Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Klinisk handledning i odontologisk verksamhet, 8 hp

Engelskt namn: Supervision in clinical odontology

Denna kursplan gäller: 2013-09-23 och tillsvidare

Kurskod: 3OD030

Högskolepoäng: 8

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Tandläkarutbildningen

Beslutad av: Programkommittén för odontologiska utbildningar, 2007-10-19

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2017-03-06

Innehåll

Pedagogiska och psykologiska aspekter vid handledning
Grundläggande mångfaldsperspektiv på handledning inklusive genus och etnicitet
Lärandeprocesser
Värdering av diagnostiska tester och examination
Ledarskap
Det svåra samtalet
Krishantering
Praktiska handledningsövningar

Förväntade studieresultat

Kursen ges som fristående kurs.

Kunskap och förståelse
Den studerande ska
•    visa kunskap om handledningens pedagogik och psykologi
•    kunna redogöra för handledarens roll
•    ha grundläggande kunskaper i samtalsmetodik, kommunikation och krishantering
•    ha förståelse för handledarrollen ur mångfaldsperspektiv
•    visa kunskap om lärandeprocesser
•    känna till svårigheterna vid värdering och examination av studenters kunskap och kliniska arbete
•    visa kunskap om vilka egenskaper som krävs för god handledning

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
•    visa förmåga att agera och kommunicera i svåra handledningssituationer
•    kunna sätta in handledarens roll i olika sammanhang

Värderingsförmåga och förhållningssätt  
Den studerande ska
•    ha ett professionellt förhållningssätt i olika handledningssituationer
•    kunna värdera handledningssituationer ur mångfalds-, etiskt och empatiskt perspektiv
 

Behörighetskrav

Univ: Den studerande ska ha tandläkar-, tandhygienist-, tandtekniker- eller tandsköterskeexamen alternativt examen från en grundläggande vårdhögskoleutbildning om minst 120 högskolepoäng. Dispens ges från kravet i engelska och svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och praktiska övningar vid 2-3 sammankomster om totalt 5 dagar. Hemarbete i form av litteraturstudier och hemuppgifter. Seminarier och praktiska övningar är obligatoriska moment.

 

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i praktiska övningar och seminarier samt godkända hemuppgifter. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga hemuppgifter och obligatoriska moment är godkända.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.