Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Klinisk kurs 3, 30 hp

Engelskt namn: Clinical Sciences 3

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 3IS007

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för klinisk mikrobiologi

Beslutad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2014-06-03

Reviderad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2020-04-21

Innehåll

Kursen innehåller klinisk tjänstgöring och teoretiska avsnitt med prekliniska inslag och omfattar rörelseorganens sjukdomar och skador, inflammatoriska reumatiska sjukdomar, sjukdomar inom dermatologi och venerologi samt infektionssjukdomar i sluten och öppen vård inklusive primärvård. Kursen omfattar lärande om symtom och tillstånd inom de delämnen som nämnts under "huvudområde" ovan, både ur ett primär- och ett slutenvårdsperspektiv, samt konsultations­övningar. Kursen innehåller också läkemedelslära och dess kliniska tillämpningar inom ovan nämnda områden samt indikationer, undersökningsmetodik och bildbearbetning för de morfologiskt och funktionellt bildgivande metoderna och deras tillämpningar för sjukdoms­tillstånd inom Klinisk kurs 3.

Kursen innehåller också träning i att läsa/presentera innehåll i vetenskapliga artiklar samt förstå och använda evidens­baserade metoder för att utveckla kunskap om diagnostik och behandling av enskild patient. Inom kursen ges dessutom träning i grundläggande arbetssätt på vårdavdelning, mottagning och primärvård. I detta ingår anamnes och status och att skriva journaler, remisser och recept. Vidare ges träning i att bedriva diagnostik och behandling samt att bemöta patienter och anhöriga på ett professionellt sätt. Inom kursen ges också träning i omhändertagande i samverkan med andra yrkesgrupper.  
Tema inom professionell utveckling under terminen är "Vård på (o-)lika villkor". Undervisningen inom professionell utveckling bedrivs i studerandeaktiv form med värderingsövningar, inslag av självreflektion, gruppdiskussioner, kommunikationsövningar och moment av grupphandledning.

Kursen delas in i följande moment:
 
Skriftligt prov (7 hp)
Praktiskt prov (OSCE) (6 hp)
Klinisk praktik (10 hp)
Obligatoriska moment (7 hp)

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten ha kunskaper om:
 • uppkomstmekanismer och förlopp, liksom grunderna för diagnostik och behandling för sjukdomar/skador inom de ingående delämnena.
 • rörelseorganens funktionella anatomi relaterade till kliniska fynd
 • rehabiliteringsteamets funktioner
 • ha förståelse för lagar och regelverk som styr de olika hälso- och sjukvårdprofessionernas ansvarsområden.
Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • genomföra för delämnena relevant anamnestagande och kroppsundersökning i god kontakt med patienten och med respekt för patientens integritet
 • i samråd med patienten utreda, diagnostisera och behandla vanliga och viktiga tillstånd inom de ingående delämnena, samt planera rehabilitering och uppföljning
 • planera utredning av patologiska tillstånd inom i kursen ingående ämnesområden med hjälp av laboratoriediagnostik och bild- och funktionsmedicin samt värdera möjligheter, begränsningar och potentiella risker för undersökningsmetoderna
 • göra en samlad bedömning utifrån symptom, kliniska fynd och diagnostiska undersökningar för sjukdomar och skador inom Klinisk kurs 3 samt dokumentera detta. Dessutom kunna relatera detta till tidigare inhämtad kunskap från Klinisk kurs 1 och Klinisk kurs 2
 • tillämpa principerna för akut omhändertagande av patienter med sjukdomar/skador inom de kliniska delområden som ingår i Klinisk kurs 3
 • bemöta och kommunicera med patienter, närstående och medarbetare på ett professionellt sätt
 • diskutera handläggning och differentialdiagnoser för patienter med symtom utan säker medicinsk diagnos
 • analysera kliniska situationer utifrån ett kultur-, omvärlds-, ålders-, genus- och socialpsykologiskt perspektiv
 • identifiera och värdera etiska problem inom området
 • kunna använda evidensbaserad kunskap i mötet med enskilda patienter
 • beskriva och tillämpa smittskyddslagen och övriga lagar och förordningar tillämpliga inom de specialiteter som ingår i Klinisk kurs 3
 • tillämpa vårdhygieniska principer
 • kunna analysera och tillgodose patientens totala vård- och rehabiliteringsbehov från högspecialiserad sjukhusvård till primärvård och kommunal omsorg (vårdkedjeperspektiv)
 • visa förmåga att leda vårdteamskonferenser och rondarbete samt kunna kommunicera med andra yrkesgrupper på ett professionellt sätt
 • kunna visa respekt för kompetensen hos andra yrkesgrupper samt kunna fungera väl i teamarbete
 • visa insikt i hur multiprofessionell samverkan bidrar till ökad patientsäkerhet och förbättrad hälsa, säker patientvård och god rehabilitering.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • prioritera och bedöma vårdnivå för sjukdomar och skador inom de delområden som ingår i klinisk kurs 3
 • värdera symtombild utifrån sjukdomsförekomst och tillämpa detta i handläggningen inom primärvård respektive sluten vård
 • värdera riskfaktorer och ge råd till enskilda patienter för att förebygga sjukdomar/skador som behandlas inom Klinisk kurs 3
 • anlägga ett helhetsperspektiv och inkludera aspekter av mångfald vad gäller etnicitet, genus och sexuell läggning i interaktionen med patienter, anhöriga och arbetskamrater
 • uppmärksamma situationer som kan leda till skam och kränkningar i vårdens möten och verka för att dessa incidenter förebyggsständigt använda ett empatiskt, etiskt och professionellt förhållningssätt i mötet med patienter, närstående, studenter, lärare och medarbetare.

