Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Klinisk bedömning, 7,5 hp

Engelskt namn: Clinical assessment

Denna kursplan gäller: 2015-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 3OM288

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeprogram - avancerad nivå (PRSA), 2013-04-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2015-04-21

Innehåll

Kursen innehåller fördjupade studier i klinisk bedömning av patienters fysiska och psykiska hälsotillstånd ur ett omvårdnads- och ett intersektionellt perspektiv. Fokus är på kliniska bedömningsmetoder, dialog med patienten om hälsotillstånd och sjuksköterskans förmåga till självständiga komplexa bedömningar inom en begränsad tidsram. Värdering av bedömningsinstrument ingår i kursen.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • analysera och värdera begrepp relaterade till klinisk bedömning.
 • på vetenskaplig grund analysera och värdera bedömningsinstrument.
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • självständigt, metodiskt  och kreativt kunna tillämpa och värdera kliniska bedömningsmetoder såsom intervju, observation, psykologiska och fysikaliska undersökningar samt bedömningsinstrument.
 • systematiskt genomföra och värdera ett fysiskt och psykiskt hälsostatus med ett etiskt och jämlikt förhållningssätt.
 • sammanfatta och kommunicera ett diagnostiskt resonemang baserat på strukturerad bedömning av hälsostatus.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om hur intersektionalitet (makt, genus, klass) och diskrimineringsgrunder (sexuell läggning, ålder, religion, funktionsnedsättning, skörhet) påverkar bedömning.

Behörighetskrav

Kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen.  Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen är en IT-baserad distansutbildning och läses som halvtidsstudier. Sammankomster på kursorten förekommer. I kursen tillämpas ett studentaktivt arbetssätt innefattande reflektioner tillsammans med kurskamrater och lärare. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete och arbete i grupp. Föreläsningar, seminarier och klinisk färdighetsträning ingår. Kontakten med lärare och kurskamrater sker framförallt via en webbaserad lärplattform. Föreläsningar och seminarier sker till stor del över internet och studenten ska ha tillgång till dator med webbkamera, headset och bredbandsuppkoppling eller till ett lärcentrum (www.larcentra.se), där motsvarande teknik kan nyttjas.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd, godkänd och underkänd. Examinationen sker genom individuell skriftlig tentamen (VG-G-U), case-seminarium i grupp (G-U), skriftlig inlämningsuppgift (G-U) samt OSCE-examination (Objective Structured Clinical Examinations) (VG-G-U). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinationer är godkända. För att få betyget väl godkänd på hela kursen krävs VG på individuell tentamen och VG på OSCE-examination. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

http://www.umu.se//regelverk

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 35

  Kurslitteratur

  För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

  Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen
  1. uppl. : Uppsala : Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) : 2010 : 200 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/492/nck-rapport-att-fraga-om-valdsutsatthet-som-en-del-av-anamnesen-2010-4.pdf

  Fagerström Lisbeth
  Avancerad klinisk sjuksköterska : avancerad klinisk omvårdnad i teori och praxis
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 464 s. :
  ISBN: 91-44-05947-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Engel Joyce K.
  Mosby's Pocket Guide to Pediatric Assessment
  5 ed. : St. Louis : Mosby : 2006 : 482 s. :
  ISBN: 0-323-04412-3 (pbk)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Folkhälsan i Sverige : årsrapport 2020
  Folkhälsomyndigheten Stockholm : 2020 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/9fd952e9014642249164352cd5a3eb50/folkhalsans-utveckling-arsrapport-2020.pdf

  Physical examination & health assessment
  Jarvis Carolyn, Eckhardt Ann, Thomas Pat
  8th edition. : St. Louis, Missouri : Elsevier : [2020] : xix, 870 pages :
  ISBN: 9780323510806
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Klinisk undersökningsmetodik för sjuksköterskor / Carol L. Cox (red.) ; översättning: Göran Grip.
  Boswell Graham, Callaghan Patrick, Edie Jennifer, Gibbons Helen, Lack Victoria, Lee Polly, Lynch Antonia, McGrath Anthony, Whiteing Nicola, Young Christopher Richard, Cox Carol L.
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 336 s. :
  ISBN: 9789144095035
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Health measurement scales : a practical guide to their development and use
  Streiner David L., Norman Geoffrey R., Cairney John
  5. ed. : Oxford : Oxford University Press : cop. 2015 : xiii, 399 p. :
  ISBN: 9780199685219
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wikström Jonas
  Akutsjukvård : omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 327 sidor :
  ISBN: 9789144115771
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer.

 • Giltig från: 2017 vecka 30

  Kurslitteratur

  För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

  Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen
  1. uppl. : Uppsala : Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) : 2010 : 200 s. :
  Obligatorisk

  Fagerström Lisbeth
  Avancerad klinisk sjuksköterska : avancerad klinisk omvårdnad i teori och praxis
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 464 s. :
  ISBN: 91-44-05947-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Engel Joyce K.
  Mosby's Pocket Guide to Pediatric Assessment
  5 ed. : St. Louis : Mosby : 2006 : 482 s. :
  ISBN: 0-323-04412-3 (pbk)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Folkhälsan i Sverige : årsrapport 2014
  Stockholm : Folkhälsomyndigheten : 2014 : 112 s. :
  Obligatorisk

  Jarvis Carolyn
  Physical examination & health assessment
  7. ed. : St. Louis, Missouri : Elsevier : [2015] : xv, 874 p. :
  ISBN: 9781455728107 (hardback)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Klinisk undersökningsmetodik för sjuksköterskor / Carol L. Cox (red.) ; översättning: Göran Grip.
  Boswell Graham, Callaghan Patrick, Edie Jennifer, Gibbons Helen, Lack Victoria, Lee Polly, Lynch Antonia, McGrath Anthony, Whiteing Nicola, Young Christopher Richard, Cox Carol L.
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 336 s. :
  ISBN: 9789144095035
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Health measurement scales : a practical guide to their development and use
  Streiner David L., Norman Geoffrey R.
  4. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2008 : xvii, 431 s. :
  ISBN: 978-0-19-923188-1 (pbk.) £27.95
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wikström Jonas
  Akutsjukvård : omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 278 s. :
  Med aktiveringskod inklistrad i boken
  ISBN: 978-91-44-05463-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer för området tillkommer.