Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Klinisk kurs 4, 30 hp

Engelskt namn: Clinical Sciences 4

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 3ME085

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för klinisk vetenskap

Beslutad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2014-12-09

Reviderad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2020-04-21

Innehåll

Kursen innehåller teoretisk undervisning och klinisk praktik i ämnena neurologi, neurokirurgi, klinisk neurofysiologi, neurorehabilitering, vuxenpsykiatri, ögonsjukdomar och öron-, näs- och halssjukdomar samt professionell utveckling. Inom dessa ämnesområden tränas förmågan att genomföra kliniska undersökningar, diagnostik och handläggning av patienter med akuta och kroniska sjukdomar. Den kliniska utbildningen omfattar även förebyggande vård samt träning i bemötande och kommunikation med patienter, närstående och medarbetare från olika yrkeskategorier på ett professionellt sätt.  Interaktion mellan patient och läkare och läkarens kommunikationsstil är några av de färdigheter som tränas i professionell utveckling.

Kursen är indelad i följande moment:

Muntligt och skriftligt prov (10 hp)
Fullgjorda obligatoriska moment (5 hp)
Klinisk praktik (15 hp)

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs skall studenten ha kunskaper om:
 • etiologi, symptom, utredning och behandling av sjukdomstillstånd
 • sambanden mellan genetiska, övriga biologiska, psykologiska och sociala faktorer vid somatisk och psykisk sjukdomsutveckling
 • andra yrkesgruppers kompetens och roller inom det sjukvårdsarbetet som bedrivs under kursens kliniska tjänstgöring 
 • aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • tillämpliga lagar och förordningar
 • organisationen av svensk hälso- och sjukvård
 • samhällsaspekter på sjukdomar
 • ekonomiska konsekvenser av klinisk handläggning.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 • undersöka patienter samt analysera och dokumentera symtom och kliniska
 • diagnostisera de vanligaste sjukdomstillstånden
 • dokumentera i journal, formulera remisser och recept i enlighet med författningskraven
 • analysera och bedöma komplexa kliniska situationer samt applicera ett evidensbaserat förhållningssätt på kliniska frågeställningar
 • initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete, både vad avser enskilda individer och grupper
 • kunna analysera och tillgodose patientens totala vård- och rehabiliteringsbehov från högspecialiserad sjukhusvård till primärvård och kommunal omsorg (vårdkedjeperspektiv)
 • visa förmåga att leda vårdteamskonferenser och rondarbete samt kunna kommunicera med andra yrkesgrupper på ett professionellt sätt
 • visa respekt för kompetensen hos andra yrkesgrupper samt kunna fungera väl i teamarbete
 • visa insikt i hur multiprofessionell samverkan bidrar till ökad patientsäkerhet och förbättrad hälsa, säker patientvård och god rehabilitering
 • snabbt orientera sig i ett patientärende, genomföra en patientkonsultation samt besluta om handläggning i samråd med patienten och ge adekvat och för patienten förståelig information
 • reflektera över interaktionen i konsultativa möten med patienter, närstående, medarbetare och andra yrkesgrupper inom och utanför hälso- och sjukvården och ge konstruktiv återkoppling vad gäller läkares kommunikationsstil, uttryck för empati och respekt, klarhet i information och medicinsk handläggning.
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 • bemöta och kommunicera med patienter, närstående, studenter och lärare samt olika yrkesgrupper inom team för vård och omsorg på ett professionellt sätt
 • analysera kliniska situationer utifrån ett kultur-, genus- och åldersperspektiv
 • bemöta patienter och anhöriga på ett respektfullt sätt oberoende av t.ex. kön, etniskt ursprung, socioekonomisk bakgrund, trosuppfattning eller sexuell läggning
 • reflektera över interaktionen i patient-läkarmöten och ge konstruktiv återkoppling vad gäller läkares kommunikationsförmåga, uttryck för empati och respekt, klarhet i information och medicinsk handläggning
 • identifiera och värdera etiska problem i medicinsk praxis
 • integrera kunskaper från olika områden med utgångspunkt i kliniska frågeställningar
 • analysera och handlägga sjukdomar i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet i samverkan med andra yrkeskategorier
 • prioritera och bedöma vårdnivå för olika grupper av patienter med hänsyn till vårdorganisation samt arbets- och boendeförhållanden (glesbygd respektive tätort)
 • identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap och förstå behovet av att livslångt utveckla sin kompetensvisa förmåga till etisk analys och reflektion över sin läkarroll och som beslutsfattare i relation till patienter, närstående, medarbetare och andra yrkesgrupper, liksom sitt eget förhållningssätt till hälsa, sjukdom, lidande och död.

