Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Klinisk kurs 1, 30 hp

Engelskt namn: Clinical sciences 1

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 3ME084

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Beslutad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2014-06-03

Reviderad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2020-04-21

Innehåll

Kursens huvudinnehåll utgörs av klinisk praktik och teoretisk undervisning i akuta och kroniska tillstånd i ämnena kardiologi, angiologi/stroke, endokrinologi, njurmedicin, gastroenterologi och hepatologi, samt lungmedicin och allergologi. Kursen omfattar också hematologi förutom tumörsjukdomar, medvetslöshet, intoxikationer och medicinska komplikationer till alkoholmissbruk inklusive de akuta tillstånd som kan förväntas på en akutmedicinsk enhet. Dessutom ingår delar av, de genom utbildningen löpande ämnena; allmänmedicin, bild- och funktionsmedicin (BFM), klinisk farmakologi, geriatrik, vetenskaplig skolning samt professionell utveckling.

Allmänmedicin omfattar vanligt förekommande symtom, tillstånd och sjukdomar, handläggning av dessa, hantering av diagnostisk osäkerhet, samt övning i beslutsfattande och bedömning. Inom bild- och funktionsmedicin behandlas undersökningsmetodik och bildbearbetning för de morfologiskt och funktionellt bildgivande metoderna samt deras tillämpningar i relation till sjukdomstillstånd inom Klinisk kurs 1. Kursen syftar även till att ge kunskap om klinisk farmakologi och dess kliniska tillämpningar inom de i kursen ingående ämnena. Inom ämnet professionell utveckling behandlas självkännedom, gruppdynamik och ledarskap inklusive betydelsen av sociala kategorier såsom etnicitet och genus.
 
Ämnet geriatrik innehåller kunskap om normalt åldrande, de viktigaste hälsoriskerna hos äldre och hur de förebyggs samt sjukdomars presentation hos äldre. Dessutom ingår geriatrisk diagnostik, rehabilitering och demenssjukdomar. Kursen syftar även till att ge kunskap om klinisk farmakologi och dess kliniska tillämpningar inom, de i kursen, ingående ämnena.
Den kliniska praktiken ger träning i grundläggande arbetssätt på vårdavdelning, mottagning och akutmottagning, samt träning i att bedriva diagnostik och behandling. Ytterligare områden som tränas är förmågan att bemöta patienter och olika medarbetare inom olika vård- och omsorgsteam på ett professionellt sätt, samt att kunna identifiera och värdera etiska frågeställningar som relaterar till kursens ingående ämnen.
 
Vetenskaplig skolning (evidensbaserad medicin), innehåller på denna kursen träning i att förstå och använda evidensbaserade metoder för att utveckla kunskap om diagnostik och behandling av enskild patient. Därutöver ger kursen träning i att söka information och kritiskt värdera vetenskapliga studier i relation till diagnostik och behandling.

Kursen är indelad i följande moment:
Skriftligt prov (7,5 hp)
Praktiskt prov (OSCE) (6 hp)
Klinisk praktik (8,2 hp)
Obligatoriska moment (8,3 hp)

