Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Klinisk fysiologi II, 7,5 hp

Engelskt namn: Clinical Physiology II

Denna kursplan gäller: 2021-01-11 och tillsvidare

Kurskod: 3BL222

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2019-04-11

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2019-04-11

Innehåll

Kursen är kliniskt inriktad och behandlar funktionella metoder som, kontrast-EKO, avancerad kärldiagnostik, CT, PET, MR, intraoperativ- och akut neurofysiologi samt elektrofysiologi. Kursen behandlar tekniska principer vid bild- och signalbehandling. I kursen ingår även tolkning och presentation av undersökningsresultat samt patientfall där den studerande i grupp får inhämta kunskaper om, diskutera och presentera olika diagnosmetoder och dess resultat.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska 
  • kunna redogöra för principer och indikationer vid bildgivande, elektrofysiologisk och neurofysiologisk diagnostik
  • känna till hur analoga och digitala bilder genereras
Färdighet och förmåga
Den studerande ska
  • kunna utföra, tolka och kritiskt granska metoder och resultat vid bildgivande, elektrofysiologisk och neurofysiologisk diagnostik
  • kunna redogöra för och tillämpa grundläggande begrepp inom kvalitetssäkring och olika kvalitetssystem
  • kunna utvärdera primärdata statistiskt samt redovisa resultaten på ett överskådligt och vetenskapligt sätt

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 135 hp från biomedicinsk analytikerprogrammet. Om studenten inte uppfyller behörigheten ska blanketten "Utredningsunderlag för behörighet till vidare studier" vara studierektor tillhanda senast två veckor före kursstart.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, case, grupparbeten och seminarier. Närvaro vid upprop, grupparbete, casearbete och seminarier är obligatoriskt.

Examination

Examinationen sker genom individuell skriftlig tentamen. På den individuella skriftliga tentamen sätts något av betygen U, G eller VG. På hela kursen ges något av betygen U, G eller VG. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För betyget VG på hel kurs krävs VG på den skriftliga individuella tentamen, samt G på övriga delar.

För varje kurs anordnas ett ordinarie och fyra omtentamenstillfällen. Antalet tentamenstillfällen är begränsat till tre/läsår. Efter tre underkända examinationer rekommenderas studenten att gå om kursen när studieplats finns. En och samma kurs får göras om högst en gång. Den studerande har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks.

Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas i programrådet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.