Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Klinisk fysiologi I, 15 hp

Engelskt namn: Clinical Physiology I

Denna kursplan gäller: 2022-06-27 och tillsvidare

Kurskod: 3BL212

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2019-04-11

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analytikerprogrammet, 2022-02-24

Innehåll

I kursen ingår tekniska principer vid bild- och signalbehandling, ultraljudsanvändning samt CT och MR vid diagnostik, kardiovaskulär fysiologi samt EKG-tolkning. Kursen behandlar respirationsfysiologi samt tolkning av spirometriundersökning inklusive flöde-volymskurva, njurfysiologi samt diagnostiska metoder vid njursjukdom. I kursen ingår även neurofysiologi samt grunderna för neurofysiologisk diagnostik samt grundläggande radiofysik och nuklearmedicinska metoder. Kursen behandlar även vikten av kvalitetssäkring inom patientbunden diagnostik och klinisk dokumentation, samt statistik, biostatistik, statistisk terminologi och beräkningar av medicinska mätningar.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska 
  • ha fördjupade kunskaper inom fysiologi och neurofysiologi
  • kunna redogöra för fysiologiska diagnosmetoder avseende cirkulation, respiration, digestionskanalen, njurar, urinblåsan, nuklearmedicinska metoder samt neurofysiologiska metoder
  • känna till hur analoga och digitala bilder genereras
  • definiera termer och begrepp inom statistik och redogöra för val av statistisk metod
Färdighet och förmåga
Den studerande ska
  • kunna tolka EKG 
  • kunna tillämpa grundläggande begrepp inom kvalitetssäkring och olika kvalitetssystem
  • tolka resultat från statistiska beräkningar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
  • kunna tillämpa tystnadsplikten

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 67 hp från programmet. Om studenten inte uppfyller behörigheten ska blanketten "Utredningsunderlag för behörighet till vidare studier" vara studierektor tillhanda senast två veckor före kursstart.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, case, laborationer, räknestugor, grupparbeten och seminarier. Närvaro vid upprop, grupparbete, case, laborationer, räknestugor och seminarier är obligatoriskt.

Examination

Examinationen sker genom individuell skriftlig tentamen på teori och EKG-tolkning. På de individuella skriftliga tentamina sätts något av betygen VG, G, eller U. På hela kursen ges något av betygen VG, G eller U. För att bli godkänd på hela kursen krävs att tentamina, samtliga skriftliga inlämningsuppgifter och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För betyget VG på hel kurs krävs VG på båda skriftliga tentamina, samt G på övriga delar.

För varje kurs anordnas ett ordinarie och två omtentamenstillfällen. Efter tre underkända examinationer rekommenderas studenten att gå om kursen när studieplats finns. En och samma kurs får göras om högst en gång. Antalet tillfällen att fullgöra laborationer för att nå godkänt är begränsat till fem. 

Den studerande har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks. Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas i programrådet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.