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten ha kunskaper om:
 • etiologi, symptom, utredning och behandling av sjukdomstillstånd inom de ingående ämnena
 • lämpliga undersökningsmetoder vid utredning och handläggning av de i kursen ingående ämnena
 • korrelationen mellan ingående sjukdomstillstånd och informationsinnehåll vid bild- och funktionsmedicinska metoder
 • biologiskt åldrande samt förklara skillnader i hur sjukdomar yttrar sig och behandlas hos äldre jämfört med yngre personer
 • allmänmedicinska principer vid utredning och behandling av patienter i glesbygd och tätort
 • att ta fram och presentera det evidensbaserade kunskapsläget inom ett definierat område och identifiera behov av kunskaps- och kompetensutveckling
 • hur föreställningar om sociala kategorier, såsom etnicitet och genus, får betydelse i mötet med människor
 • gruppdynamiska processer och förstå hur ett gott ledarskap följer gruppens utveckling
 • organisationen av svensk hälso- och sjukvård inom kursens ämnen samt andra yrkesgruppers kompetens och roll i sjukvårdsarbetet
 • förstå betydelsen av hur hierarkier i grupper och genus kan påverka kommunikation och samarbete
 • ha kunskap om ledarskapsteori och färdigheter i konflikthantering.
Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • genomföra en konsultation och uppta en adekvat anamnes inom kursens samtliga ämnen
 • utreda och behandla kliniskt vanliga och viktiga tillstånd inom de ingående ämnena
 • genomföra kroppsundersökning samt bedöma fynden i god kontakt med patienten och med respekt för patientens integritet
 • värdera symtombild utifrån sjukdomsförekomst och tillämpa detta i handläggningen inom primärvård respektive sluten vård
 • bedöma olika differentialdiagnoser samt bestämma lämplig handläggning för patienter med symtom utan säker medicinsk diagnos
 • prioritera och bedöma vårdnivå för sjukdomar och tillstånd
 • visuellt identifiera och diagnostisera uppenbar patologi vid konventionell röntgenundersökning och datortomografi
 • använda evidensbaserade verktyg (PICO- Patient/Intervention/Control/Outcome) för handläggning av enskild patient
 • journaldokumentation, formulera remisser samt skriva recept och hjälpmedelskort i enlighet med författningskrav
 • tillämpa basala principer i att kommunicera med andra yrkesgrupper
 • tillämpa basala principer i att fatta medicinska beslut i samverkan med andra yrkesgrupper utifrån gällande etiska och juridiska riktlinjer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • analysera, värdera och sammanställa resultaten av undersökningar 
 • söka aktuell litteratur och kritiskt granska och värdera denna i förhållande till kliniska frågeställningar
 • värdera möjligheter, begränsningar samt potentiella risker vid val av utredningsmetoder och behandlingar
 • värdera riskfaktorer och ge individuellt anpassade råd för att förebygga sjukdomar
 • berättigandebedömning vid användning av joniserande strålning
 • identifiera och värdera etiska frågeställningar inom kursens ämnen
 • bemöta och kommunicera med patienter, medarbetare och andra yrkesgrupper inom olika utbildnings-, vård- och omsorgsteam på ett professionellt sätt
 • utöva och förmedla ett patientcentrerat förhållningssätt som präglas av förtroende, empati samt respekt för patientens rätt till information, inflytande och delaktighet i beslut
 • reflektera över sitt eget sätt att fungera i grupp, förmedla feedback till medarbetare och hantera konflikter.

Behörighetskrav

Godkänt på Introduktionskurs, Cellens struktur och funktion, Organsystemens struktur och funktion, Attack och försvar, Sjukdomslära, symtom och diagnostik samt modulen Klinisk praktik från kursen Klinisk propedeutik eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i studerandeaktiv form som föreläsningar, gruppträffar, case-seminarier, egna litteraturstudier samt klinisk praktik. Konsultationsövningar med video- och skådespelarpatienter förekommer. Lärandestöd i form av självskattning av studentens kunskapsnivå kan förekomma.
 
Undervisning inom professionell utveckling genomförs som en veckolång kurs, UGL - Utveckling av Grupp och Ledare. UGL kan genomföras som internat.
 
Undervisningen bedrivs på fyra orter; Umeå, Sunderbyn, Sundsvall och Östersund. För studenterna i Umeå förekommer praktik på andra sjukhus i norra regionen. Jourtjänstgöring kan förekomma kvällar, nätter och helger.
 
Obligatoriska läraktiviteter utöver upprop är den undervisning som markerats som obligatorisk i schema.
 
Undervisningen ges huvudsakligen på svenska men kan ges på engelska. Vissa inlämningsuppgifter kan förväntas skrivas på engelska. Delar av undervisningen sker med användande av Informations- och kommunikationsteknologi (IKT).

Examination

I kursen examineras praktiska färdigheter vid en OSCE-tentamen (6 hp) och teoretiska kunskaper med skriftligt prov (7,5 hp). Klinisk praktik (8,2 hp) och övriga obligatoriska moment (8,3 hp) examineras löpande under kursen. Vetenskaplig skolning examineras inom det skriftliga provet och med en obligatorisk inlämningsuppgift. Professionell utveckling examineras löpande under UGL-veckan, vilket kräver närvaro och aktivt deltagande i övningar och uppgifter.