Behörighetskrav

Godkänt på Introduktionskurs, Cellens struktur och funktion, Organsystemens struktur och funktion, Attack och försvar, Sjukdomslära, symtom och diagnostik, Klinisk propedeutik, Klinisk kurs 1 samt modulen Klinisk praktik från kursen Klinisk kurs 2 eller motsvarande kunskaper

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, egna litteraturstudier, praktiska övningar, case-seminarier, demonstrationer samt deltagande i klinisk verksamhet vid 4 studieorter: Umeå, Sunderbyn, Östersund och Sundsvall.

Studenterna har verksamhetsintegrerat lärande även vid andra kliniker samt vid primärvård inom norra regionen.

Obligatoriska läraktiviteter utöver upprop är den undervisning som markerats som obligatorisk i schema.

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska men kan ges på engelska. Vissa inlämningsuppgifter kan förväntas skrivas på engelska. Delar av undervisningen sker med användande av Informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Lärandestöd i form av självskattning av studentens kunskapsnivå kan förekomma. Jourtjänstgöring kan förekomma kvällar, nätter och helger.

Examination

I kursen examineras praktiska färdigheter vid en OSCE-tentamen (6 hp) och teoretiska kunskaper med skriftligt prov (7 hp). Klinisk praktik (10 hp) och övriga obligatoriska moment (7 hp) examineras löpande under kursen. Professionell utveckling examineras i samband med aktivt deltagande i obligatoriska övningar, uppgifter och gruppträffar.
 
Praktiska färdigheter och kunskaper som inhämtats under Klinisk kurs 3 och under tidigare kurser på Läkarprogrammet examineras som OSCE (Objective Structured Clinical Examination). De lärandemål som examineras i OSCE är inte kursspecifika utan examinerar även kunskaper/färdigheter som inhämtats under tidigare kurser. Praktiska färdigheter ingående i Klinisk kurs 3 examineras i form av OSCE (Objective structured clinical examination) även under Klinisk kurs 5.
 
Student som ej har godkänt resultat på ordinarie prov erbjuds ett förnyat prov inom två månader. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därefter hänvisas till nästa ordinarie provtillfälle.
 
På de skriftliga och praktiska proven samt på de obligatoriska undervisningsmomenten sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga betygsgrundande moment är godkända. Betyget utgör därmed en sammanfattande bedömning av studieprestationen och sätts först när alla delar inom respektive moment är godkända. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).
 
En studerande som blivit underkänd i en examination har rätt att prövas efter samma kursplan som vid ordinarie prov vid ytterligare fem tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Om inte godkänt resultat har uppnåtts efter två prov på kurs eller en del av kurs har den studerande rätt, att efter skriftlig begäran hos Programrådet för läkarutbildningen (PRL), få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot detta.  Efter fyra underkända examinationer erbjuds den studerande att gå om kursen. Studerande som efter att ha gått om kursen och underkänts i ordinarie examination samt vid ytterligare ett tillfälle förlorar sin rätt att delta i ytterligare prov på kursen. 

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Under klinisk praktik ingår fortlöpande examination av färdigheter, värderingsförmåga och förhållningssätt till medarbetare, patienter och deras närstående. Student som blivit underkänd vid klinisk praktik erbjuds ny klinisk praktik vars innehåll och längd fastställs av examinator. Totalt kan dock klinisk praktik ej upprepas mer än två gånger (maximalt tre tillfällen).
 
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursupprop
Kursuppropet är obligatoriskt.
 
Befrielse från upprop kan endast ges av kurssamordnare vid föranmälan och endast då
särskilda skäl föreligger. Frånvaro utan giltigt förfall kan föranleda förlust av kursplats. Beslut om detta fattas av kurssamordnaren.

Hälso- och vaccinationsprogram
Inför den kliniska praktiken erbjuds studenter vid Medicinska fakulteten vid
Umeå universitet vaccination mot Hepatit B. Hepatit B är den mest troliga smittorisk
studenter kan utsättas för under det verksamhetsintegerade lärandet och som det också går
att vaccinera emot. Därtill erbjuds studenter som inte vaccinerats mot mässling, påssjuka
och röda hund (MPR) att komplettera med detta. Medicinska fakulteten står enbart för de
kostnader som uppkommer inom hälso- och vaccinationsprogrammet i det fall de skett
inom ramen av de av programmen organiserade tillfällena.