Behörighetskrav

Godkänt på Introduktionskurs, Cellens struktur och funktion, Organsystemens struktur och funktion, Attack och försvar, Sjukdomslära, symtom och diagnostik, Klinisk propedeutik, Klinisk kurs 1, Klinisk kurs 2, samt modulen Klinisk praktik från kursen Klinisk kurs 3 eller motsvarande kunskaper

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i studerandeaktiv form med case, seminarier, gruppövningar, föreläsningar, demonstrationer och klinisk handledning.
 
Obligatoriska läraktiviteter utöver upprop är den undervisning som markerats som obligatorisk i schema. Exempel på examinerande och obligatoriska moment är klinisk praktik, demonstrationer, case, seminarier, gruppövningar med rollspel, hemtentamina, prov i regelsamlingar, anatomi och förberedande praktiska moment i t.ex. undersökningsteknik inom respektive ämne.
 
Undervisningen ges huvudsakligen på svenska men kan ges på engelska. Vissa inlämningsuppgifter kan förväntas skrivas på engelska. Delar av undervisningen sker med användande av Informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Lärandestöd i form av självskattning av studentens kunskapsnivå kan förekomma.
 
Förutom undervisningen i Umeå, Sunderbyn, Sundsvall och Östersund förkommer utlokaliserad klinisk praktik på andra sjukhus i norra regionen. Jourtjänstgöring kan förekomma kvällar, nätter och helger.

Examination

I kursen examineras teoretiska kunskaper med muntligt och skriftligt prov (10 hp). Klinisk praktik (15 hp) och övriga obligatoriska moment (5 hp) examineras löpande under kursen. Professionell utveckling examineras i samband med konsultationsövningar, vilket kräver närvaro och aktivt deltagande i övningar och uppgifter.
 
Praktiska färdigheter ingående i Klinisk kurs 4 examineras också i form av OSCE (Objective structured clinical examination) under Klinisk kurs 5.
 
Student som ej har godkänt resultat på ordinarie prov erbjuds ett förnyat prov inom två månader. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därefter hänvisas till nästa ordinarie provtillfälle.
 
På de skriftliga och praktiska proven samt på de obligatoriska undervisningsmomenten sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga betygsgrundande moment är godkända. Betyget utgör därmed en sammanfattande bedömning av studieprestationen och sätts först när alla delar inom respektive moment är godkända. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).
 
Studerande som blivit underkänd i en examination har rätt att prövas efter samma kursplan som vid ordinarie prov vid ytterligare fem tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Om inte godkänt resultat har uppnåtts efter två prov på kurs eller en del av kurs har den studerande rätt att efter skriftlig begäran hos Programrådet för läkarutbildningen (PRL), få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot detta.  Efter fyra underkända examinationer erbjuds den studerande att gå om kursen. Det ger inte ytterligare provtillfällen utöver de som följer av förstagångsregistreringen men ger en möjlighet att genomföra läraktiviteterna på kursen ytterligare en gång..

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.
 
Under klinisk praktik ingår fortlöpande examination av färdigheter, värderingsförmåga och förhållningssätt till medarbetare, patienter och deras närstående. Student som blivit underkänd vid klinisk praktik erbjuds ny klinisk praktik vars innehåll och längd fastställs av examinator. Totalt kan dock klinisk praktik ej upprepas mer än två gånger (maximalt tre tillfällen).
 
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig den kunskap, de färdigheter och det förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursupprop
Kursuppropet är obligatoriskt.
 
Befrielse från upprop kan endast ges av kurssamordnare vid föranmälan och endast då
särskilda skäl föreligger. Frånvaro utan giltigt förfall kan föranleda förlust av kursplats. Beslut om detta fattas av kurssamordnaren.

Hälso- och vaccinationsprogram
Inför den kliniska praktiken erbjuds studenter vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet vaccination mot Hepatit B. Hepatit B är den mest troliga smittorisk studenter kan utsättas för under det verksamhetsintegerade lärandet och som det också går
att vaccinera emot. Därtill erbjuds studenter som inte vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) att komplettera med detta. Medicinska fakulteten står enbart för de kostnader som uppkommer inom hälso- och vaccinationsprogrammet i det fall de skett inom ramen av de av programmen organiserade tillfällena.

Studietid
Under det verksamhetsintegrerade lärandet kan tjänstgöring förekomma på kvällar, nätter
och helger.

Kursen ersätter den tidigare kursen Huvudkursen (30 hp) 3ME073.