De lärandemål som examineras i OSCE (Objective Structured Clinical Examination) är inte kursspecifika utan examinerar även kunskaper/färdigheter som inhämtats i tidigare kurser. Information om OSCE presenteras i ett särskilt OSCE-dokument. Vid underkänd OSCE görs omprov vid nästa ordinarie OSCE nästkommande termin. Praktiska färdigheter ingående i Klinisk kurs 1 examineras i form av OSCE (Objective structured clinical examination) även under Klinisk kurs 3 respektive Klinisk kurs 5.
 
Student som ej har godkänt resultat på ordinarie prov erbjuds ett förnyat prov inom två månader. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därefter hänvisas till nästa ordinarie provtillfälle.
 
På de skriftliga och praktiska proven samt på de obligatoriska undervisningsmomenten sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga betygsgrundande moment är godkända. Betyget utgör därmed en sammanfattande bedömning av studieprestationen och sätts först när alla delar inom respektive moment är godkända. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).
 
En studerande som blivit underkänd i en examination har rätt att prövas efter samma kursplan som vid ordinarie prov vid ytterligare fem tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Om inte godkänt resultat har uppnåtts efter två prov på kurs eller en del av kurs har den studerande rätt, att efter skriftlig begäran hos Programrådet för läkarutbildningen (PRL), få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot detta.  Efter fyra underkända examinationer erbjuds den studerande att gå om kursen. Det ger inte ytterligare provtillfällen utöver de som följer av förstagångsregistreringen men ger en möjlighet att genomföra läraktiviteterna på kursen ytterligare en gång.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Under klinisk praktik ingår fortlöpande examination av färdigheter, värderingsförmåga och förhållningssätt till medarbetare, patienter och deras närstående. Student som blivit underkänd vid klinisk praktik erbjuds ny klinisk praktik vars innehåll och längd fastställs av examinator. Totalt kan dock klinisk praktik ej upprepas mer än två gånger (maximalt tre tillfällen).
 
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursupprop
Kursuppropet är obligatoriskt.
 
Befrielse från upprop kan endast ges av kurssamordnare vid föranmälan och endast då särskilda skäl föreligger. Frånvaro utan giltigt förfall kan föranleda förlust av kursplats. Beslut om detta fattas av kurssamordnaren.

Hälso- och vaccinationsprogram
Inför den kliniska praktiken erbjuds studenter vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet vaccination mot Hepatit B. Hepatit B är den mest troliga smittorisk studenter kan utsättas för under det verksamhetsintegrerade lärandet och som det också går
att vaccinera emot. Därtill erbjuds studenter som inte vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) att komplettera med detta. Medicinska fakulteten står enbart för de kostnader som uppkommer inom hälso- och vaccinationsprogrammet i det fall de skett inom ramen av de av programmen organiserade tillfällena.

Studietid
Under det verksamhetsintegrerade lärandet kan tjänstgöring förekomma på kvällar, nätter och helger.

Kursen ersätter den tidigare kursen Klinisk baskurs 1 (28,5 hp) 3ME061 samt Professionell utveckling (1,5 hp) 3ME045.

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med kursen Klinisk baskurs 1 (28,5 hp) 3BM061 samt Professionell utveckling (1,5 hp) 3ME045.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 36

Rekommenderad kurslitteratur redovisas på kurssidan inom läkarprogrammets utbildningsplattform. Studenten förutsätts självständigt inhämta relevant kunskap enligt den beskrivning av kursmål som finns för kursen och enligt de anvisningar som ges under kursens gång.

Obligatorisk litteratur under hela kursen

En av dessa böcker är obligatorisk under hela kursen. Se även respektive ämnesområde för mer information

Internmedicin
Dahlström Ulf, Kechagias Stergios, Stenke Leif
Sjätte upplagan : Stockholm : Liber : 2018 : 1046 sidor :
ISBN: 978-91-47-11326-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Medicin
Lindgren Stefan, Engström-Laurent Anna, Karason Kristjan, Tiensuu Janson Eva
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 800 sidor :
ISBN: 9789144108162
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Allmänmedicin

Terapirekommendationer 2020 Region Västerbotten
Region Västerbotten :
Länk
Obligatorisk

