geovetenskaplig information både muntligt och skriftligt.

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna:
1 Tillämpa kunskaper om hur en potentiell ökning av växthusgaserna i atmosfären kommer att påverka vår omgivning.
2 analysera bidraget av den naturliga och antropogena påverkan på klimatet
3 utifrån givna populationsdata kunna konstruera en enkel populationsmodell med två ingående populationer och utifrån denna modell kunna förstå och förklara hur individantalet för de två populationerna utvecklas över tiden.
4 diskutera kopplingen mellan populationsdynamiska processer och de förväntade effekterna av klimatförändringar på den lokala, regionala och globala biologiska mångfalden.
 

Behörighetskrav

Naturens mångfald (biologi) 7,5 eller Naturens mångfald 15 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, projektarbeten, seminarier, exkursioner och övningar. Projektarbeten, seminarier, exkursioner och övningar är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftliga tentamina, dels genom muntlig och skriftlig redovisning av projektarbeten och aktivt deltagande i övningar, seminarier och exkursioner. På övnings-, seminarie- och exkursionsdelarna ges endast betygen underkänd (U) eller godkänd (G). På tentamina samt på kursen som helhet ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För betyget VG krävs förutom att kraven för G är uppfyllda, även att tre av fyra FSR för VG har klarats. Studerande som underkänts vid prov har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg (se universitetets regelsamling). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla

Litteratur