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med kursen Huvudkursen (30 hp) 3ME073.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 36

Rekommenderad kurslitteratur

Rekommenderad kurslitteratur redovisas på kurssidan inom läkarprogrammets utbildningsplattform. Studenten förutsätts självständigt inhämta relevant kunskap enligt den beskrivning av kursmål som finns för kursen och enligt de anvisningar som ges under kursens gång.

Psykiatri

Ottosson Jan-Otto
Psykiatri
8., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 558 s. :
ISBN: 9789147114283
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Psykiatri
Herlofson Jörgen, Ekselius Lisa, Lundin Anders, Mårtensson Björn, Åsberg Marie
Upplaga 2:1 : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 879 sidor :
ISBN: 978-91-44-09497-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Herlofson Jörgen
MiniPsykiatri
1. utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2014 : 277 s. :
ISBN: 9789127135796
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Akut psykiatri
Ottosson Jan-Otto, Ottosson Hans, Ottosson Mats, Åsgård Ulf
Femte upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 217 sidor :
ISBN: 9789147114252
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Adler Mats
Psykiatrisk diagnostik
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 251 s. :
ISBN: 978-91-44-07318-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Eklundh Thomas
Psykiatri för primärvården
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 335 s. :
ISBN: 9789144086064
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry : behavioral sciences/clinical psychiatry
Sadock Benjamin J., Sadock Virginia A., Ruiz Pedro
11th ed. : Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins : 2015 : 1472 p. :
ISBN: 9781451194340
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Neurologi

Neurologi
Fagius Jan, Nyholm Dag
5., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 584 s. :
ISBN: 9789147105403 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Akut neurologi
Malm Jan, Liedholm Lars Johan
9:e upplagan : [Umeå] : Kognitivus HB : 2017 : 226 sidor :
ISBN: 9789163944710
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Läkemedelsboken
Läkemedelsboken :
Läkemedelsboken
Obligatorisk
Läsanvisning: kap Epilepsi, Parkinsonism, Smärta, Huvudvärk, Migrän

Jeppsson Bengt
Kirurgi
4., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 790 s. :
ISBN: 9789144099842
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Baehr
Topical Diagnosis in Neurology: Anatomy, Physiology, Signs, Symptoms [Elektronisk resurs]
Thieme Medical Publishers Incorporated : 2019 :
Obligatorisk

Heimer Lennart
The human brain and spinal cord : functional neuroanatomy and dissection guide
2. ed. : New York : Berlin : cop. 1995 : xiv, 506 s. :
ISBN: 0-387-94227-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ryggmärgsskador : behandling och rehabilitering
Holtz Anders, Levi Richard, Lyons Lena
Lund : Studentlitteratur : 2006 : 310 s., 4 pl.-s. i färg :
Omslagsbild
ISBN: 9144032285
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ögon

Ophthalmology
Lang Gerhard K., Champe Gertrud Graubart.
3rd ed. : Stuttgart [u.a.] : Thieme : 2016 : XVI, 384 S. :
ISBN: 9783131261632
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Synopsis of clinical ophthalmology
Kanski Jack J., Bowling Brad
3. ed. : Oxford : Elsevier Saunders : 2013 : xvii, 438 s. :
ISBN: 978-0-7020-5021-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ögonboken
Kugelberg Maria, Ygge Jan, Robertsson Jakob
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 240 s. :
ISBN: 9789147099429
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

ÖNH

Anniko Matti
Öron-, näs- och halssjukdomar, huvud- och halskirurgi
4., omarb. och uppdaterade uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 358 s. :
ISBN: 978-91-47-10020-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

ÖNH-handboken
Friis-Liby Janne, Groth Anita
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 362 s. :
Interaktivt webbmaterial
ISBN: 978-91-44-04883-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ear, nose, and throat diseases : with head and neck surgery
Becker Walter, Naumann H. H., Pfaltz C. R., Behrbohm Hans
3. ed. : 2009 : x, 461 p. :
ISBN: 9783136712030
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Professionell utveckling

Andersson Sven-Olof
Professionell utveckling inom läkaryrket
Stockholm : Liber : 2012 : 306 s. :
ISBN: 978-91-47-09967-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kropp och genus i medicinen
Hovelius Birgitta, Johansson Eva E. (red)
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 475 s. :
ISBN: 91-44-03217-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Fossum Bjöörn
Kommunikation : samtal och bemötande i vården
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 432 sidor :
ISBN: 9789144120522
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Larsen Jan-Helge
Patientsamtalet : handbok i mötet mellan läkare och patient
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 239 s. :
ISBN: 9789144095646
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album