Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Klinisk kurs 5, 30 hp

Engelskt namn: Clinical sciences 5

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 3ME086

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för klinisk vetenskap

Beslutad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2014-12-09

Reviderad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2020-04-21

Innehåll

Kursen innehåller teoretisk undervisning och praktisk träning i att förebygga, diagnostisera och behandla akuta och kroniska sjukdomar och tillstånd inom kursens ingående ämnen. Därutöver ingår att studenten ska, på ett professionellt sätt, tjänstgöra och samverka med övrig personal på vårdavdel­ningar, mottagningar och hälsocentraler liksom med personal utanför sjukvården.
Ämnesområdet obstetrik-gynekologi har fokus på prevention, diagnostik och behandling av akuta och kroniska sjukdomar hos kvinnor i alla åldrar mot bakgrund av normal reproduktionsfysiologi, gravi­ditet och förlossning samt inkluderande psykosocialt omhändertagande. I pediatrik fokuseras på pre­vention, diagnostik och behandling av sjukdomar och tillstånd under barndom och ungdomstid mot bakgrund av normal tillväxt och utveckling med beaktande av psykosociala omständigheter. Allmän­medicin fokuserar på allmänmedicinsk tillämpning på avsnitten kvinna - barn och vanligt förekom­mande sjukdomar och tillstånd som har ingått i tidigare kurser i Läkarprogrammet. I barn- och ung­domspsykiatri har huvudfokus på diagnostik och behandling av barn och ungdomar med psykisk sjuk­dom. Rättsmedicin omfattar författningslära, rättsmedicinska undersökningar och bedömningar, samt rättsintyg. Försäkringsmedicin behandlar lagstiftning och försäkringsmedicinska bedömningar. Geri­atrik fokuserar på den multisjuka äldre patienten. I professionell utveckling ingår gruppdynamik och ledarskap, samt interprofessionell träning.
 
Kursens inslag av vetenskaplig skolning innebär träning i att använda evidensbaserade metoder för att kritiskt värdera frågeställningar relaterade till diagnostik och behandling.
 
Kursen är indelad i följande moment:

Klinisk praktik (9 hp)
Obligatoriska moment (8,5 hp)
Praktiskt prov (OSCE) (6 hp)
Skriftligt prov (6,5 hp)

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenterna ha kunskaper om och förståelse för:
 • relevanta sjukdomar och tillstånd inom kursens ingående ämnen, inklusive etiologi, patofysiologi, diagnostik, handläggning, behandling, prevention, dokumentation och uppföljning.
 • normalförlopp och fysiologiska förändringar under nyföddhetsperiod, barndom, ungdom och ålderdom samt vid konception, graviditet, menstruationscykel och menopaus
 • grundläggande vitalstatistik och epidemiologi för vanliga tillstånd inom kursens ingående äm­nen
 • barns och ungdomars normala tillväxt och kroppsliga, motoriska, psykiska och sociala utveck­ling
 • författningar och föreskrifter för svensk hälso- och sjukvård samt socialtjänsten med relevans för kursens ämnesområden
 • försäkrings- och rättsmedicinska områden
 • mänskliga rättigheter och konventionen om barnets rättigheter
 • hälso- och sjukvårdsorganisationen och annan medicinsk verksamhet i Sverige
 • hälsoekonomiska aspekter på prevention, diagnostik och behandling
 • individprevention och folkhälsoarbete
 • gruppdynamik och ledarskap
 • ha förståelse för lagar och regelverk som styr de olika hälso- och sjukvårdprofessionernas ansvarsområden
 • psykologiska mekanismer relaterade till den kliniska konsultationen. 
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:
 • handlägga relevanta sjukdomar och tillstånd inom kursens ämnesområden
 • muntligt och skriftligt redogöra för åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa
 • genomföra konsultationer i komplexa situationer
 • genomföra rond, arbeta i team och respektfullt kommunicera och samverka med patienter, närstående, med­arbetare och andra yrkesgrupper inom och utanför hälso- och sjukvården
 • visa prov på självkännedom
 • uppvisa ett empatiskt och professionellt förhållningssätt
 • prioritera och bedöma vårdnivå för olika grupper av patienter med hänsyn till arbetsförhållan­den i glesbygd respektive tätort
 • initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete för både enskilda individer och grupper
 • informera och undervisa olika grupper samt visa förmåga till ledarskap i kliniska samman­hang
 • analysera faktorer i samhället som påverkar hälsan för olika grupper och individer
 • kunna analysera och tillgodose patientens totala vård- och rehabiliteringsbehov från högspecialiserad sjukhusvård till primärvård och kommunal omsorg (vårdkedjeperspektiv)
 • visa förmåga att leda vårdteamskonferenser och rondarbete samt kunna kommunicera med andra yrkesgrupper på ett professionellt sätt
 • kunna visa respekt för kompetensen hos andra yrkesgrupper samt kunna fungera väl i teamarbete
 • visa insikt i hur multiprofessionell samverkan bidrar till ökad patientsäkerhet och förbättrad hälsa, säker patientvård och god rehabilitering.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:
 • analysera komplexa kliniska företeelser, frågeställningar och situationer samt applicera evi­densbaserat förhållningssätt på sådana kliniska frågeställningar
 • kritiskt granska och systematiskt integrera aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt förstå sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutöv­ningen
 • analysera människans livsvillkor och bemöta patienter, anhöriga samt personal/kollegor på ett likvärdigt och respektfullt sätt oberoende av t.ex. kön, etniskt ursprung, socioekonomisk bakgrund, trosuppfattning, ålder eller sexuell läggning
 • analysera betydelsen av genus i vården och professionen
 • identifiera och analysera psykologiska och sociala faktorer samt etiska problem i medicinsk praxis
 • ta hänsyn till betydelsen av kontinuitet och helhetssyn i kontakten med vårdsökande och an­höriga
 • hantera och lösa mångfacetterade och konfliktfyllda situationer
 • reflektera över sin roll som läkare och identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens
 • reflektera kring interaktionen i möten med patienter, närstående, medarbetare och andra yrkesgrupper utifrån ett helhetsperspektiv som inkluderar etnicitet, genus och sexuell läggning
 • visa förmåga till etisk analys och reflektion över sin läkarroll och som beslutsfattare i relation till patienter, närstående, medarbetare och andra yrkesgrupper inom och utanför hälso- och sjukvården, liksom sitt eget förhållningssätt till hälsa, sjukdom, lidande och död.
 • visa förmåga till självreflektion och empati samt till ett professionellt förhållningssätt.