Bild- och funktionsmedicin

Akut radiologi
Koskinen Seppo K., Blanco Sequeiros Roberto
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 219 sidor :
ISBN: 9789147113620
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Herring William
Learning radiology : recognizing the basics
Third edition. : Philadelphia : Saunders : [2016] : 332 pages :
ISBN: 9780323328074
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Nuklearmedicin
Hietala Sven-Ola, Åhlström Riklund Katrine
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 190 s. :
ISBN: 9789144067537
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Isaksson Mats
Grundläggande strålningsfysik
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 340 sidor :
ISBN: 9789144128863
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Evidensbaserad medicin (EBM)

Internetmedicin
Internetmedicin :
http://www.internetmedicin.se/default.aspx
Obligatorisk

Endokrinologi och diabetologi

Fördjupning

Werner Sigbritt
Endokrinologi
3., omarb. och uppdaterade uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 528 s. :
ISBN: 9789147114313
Se bibliotekskatalogen Album

Läkemedelsboken, senaste upplagan – kapitlen om diabetes mellitus respektive kortikosteroider och hypofyshormoner
Läkemedelsboken :
Länk

Diabetes
Agardh Carl-David, Berne Christian
4., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 502 s. :
ISBN: 978-91-47-09331-1 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Geriatrik

Fördjupning

Geriatrik
Dehlin Ove, Rundgren Åke
2., [omarb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 415 s. :
ISBN: 978-91-44-03849-0 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Akutgeriatrik
Wisten Aase, Rundgren Åke, Larsson Berit
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 277 s. :
ISBN: 9789144069838
Se bibliotekskatalogen Album

Hematologi

Fördjupning

Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin
Laurell Carl-Bertil, Theodorsson Elvar, Berggren Söderlund Maria
Tionde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 763 sidor :
ISBN: 9789144119748
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Koagulationsrubbningar ss 171-208, anemier ss 209-264, leukocytrubbningar ss 267-282.

Kardiologi

Fördjupning

Perssons kardiologi : hjärtsjukdomar hos vuxna
Persson Jerker, Stagmo Martin
Åttonde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 243 sidor :
ISBN: 9789144117294
Se bibliotekskatalogen Album

Klinisk farmakologi

Rang and Dale's Pharmacology
Ritter James, Flower R. J., Henderson Graeme, Loke Yoon Kong, Rang Humphrey Peter, Dale M. Maureen
Ninth edition : Amsterdam : Elsevier : 2019 : 789 pages :
ISBN: 9780702074486
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Livsstil- och beteendemedicin

Fördjupning

Levnadsvanor : en klinisk handbok
Rössner Stephan, Egger Garry, Binns Andrew
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 349 s. :
ISBN: 9789144082486
Se bibliotekskatalogen Album

Garry Egger
Lifestyle Medicine: Lifestyle, the Environment and Preventive Medicine in Health and Disease [Elektronisk resurs]
Academic Press : 2017 :

Lungmedicin

Fördjupning

Lungmedicin
Sandström Thomas, Eklund Anders
2., [uppdaterade och utök.] uppl. : Stockholm : Studentlitteratur : 2015 : 503 s. :
ISBN: 9789144084190
Se bibliotekskatalogen Album

Palliativ medicin

Palliativ medicin i praktiken [Elektronisk resurs]
Axelsson Bertil, Lybeck Carolina Kockum
Johanneshov : MTM : 2017 : 1 CD-R :
Obligatorisk
Läsanvisning: Särskilt kapitel 3: Palliativt förhållningssätt Kapitel 6: Vård i livets slutskede Kapitel 7: Palliativt vårdinnehåll i livets slutskede

Palliativ medicin och vård
Strang Peter, Beck-Friis Barbro
4., rev. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 432 s. :
ISBN: 978-91-47-10538-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Särskilt kapitel 4: Ett palliativt förhållningssätt - enligt WHO Kapitel 16-17: Samtalskonst och Att lämna svåra besked Kapitel 44-45: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och Svår hjärtsvikt

Professionell utveckling

Andersson Sven-Olof
Professionell utveckling inom läkaryrket
Stockholm : Liber : 2012 : 306 s. :
ISBN: 978-91-47-09967-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Wheelan Susan A.
Att skapa effektiva team : en handledning för ledning och medlemmar
Tredje upplagan, reviderad : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 192 sidor :
ISBN: 978-91-44-11919-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album