Studietid
Under det verksamhetsintegrerade lärandet kan tjänstgöring förekomma på kvällar, nätter
och helger.

Kursen ersätter den tidigare kursen Klinisk baskurs 3 (29,2hp) 3IS004 samt Professionell utveckling (0,8 hp) 3ME047.

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med kursen Klinisk baskurs 3 (29,2hp) 3IS004 samt Professionell utveckling (0,8 hp) 3ME047.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 36

Allmänmedicin

Allmänmedicin
Toverud Kari C, Reppe Ane, Dahlberg Hans, Sætren Terje, Wallgren Gunnel A, Jones Lisa, Hunskår Steinar, Hovelius Birgitta
Lund : Studentlitteratur : 2007 : 883 s. :
ISBN: 978-91-44-02798-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bild- och funktionsmedicin

Akut radiologi
Koskinen Seppo K., Blanco Sequeiros Roberto
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 219 sidor :
ISBN: 9789147113620
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Herring William
Learning radiology : recognizing the basics
Third edition. : Philadelphia : Saunders : [2016] : 332 pages :
ISBN: 9780323328074
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Nuklearmedicin
Hietala Sven-Ola, Åhlström Riklund Katrine
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 190 s. :
ISBN: 9789144067537
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Isaksson Mats
Grundläggande strålningsfysik
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 340 sidor :
ISBN: 9789144128863
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Dermatologi och venereologi

Vahlquist Anders
Rorsmans Dermatologi, venereologi
Nionde upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 435 sidor :
ISBN: 9789144119106
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Handkirurgi

Handkirurgi
Lundborg Göran, Björkman Anders
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 287 s. :
ISBN: 9789144088372
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Infektionssjukdomar

Iwarson Sten
Infektionsmedicin : epidemiologi, klinik, terapi
6., [uppdaterade] uppl. : Sävedalen : Säve förlag : 2014 : 383 s., [16] pl.-s. i färg :
ISBN: 9789197810869
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Christensson Bertil
Infektionsmedicin : kliniska situationer
Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : 2019 : 349 sidor :
ISBN: 9789144125602
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Klinisk mikrobiologi (Klinisk bakteriologi/Klinisk virologi)

Brauner Annelie
Medicinsk mikrobiologi & immunologi
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 824 s. :
ISBN: 9789144038681
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ortopedi inkl. idrottsmedicin

Ortopedi : patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna
Karlsson Magnus, Karlsson Jón, Roos Harald
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 589 sidor :
ISBN: 9789144090849
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ortopedi
Lindgren Urban, Svensson Olle
4. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 760 s. :
ISBN: 9789147105397 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Akut ortopedi
Hultman Lena, Järhult Johannes
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 286 s. :
ISBN: 9789147094011
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rehabiliteringsmedicin

Borg Jörgen
Rehabiliteringsmedicin : [teori och praktik]
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 431 s. :
ISBN: 9789144101965
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Smärta och smärtbehandling
Werner Mads, Leden Ido
2., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 647 s. :
ISBN: 9789147084135 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rehabiliteringsmetodik
Lexell Jan, Rivano-Fischer Marcelo
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 173 sidor :
ISBN: 9789144111278
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Smärtanalys : diagnos, smärtmekanismer, psykologisk och social bedömning
Gerdle Björn, Bäckryd Emmanuel, Novo Mehmed, Roeck-Hansen Elisabeth, Rothman Mats, Stålnacke Britt-Marie, Westergren Hans, Rivano-Fischer Marcelo
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 194 sidor :
ISBN: 9789144129006
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Reumatologi

Internmedicin
Dahlström Ulf, Kechagias Stergios, Stenke Leif
Sjätte upplagan : Stockholm : Liber : 2018 : 1046 sidor :
ISBN: 978-91-47-11326-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Medicin
Lindgren Stefan, Engström-Laurent Anna, Karason Kristjan, Tiensuu Janson Eva
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 800 sidor :
ISBN: 9789144108162
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Läkemedelsboken
Läkemedelsboken :
Läkemedelsboken
Obligatorisk

Reumatologi
Klareskog Lars, Saxne Tore, Rudin Anna, Rönnblom Lars, Enman Yvonne
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 481 sidor :
ISBN: 978-91-44-11510-8
Se bibliotekskatalogen Album

Professionell utveckling

Andersson Sven-Olof
Professionell utveckling inom läkaryrket
Stockholm : Liber : 2012 : 306 s. :
ISBN: 978-91-47-09967-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Larsen Jan-Helge
Patientsamtalet : handbok i mötet mellan läkare och patient
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 239 s. :
ISBN: 9789144095646
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album