Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Klimatförändringar för geografilärare, 7,5 hp

Engelskt namn: Climate Change for teachers in geography

Denna kursplan gäller: 2021-06-21 och tillsvidare

Kurskod: 6GV006

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-03-11

Innehåll

Kursen behandlar atmosfärens uppbyggnad samt grundläggande processer i atmosfären. Dessutom behandlas meteorologiska och klimatologiska förhållanden från det globala till det lokala planet samt orsaker till klimatvariationer.

Kursen ger dessutom kännedom om geovetenskapliga metoder och tekniker för vidare geovetenskapliga studier. Stor vikt läggs vid att förstå sambandet mellan processer, material och former. En viktig del är att kunskaperna befästs och exemplifieras under exkursioner, övningar och laborationer.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd kunna:
1 Beskriva och förklara grundläggande processer i atmosfären, samt meteorologiska och klimatologiska förhållanden från det globala till det lokala planet
2 känna till viktiga geovetenskapliga tillämpningar och metoder
3 utföra och tolka grundläggande geovetenskapliga analyser
4 individuellt inhämta, bearbeta och redovisa geovetenskaplig information både muntligt och skriftligt.

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna:
1 Tillämpa kunskaper om hur en potentiell ökning av växthusgaserna i atmosfären kommer att påverka vår omgivning.
2 analysera bidraget av den naturliga och antropogena påverkan på klimatet

Behörighetskrav

6GV004, Naturens mångfald för geografilärare

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, projektarbeten, seminarier, exkursioner och övningar. Projektarbeten, seminarier, exkursioner och övningar är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftlig tentamen, dels genom muntlig och skriftlig redovisning av projektarbeten och aktivt deltagande i övningar, seminarier och exkursioner. På övnings-, seminarie- och exkursionsdelarna ges endast betygen underkänd (U) eller godkänd (G). På tentamen samt på kursen som helhet ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG).  För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. Studerande som underkänts vid prov har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg (se universitetets regelsamling. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslut ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 30

Klimat och väder
Bogren Jörgen, Gustavsson Torbjörn, Loman Göran
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 296 s., [7] pl.-s. :
ISBN: 9789144048499
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Användes även på Naturens mångfald

Physical geography : science and systems of the human environment
Strahler Alan H., Strahler Arthur Newell
3. ed. : New York : Wiley : cop. 2005 : xxii, 794 s. :
http://www.wiley.com/college/strahlerz companion site
ISBN: 0-471-48053-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Användes även på Naturens mångfald

Bernes Claes
En varmare värld
Naturvårdsverket : 2016 :
Nedladdningsbar version
Obligatorisk