Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Klimatkommunikation, 7,5 hp

Engelskt namn: Climate Change Communication

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 1KU079

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-03-08

Innehåll

Klimatkrisen berör alla samhällets aktörer och är en utmaning vi måste hantera gemensamt. Vårt sätt att kommunicera om klimatförändringarna har en avgörande påverkan på vår förmåga till omställning. Klimatkommunikationens centrala roll i dessa förändringsprocesser påtalas ständigt och kunskaper inom fältet ökar i takt med situationens allvar, både om digitaliseringens roll och vikten av brett publikt engagemang. I denna kurs studeras tongivande forskningsinriktningar och praktiker inom fältet klimatkommunikation såsom journalistik, vetenskapskommunikation, medborgardialog samt olika publiker eller målgruppers förståelse och mottagande av klimatrelaterade budskap.
Under kursens gång övar studenterna sin förmåga att tillämpa kunskaperna i såväl kritisk analys som egen kommunikationsplanering inom ett relevant klimatrelaterat område. Det kan röra sig om transporter, boende, konsumtion eller andra samhällssektorer. Platsspecifika förutsättningar för klimatkommunikationen betonas särskilt, med fokus på villkor inom det arktiska området vilket inbegriper satsningar på såväl klimatneutrala städer, "gröna" industrier som ursprungsbefolkningars situation i ett förändrat klimat. Medie- och kommunikationsindustrins egen klimatpåverkan tas också upp till diskussion inom ramen för kursen.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse
  • kunna redogöra för och självständigt diskutera klimatkommunikation och tongivande inriktningar inom fältet
  • kunna beskriva och självständigt diskutera centrala vetenskapliga begrepp, teorier och metoder inom klimatkommunikation
För godkänd kurs ska den studerande avseende förmågor och färdigheter
  • visa förmåga att självständigt och kritiskt analysera exempel på klimatkommunikation
  • kunna tillämpa kommunikationsteorier och relevant tidigare forskning i förslag till utformning av en väl avgränsad insats inom fältet klimatkommunikation
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt
  • visa förmåga att presentera såväl kritisk analys som egna förslag och argument på ett vetenskapligt förankrat, tydligt och intresseväckande sätt, samt med ett korrekt språkbruk

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen om 180 hp eller 90 hp inom ett huvudområde varav minst 15 hp utgörs av ett självständigt examensarbete. Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker över nätet och består av seminarier, gruppövningar, självstudier, handledning och skrivuppgifter. Studenten har rätt till handledning enbart under den tidsperiod som kursen omfattar. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat. 
Föreläsningar, nätseminarier och litteratur kan vara på svenska och engelska.
 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Kursen examineras löpande genom inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i gruppuppgifter och seminarier, samt genom en avslutande individuell uppgift.

Betygsskalan för seminarier och löpande uppgifter är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för individuella uppgifter är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på den individuella uppgiften. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delmoment är godkända.
 
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Tillgodoräknande 
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.