"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Klinisk handledning i odontologisk verksamhet, 8 hp

Engelskt namn: Supervision in clinical odontology

Denna kursplan gäller: 2023-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 3OD030

Högskolepoäng: 8

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Tandläkarutbildningen

Beslutad av: Programkommittén för odontologiska utbildningar, 2007-10-19

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2022-03-25

Innehåll

Pedagogiska och psykologiska aspekter vid handledning
Grundläggande mångfaldsperspektiv på handledning inklusive genus och etnicitet
Lärandeprocesser
Värdering av diagnostiska tester och examination
Ledarskap
Det svåra samtalet
Krishantering
Praktiska handledningsövningar

Förväntade studieresultat

 Kunskap och förståelse
Den studerande ska

 • visa övergripande kunskap om handledningens pedagogik och psykologi
 • kunna redogöra för olika perspektiv på handledarens roll
 • visa grundläggande kunskaper i samtalsmetodik, kommunikation och krishantering
 • visa förståelse för mångfaldsperspektivet i handledningssituationen
 • visa kunskap om lärandeprocesser
 • visa förståelse för förutsättningar och utmaningar vid värdering och examination av studenters kunskap och förmåga i det kliniska arbetet
 • visa kunskap om vilka egenskaper som krävs för god handledning 

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska

 • visa förmåga att agera och kommunicera i komplexa handledningssituationer
 • visa förmåga att kunna anta handledarens roll i olika sammanhang 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

 • visa ett professionellt förhållningssätt i olika handledningssituationer
 • kunna värdera handledningssituationer ur mångfalds-, etiskt och empatiskt perspektiv

Behörighetskrav

Univ: Den studerande ska inneha en svensk legitimation som tandläkare eller tandhygienist, eller ha tandtekniker- eller tandsköterskeexamen. Dispens ges från kravet i engelska och svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och praktiska övningar vid 2-3 sammankomster om totalt 5 dagar. Hemarbete i form av litteraturstudier och hemuppgifter. Seminarier och praktiska övningar är obligatoriska moment.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i praktiska övningar och seminarier samt godkända hemuppgifter. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga hemuppgifter och obligatoriska moment är godkända.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 3

Yrkesmässig handledning - mer än ord
Tveiten Sidsel, Ruthman Karin, Ruthman Mia
Femte upplagan / översättning: Karin Ruthman & Mia Ruthman : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 427 sidor :
ISBN: 9789144136271
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst