Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Klinisk farmaci, 7,5 hp

Engelskt namn: Clinical pharmacy

Denna kursplan gäller: 2022-06-06 och tillsvidare

Kurskod: 3FA043

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Farmaci: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-04-26

Innehåll

Kursen behandlar olika metoder för att utföra kliniskt farmaceutiskt arbete. Kursen är uppbyggd utifrån patientfall innehållande komplexa läkemedelsrelaterade problem som studenten arbetar med och diskuterar kring. Syftet är att ge verktyg för beslutsfattande och självständigt arbete inom klinisk farmaci. Under kursen kommer studenten att träna förmågan att söka och kritiskt granska vetenskaplig litteratur, och därmed tillämpa evidensbaserad medicin vid värdering av läkemedelsbehandling till den enskilde patienten. Studenten kommer även att träna sig i muntlig presentation samt i att kommunicera med patienter och kollegor på ett professionellt sätt.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
  • identifiera och värdera läkemedelsrelaterade problem hos en individuell patient och välja åtgärder för dessa
  • tolka och värdera laboratorievärden för en given patient med hänsyn tagen till patientens läkemedelsbehandling och sjukdomstillstånd
  • planera, utföra och dokumentera patientsamtal
  • välja läkemedel och doseringsstrategi enligt evidensbaserad medicin och farmakokinetiska principer samt motivera och argumentera för ett läkemedelsval med hänsyn till patientens förutsättningar såsom ålder, övriga sjukdomar, läkemedel samt njur- och leverfunktion
  • planera för in- och utsättning av ett läkemedel och motivera med utgångspunkt från den individuelle patienten och läkemedlets farmakokinetik och farmakodynamik samt sätta upp mål med behandlingen
  • sammanställa och värdera information från patientjournal och patientsamtal
  • självständigt utforma och argumentera för en farmaceutisk vårdplan
  • kommunicera muntligt och skriftligt med patienter, läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal omkring enskilda patienters läkemedelsbehandling
  • relatera kursens innehåll till övriga kurser inom programmet och framtida yrkesroll

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i farmaci inklusive minst 90 hp farmaci (inklusive kurser i farmakologi, farmakokinetik, galenisk farmaci, farmakoterapi och samhällsfarmaci) samt farmaceutisk kemi och biomedicinsk vetenskap alternativt receptarieexamen 180 hp eller motsvarande kunskaper. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar (de flesta i form av videoföreläsningar), självstudier, fördjupningsuppgifter, gruppseminarier och muntliga redovisningar. Eftersom kursen är nätbaserad bedrivs största delen av studierna i hemmet. I undervisningen ingår problembaserat lärande som arbetsmetod. Patientfallen redovisas skriftligt och muntligt.
Obligatoriska moment: Seminarier, patientfall, och reflektionsuppgift.

Examination

Kursen avslutas med skriftlig hemtentamen. På skriftlig hemtentamen (Teori 4 hp) sätts något av betygen godkänd (G), väl godkänd (VG) eller underkänd (U). På obligatoriska moment (Seminarium 3,5 hp) ges endast betygen godkänd (G) eller underkänd (U). För att få betyget väl godkänd på hela kursen krävs att studenten får detta betyg på den skriftliga tentamen.
På hela kursen ges något av betygen godkänd (G), väl godkänd (VG) eller underkänd (U). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För varje kurs anordnas ett ordinarie och två omtentamenstillfällen varav det första inom två månader efter ordinarie tillfälle. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till tentamen nästa gång kursen ges. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten kursgivande institution. Möjligheten att komplettera inte godkända obligatoriska praktiska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen.

Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

I det fall att en kurs har slutat ges eller att en ny kursplan har ersatt tidigare kursplan ska studenter garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.