Behörighetskrav

Godkänt på Introduktionskurs, Cellens struktur och funktion, Organsystemens struktur och funktion, Attack och försvar, Sjukdomslära, symtom och diagnostik, Klinisk propedeutik, Klinisk kurs 1, Klinisk kurs 2, Klinisk kurs 3, samt modulen Klinisk praktik från kursen Klinisk kurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i studerandeaktiv form med case/PBL (problembaserat lärande), seminarier, gruppövningar, demonstrationer, redovisningar, rollspel, gruppdiskussioner, föreläsningar och klinisk handledning. Studentens lärande utvecklas genom aktivt deltagande och fullgörande av uppgifter un­der klinisk praktik, i planerad verksamhet samt under jourtid.
 
Obligatoriska läraktiviteter utöver upprop är den undervisning som markerats som obligatorisk i schema. Exempel på examinerande och obligatoriska inslag är klinisk praktik, de­monstrationer, case/PBL, specificerade seminarier, temadagar samt praktisk undersökningsmetodik inom respektive ämnesområde.

Föreläsningar ges i katedral och webbaserad form. Undervisningen ges huvudsakligen på svenska men kan ges på engelska. Vissa inlämningsuppgifter kan förväntas skrivas på engelska. Delar av undervisningen sker med användande av Informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Lärandestöd i form av självskattning av studentens kun­skapsnivå kan förekomma.
 
Kursen innehåller teoretiska studier, praktiska övningar och klinisk praktik vid 4 studieorter: Umeå, Sunder­byn, Östersund och Sundsvall. Studenter vid studieort Umeå har obligatorisk praktik vid andra kli­niker/mottagningar i norra regionen samt vid hälsocentraler i Umeå-området alternativt inom regio­nen. Obligatorisk utlokaliserad praktik vid andra kliniker och/eller mottagningar i regionen kan även förekomma för studenter vid övriga studieorter.

Examination

De teoretiska kunskaperna under momentet Prov examineras genom skriftliga och muntliga tenta­mina och vissa praktiska färdigheter examineras genom handledd mottagning (sit-ins) och genom OSCE-tentamen. Klinisk praktik (inkluderande förmåga till kommunikation och ledarskap) och övriga obligatoriska moment examineras löpande under kursen.
 
Professionell utveckling examineras dels i form av skriftligt prov och skrivuppgift och dels i samband med olika praktiska övningar, uppgifter och gruppträffar, vilket kräver både närvaro och aktivt deltagande.
 
Student som ej har godkänt resultat på ordinarie prov erbjuds ett förnyat prov inom två månader. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därefter hänvisas till nästa ordinarie provtillfälle.
 
På de skriftliga och praktiska proven samt på de obligatoriska undervisningsmomenten sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga betygsgrundande moment är godkända. Betyget utgör därmed en sammanfattande bedömning av studieprestationen och sätts först när alla delar inom respektive moment är godkända. För hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).
 
En studerande som blivit underkänd i en examination har rätt att prövas efter samma kursplan som vid ordinarie prov vid ytterligare fem tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Om inte godkänt resultat har uppnåtts efter två prov på kurs eller en del av kurs har den studerande rätten att efter skriftlig begäran hos Programrådet för läkarutbildningen (PRL) få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot detta. Efter fyra underkända examinationer erbjuds den studerande möjligheten att gå om kur­sen. Det ger inte ytterligare provtillfällen utöver de som följer av förstagångsregistreringen men ger en möjlighet att genomföra läraktiviteterna på kursen ytterligare en gång.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Under klinisk praktik ingår fortlöpande examination av färdigheter, värderingsförmåga och förhållningssätt till medarbetare, patienter och deras närstående. Student som blivit underkänd vid klinisk praktik erbjuds ny klinisk praktik vars innehåll och längd fastställs av examinator. Totalt kan dock klinisk praktik ej upprepas mer än två gånger (maximalt tre tillfällen).
 
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne till­godogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktik­tillfällen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursupprop
Kursuppropet är obligatoriskt.
 
Befrielse från upprop kan endast ges av kurssamordnare vid föranmälan och endast då särskilda skäl föreligger. Frånvaro utan giltigt förfall kan föranleda förlust av kursplats. Beslut om detta fattas av kurssamordnaren.

Hälso- och vaccinationsprogram
Inför den kliniska praktiken erbjuds studenter vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet vaccination mot Hepatit B. Hepatit B är den mest troliga smittorisk studenter kan utsättas för under det verksamhetsintegerade lärandet och som det också går
att vaccinera emot. Därtill erbjuds studenter som inte vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) att komplettera med detta. Medicinska fakulteten står enbart för de kostnader som uppkommer inom hälso- och vaccinationsprogrammet i det fall de skett inom ramen av de av programmen organiserade tillfällena.

Studietid
Under det verksamhetsintegrerade lärandet kan tjänstgöring förekomma på kvällar, nätter och helger.

Kursen ersätter den tidigare kursen Kvinna-Barn (30 hp) 3ME072.

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med kursen Kvinna-Barn (30 hp) 3ME072.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 36

Rekommenderad kurslitteratur

Rekommenderad kurslitteratur redovisas på kurssidan inom läkarprogrammets utbildningsplattform. Studenten förutsätts självständigt inhämta relevant kunskap enligt den beskrivning av kursmål som finns för kursen och enligt de anvisningar som ges under kursens gång.

Allmänmedicin

Allmänmedicin
Hunskår Steinar, Hovelius Birgitta, Andersson Christer
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 1102 s. :
ISBN: 9789144084466
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Barn och ungdomspsykiatri

Thapar Anita
Rutter's child and adolescent psychiatry
Sixth edition. : Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons Inc. : 2015 : xvii, 1077 p. :
ISBN: 9781118381960
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

JM REY’S IACAPAP e-Textbook of Child and Adolescent Mental Health
IACAPAP :
Nedladdningsbar kostnadsfritt som PDF
Obligatorisk

Barn- och ungdomspsykiatri
Gillberg Christopher, Råstam Maria, Fernell Elisabeth
3., rev. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 568 s. :
ISBN: 9789127131415
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Knorring Anne-Liis von
Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 208 s. :
ISBN: 978-91-44-05669-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Försäkringsmedicin

Järvholm Bengt
Försäkringsmedicin
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 219 s. :
ISBN: 9789144057323
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Obstetrik och gynekologi

Problemorienterad gynekologi och obstetrik
Bixo Marie, Bäckström Torbjörn
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 476 s. :
ISBN: 9789147117253
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

ObGyn
Brännström Mats, Gemzell Danielsson Kristina, Hagberg Henrik, Landgren Britt-Marie, Maršál Karel, Westgren Magnus
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 367 s. :
ISBN: 9789144094373
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Obstetrik
Hagberg Henrik, Marsal Karel, Westgren Magnus
2. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 656 s. :
ISBN: 9789144095707
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Obstetrisk öppenvård
Maršál Karel, Grennert Lars
3., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 383 s. :
ISBN: 9789147099597
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Gynekologi
Janson Per Olof, Landgren Britt-Marie
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 376 s. :
ISBN: 9789144092591
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

SFOGs ARG-rapporter (Arbets- och Referensgrupp) finns inom många ämnen.
SFOG :
Finns gratis på www.sfog.se

Gynaecology illustrated
Bain Catrina, Burton Kevin, McGavigan C. Jay, Callander Robin, Ramsden Ian
6. ed. : Edinburgh : Churchill Livingstone Elsevier : 2011 : x, 414 s. :
ISBN: 978-0-7020-3067-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Obstetrics by ten teachers
Kenny Louise C., Myers Jenny
20th edition. : Boca Raton : CRC Press : [2017] : 341 pages :
ISBN: 9781498744393
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Beckmann Charles R. B.
Obstetrics and gynecology
7. ed. : Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins : c2014. : xvi, 511 s. :
ISBN: 9781451144314
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Essentials of obstetrics and gynaecology
O'Reilly Barry, Bottomley Cecilia, Rymer Janice
2nd ed. : Edinburgh : Elsevier : 2012 : x 329 p. :
ISBN: 978-0-7020-4361-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Rowlands Sam
Abortion care
Cambridge : Cambridge University Press : 2014 : 266 p. :
ISBN: 978-1-107-64738-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Essential obstetrics and gynaecology
Symonds Ian M., Arulkumaran Sabaratnam, Symonds E. M.
5th ed. : Edinburgh : Churchill Livingstone/Elsevier : 2013. : 437 p. :
ISBN: 978-0-7020-3068-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Gahm Elin
Praktisk sexualmedicin
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 270 sidor :
ISBN: 9789144107776
Se bibliotekets söktjänst

Gynekologisk onkologi
Sorbe Bengt, Frankendal Bo, Högberg Thomas
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 535 s. :
ISBN: 9789144067834
Se bibliotekets söktjänst

Fosterövervakning med CTG
Ingemarsson Ingemar, Ingemarsson Eva
Lund : Studentlitteratur : 2006 : 349 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32279-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 91-44-04524-7
Se bibliotekets söktjänst

CTG-utbildning
Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, Svenska Barnmorskeförbundet och Svenska Neonatalföreningen :
www.ctgutbildning.se
Läsanvisning: Fostrets fysiologi

Pediatrik

Barnmedicin
Hanséus Katarina, Jägervall Martin, Norman Mikael
Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 914 sidor :
ISBN: 9789144129563
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Pediatrik
Moëll Christian, Gustafsson Jan
2:a upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 627 sidor :
ISBN: 9789147112968
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Illustrated textbook of paediatrics
Lissauer Tom, Carroll Will
5th ed. : Edinburgh : Elsevier : 2018 : xi, 583 p. :
ISBN: 0723438714
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Akut pediatrik
Norgren Svante, Ludvigsson Jonas, Norman Mikael
Åttonde upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 454 sidor :
ISBN: 9789147114276
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Nelson textbook of pediatrics
Kliegman Robert, Stanton Bonita, St. Geme Joseph W., Schor Nina Felice, Behrman Richard E.
Edition 21. : Philadelphia : Elsevier Inc. : 2020 : 2 volumes :
ISBN: 9780323529501
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Barnhälsovård : att främja barns hälsa
Magnusson Margaretha, Blennow Margareta, Hagelin Elisabet, Sundelin Claes
6. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 294 s. :
ISBN: 9789147111862
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Professionell utveckling

Andersson Sven-Olof
Professionell utveckling inom läkaryrket
Stockholm : Liber : 2012 : 306 s. :
ISBN: 978-91-47-09967-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Kropp och genus i medicinen
Hovelius Birgitta, Johansson Eva E. (red)
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 475 s. :
ISBN: 91-44-03217-X
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Arbetsgruppens psykologi
Lennéer-Axelson Barbro, Thylefors Ingela
Femte utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2018] : 256 sidor :
ISBN: 9789127822177
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Fossum Bjöörn
Kommunikation : samtal och bemötande i vården
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 432 sidor :
ISBN: 9789144120522
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Larsen Jan-Helge
Patientsamtalet : handbok i mötet mellan läkare och patient
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 239 s. :
ISBN: 9789144095646
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Rättsmedicin

Rättsmedicin i teori och praktik : en guide för läkare och jurister
Thiblin Ingemar, Michard Jean-François
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 225 s. :
ISBN: 9789144102979
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Rättsmedicin
Wallgren Gunnel A., Lange Thomsen Jørgen
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2006 : 448 s. :
ISBN: 9147052406
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst