Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Klinisk kurs 5, 30 hp

Engelskt namn: Clinical sciences 5

Denna kursplan gäller: 2021-01-18 till 2021-08-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3ME121

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för klinisk vetenskap

Beslutad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2020-11-10

Innehåll

Undervisningen syftar till att ge grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna handlägga de relevanta akuta och långvariga sjukdomstillstånd inom pediatrik, obstetrik och gynekologi, allmänmedicin, barn- och ungdomspsykiatri och geriatrik som krävs för att kunna påbörja allmäntjänstgöring. I kursen ingår även, rättsmedicin och försäkringsmedicin samt moment för att träna en fördjupad förmåga till reflektion, kommunikation och träning i att tillämpa etiska aspekter.

Kursen bygger på tidigare kursers teoretiska och praktiska innehåll och jämfört med Klinisk kurs 1- 4 ska kursen vidareutveckla studentens förmåga att självständigt handlägga kliniska tillstånd och problem. Större krav ställs på att i samspel med patienter och eventuella närstående planera och initiera utredning, behandling och uppföljning som vilar på vetenskaplig grund. Kursens fokus ligger på den växande och åldrande individen, gynekologiska sjukdomar och reproduktiv hälsa samt särskilt utsatta grupper. Kursen omfattar även tillämpning av rättsmedicinsk lagstiftning, fysisk och psykisk utveckling hos barn och ungdomar samt preventiva åtgärdsprogram i relation till ingående ämnen.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Efter avslutad kurs ska studenten ha:
 • kunskap och förståelse för normal fysiologi och patofysiologiska mekanismer vid olika åldrar samt vid konception, graviditet, förlossning/puerperium och menopaus. (Examensmål 1)
 • kunskap och förståelse för barns och ungdomars normala tillväxt, kroppsliga, psykiska och sociala utveckling samt betydelsen av avvikelser. (Examensmål 1)
 • kunskap och förståelse för etiologi, symtom, utredning, behandling och i förekommande fall prevention för inom kursen relevanta sjukdomar samt föreslå lämpliga diagnostiska åtgärder och behandlingar utifrån det aktuella kunskapsläget. (Examensmål 1 och 2)
 • kunskap och förståelse för personskador, deras uppkomstmekanismer samt adekvat omhändertagande av utsatt person, samt relevanta rättsmedicinska författningar utifrån behovet att kunna fullgöra föreskrivna åligganden gentemot patienter och myndigheter samt handlägga dödsfall. (Examensmål 1 och 9)
 • kunskap om försäkringsmedicinsk lagstiftning och grunderna för arbetsförmågebedömning. (Examensmål 1 och 9)
 • kunskap om den patientcentrerade konsultationsprocessen, inklusive psykologiska mekanismer. (Examensmål 1 och 5)
 • kunskap om mänskliga rättigheter lokalt och globalt samt kunna redogöra för konventionen om barnets rättigheter. (Examensmål 5)
 • kunskap om våld i nära relationer (inklusive kunna föreslå en handlingsplan), våldsuttryck inom sjukvård och samhälle samt vilka konsekvenser det får för utveckling och hälsa. (Examensmål 6)
 • kunskap om lagar och regelverk som styr de olika hälso- och sjukvårdsprofessionernas ansvarsområden. (Examensmål 7, 8 och 9)
 • förståelse för hur multiprofessionell samverkan bidrar till ökad patientsäkerhet och förbättrad hälsa, säker patientvård och god rehabilitering. (Examensmål 8, 15, 16 och 17) 
Färdigheter och förmåga: 
Efter avslutad kurs ska studenten ha:
 • förmåga att snabbt orientera sig i en vårdsituation, genomföra en konsultation med respekt och empati enligt patientcentrerad konsultationsmodell, samt besluta om handläggning i samråd med berörda parter med hänsyn taget till juridiska och etiska aspekter. (Examensmål 10, 11 och 15)
 • förmåga att ge förståelig information anpassat till patientens ålder och psykosociala funktion. (Examensmål 15)
 • förmåga att självständigt diagnostisera och handlägga inom kursen relevanta vanliga och livshotande tillstånd. (Examensmål 12 och 13)
 • förmåga att, med bibehållen respekt för patientens integritet, genomföra och bedöma somatisk och psykisk status på patienter i olika åldersgrupper. (Examensmål 13)
 • förmåga att rapportera patientfall skriftligt och muntligt till läkare och andra vårdgivare inklusive dokumentation. (Examensmål 15)
 • kunna initiera och medverka i preventivt arbete. (Examensmål 5, 11 och 14)
 • prioritera och bedöma vårdnivå för olika grupper av patienter med hänsyn till arbetsförhållanden i glesbygd respektive tätort
 • förmåga att genomföra en etisk analys. (Examensmål 4)
 • förmåga att genomföra försäkringsmedicinska bedömningar i enlighet med relevanta författningar. (Examensmål 7, 9, 13 och 15)
 • förmåga att leda vårdteamskonferenser och rondarbete, samt att kommunicera med läkare och andra yrkesgrupper på ett professionellt sätt. (Examensmål 15 och 17)
 • förmåga att reflektera över interaktionen i konsultativa möten med patienter, närstående, läkare och andra yrkesgrupper inom och utanför hälso- och sjukvården och ge konstruktiv återkoppling vad gäller läkares kommunikationsstil, uttryck för empati och respekt, klarhet i information och medicinsk handläggning. (Examensmål 16, 17 och 18)
 • förmåga att tillämpa författningar och föreskrifter för svensk hälso- och sjukvård, socialtjänsten och andra myndigheter med relevans för kursens ämnesområden. (Examensmål 9) 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter avslutad kurs ska studenten ha:
 • förmåga att reflektera över sin roll som läkare och identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. (Examensmål 21 och 23)
 • förmåga att reflektera kring interaktionen i möten med patienter, närstående, läkare och andra yrkesgrupper utifrån ett helhetsperspektiv som inkluderar etnicitet, genus och sexuell läggning. (Examensmål 21)
 • förmåga till etisk analys och reflektion över sin läkarroll och som beslutsfattare i relation till patienter, närstående, läkare och andra yrkesgrupper inom och utanför hälso- och sjukvården, liksom sitt eget förhållningssätt till hälsa, sjukdom, lidande och död. (Examensmål 21)förmåga till självreflektion och empati, samt till ett professionellt förhållningssätt. (Examensmål 21)

Behörighetskrav

Godkänt på Introduktionskurs, Cellens struktur och funktion, Organsystemens struktur och funktion, Attack och försvar, Sjukdomslära, symtom och diagnostik, Klinisk propedeutik, Klinisk kurs 1, Klinisk kurs 2, Klinisk kurs 3, samt modulen Klinisk praktik från kursen Klinisk kurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningens pedagogiska upplägg baseras på studentaktivt lärande med utgångspunkt i casemetodik, föreläsningar och gruppövningar med relevanta problemställningar kombinerat med praktiska övningar och verksamhetsintegrerat lärande, inkluderande bedömning och återkoppling.

Undervisningen bedrivs på fyra studieorter; Umeå, Sunderbyn, Sundsvall och Östersund. Det verksamhetsintegrerade lärandet genomförs inom några av de ämnen som undervisas på kursen. Fokus för det verksamhetsintegrerade lärandet är att uppnå generella färdigheter inom läkaryrkets kärnaktiviteter. Förutom undervisningen på studieorterna förkommer utloka­li­serat verksamhetsintegrerat lärande på andra sjukhus och hälsocentraler i norra regionen.

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska men kan även ges på engelska. Vissa inlämningsuppgifter kan förväntas att skrivas på engelska. Delar av undervisningen sker med användande av informations- och kommunikationsteknologi.

Examination

Praktiska färdigheter examineras genom handledd examinerande mottagning (sit-ins) och genom OSCE-tentamen. Klinisk färdighet - inkluderande förmåga till kommunikation och ledarskap - och övriga obligatoriska moment examineras löpande under kursen.

Kursen delas in i följande moduler:
 • Teoretiskt kunskapsprov 6,5 hp
  • Skriftligt prov i slutet av kursen.
 • Praktiskt prov 6,0 hp
  • Praktiska färdigheter examineras vid ett praktiskt prov, Objective Structured Clinical Examination (OSCE). De lärandemål som examineras i OSCE är utöver kursens specifika ämnen också kunskaper och färdigheter som inhämtats i tidigare kurser. Här förväntas studenten uppvisa progression i sin utveckling mot uppnående av examensmålen jämfört med visade färdigheter och förståelse vid tidigare kurser. Vid underkänd OSCE görs omprov vid nästa ordinarie OSCE (nästkommande termin).
 • Verksamhetsintegrerat lärande 9,0 hp
  • I det verksamhetsintegrerade lärandet ingår fortlöpande examination av färdigheter, värderingsförmåga och förhållningssätt till medarbetare, patienter och deras anhöriga. Färdigheterna bedöms löpande vid patientkontakt.
 • Kursportfölj 8,5 hp
  • I kursportföljen dokumenteras samtliga examinerande moment som inlämningsuppgifter, casegruppsarbete, och seminarier. 
  • Under kursen sker fortlöpande bedömning av professionella förmågor och professionellt förhållningssätt gentemot studenter, lärare, medarbetare, patienter och deras närstående. 
Regelverk kring examination
På de skriftliga och praktiska proven samt på de obligatoriska undervisningsmomenten sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga betygsgrundande moment är godkända. Betyget utgör därmed en sammanfattande bedömning av studieprestationen och sätts först när alla delar inom respektive moment är godkända. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

En studerande som blivit underkänd i en examination har rätt att prövas efter samma kursplan som vid ordinarie prov vid ytterligare 5 tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Om inte godkänt resultat har uppnåtts efter två prov på kurs eller en del av kurs har den studerande rätt, att efter skriftlig begäran hos Programrådet för läkarutbildningen (PRL), få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot detta.  Efter fyra underkända examinationer kan den studerande ansöka hos PRL om att få omregistreras på kursen. Det ger inte ytterligare provtillfällen utöver de som följer av förstagångsregistreringen men ger en möjlighet att genomföra läraktiviteterna på kursen ytterligare en gång.
 
Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter krävs att studenten uppvisar ett professionellt förhållningssätt inklusive att mottagande verksamhets direktiv för klädsel och hygien efterlevs.
 
Om verksamheten vägrar ta emot student på grund av dennes brist på professionellt förhållningssätt kan lärosätet inte garantera tillgång till praktikplats. I dessa fall kan då heller inte examinationer som baseras på bedömningar på praktikplatsen genomföras.
 
Student som fått betyget underkänt på verksamhetsintegrerat lärande erbjuds, i mån av ledig praktikplats, ett nytt praktiktillfälle som till sitt innehåll motsvarar den underkända perioden. Antalet provtillfällen på verksamhetsintegrerat lärande är begränsat till två.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter students begäran om anpassad examinationsform ska examinator skyndsamt utreda och fatta beslut i. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.
 
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.
 
Student som inte har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (så kallat omprov) på kurs där studenten någon gång har registrerats, förutsatt att eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen inte överskrids. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.
 
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle
 
Vid speciella examinationsformer där de angivna tidsgränserna för det första omprovet skulle leda till orimliga kostnader eller stora praktiska svårigheter för lärosätet eller tredje part är det möjligt att göra undantag från tidskravet. För att undantag ska vara tillåtet krävs att:
 • examinationsformen är tydligt motiverad utifrån kursplanens mål och inte kan ersättas av annan uppgift
 • det första omprovet i normal fallet erbjuds senast nästkommande termin
 • examinationsformen omfattar maximalt 15 högskolepoäng 
Vid verksamhetsintegrerat lärande där de ovan angivna tidsgränserna för det första omprovet (se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, FS 1.1-2368-18) skulle leda till orimliga kostnader eller stora praktiska svårigheter för lärosätet eller tredje part är det möjligt att göra undantag från tidskravet. För att undantag ska vara tillåtet krävs att:
 • examinationsformen är tydligt motiverad utifrån kursplanens mål och inte kan ersättas av annan uppgift
 • det första omprovet i normal fallet erbjuds senast nästkommande termin 
För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges möjlighet att göra omprov på kursen upp till två år från den tidpunkt då förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursupprop
Kursuppropet är obligatoriskt.

Befrielse från upprop kan endast ges av examinator vid föranmälan och endast då särskilda skäl föreligger. Frånvaro utan giltigt förfall kan föranleda förlust av kursplats. Beslut om detta fattas av examinator.
 
Hälso- och vaccinationsprogram

Inför det verksamhetsintegrerade lärandet erbjuds studenter vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet vaccination mot Hepatit B. Hepatit B är den mest troliga smittorisk studenter kan utsättas för under det verksamhetsintegrerade lärandet och som det också går att vaccinera emot. Därtill erbjuds studenter som inte vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) att komplettera med detta. Medicinska fakulteten står enbart för de kostnader som uppkommer inom hälso- och vaccinationsprogrammet i det fall de skett inom ramen av de av programmen organiserade tillfällena.
 
Studietid
Under det verksamhetsintegrerade lärandet kan tjänstgöring förekomma på kvällar, nätter och helger.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 3

Rekommenderad kurslitteratur

Rekommenderad kurslitteratur redovisas på kurssidan inom läkarprogrammets utbildningsplattform. Studenten förutsätts självständigt inhämta relevant kunskap enligt den beskrivning av kursmål som finns för kursen och enligt de anvisningar som ges under kursens gång.

Allmänmedicin

Allmänmedicin
Hunskår Steinar, Hovelius Birgitta, Andersson Christer
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 1102 s. :
ISBN: 9789144084466
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Barn och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri
Gillberg Christopher, Råstam Maria, Fernell Elisabeth
3., rev. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 568 s. :
ISBN: 9789127131415
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Thapar Anita
Rutter's child and adolescent psychiatry
Sixth edition. : Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons Inc. : 2015 : xvii, 1077 p. :
ISBN: 9781118381960
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Knorring Anne-Liis von
Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 208 s. :
ISBN: 978-91-44-05669-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Försäkringsmedicin

Järvholm Bengt
Försäkringsmedicin
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 219 s. :
ISBN: 9789144057323
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Obstetrik och gynekologi

Gynaecology illustrated
Bain Catrina, Burton Kevin, McGavigan C. Jay, Callander Robin, Ramsden Ian
6. ed. : Edinburgh : Churchill Livingstone Elsevier : 2011 : x, 414 s. :
ISBN: 978-0-7020-3067-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Obstetrics by ten teachers
Kenny Louise C., Myers Jenny
20th edition. : Boca Raton : CRC Press : [2017] : 341 pages :
ISBN: 9781498744393
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Beckmann Charles R. B.
Obstetrics and gynecology
7. ed. : Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins : c2014. : xvi, 511 s. :
ISBN: 9781451144314
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Problemorienterad gynekologi och obstetrik
Bixo Marie, Bäckström Torbjörn
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 476 s. :
ISBN: 9789147117253
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Obstetrik
Hagberg Henrik, Marsal Karel, Westgren Magnus
2. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 656 s. :
ISBN: 9789144095707
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Fosterövervakning med CTG
Ingemarsson Ingemar, Ingemarsson Eva
2., [bearb. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 367 s. :
ISBN: 9789144082646
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Gynekologi
Janson Per Olof, Landgren Britt-Marie
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 376 s. :
ISBN: 9789144092591
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Sexologi
Lundberg Per Olov, Löfgren-Mårtenson Lotta
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 469 s. :
ISBN: 978-91-47-01545-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Ungdomar, sexualitet och relationer
Häggström-Nordin Elisabet, Magnusson Chris
2. [utökade och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 412 s. :
ISBN: 9789144108568
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Obstetrisk öppenvård
Maršál Karel, Grennert Lars
3., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 383 s. :
ISBN: 9789147099597
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Gynaecology by ten teachers
Bickerstaff Helen, Kenny Louise C.
20th edition. : 2017 : xviii, 254 pages :
ISBN: 9781498744287
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Essentials of obstetrics and gynaecology
O'Reilly Barry, Bottomley Cecilia, Rymer Janice
2nd ed. : Edinburgh : Elsevier : 2012 : x 329 p. :
ISBN: 978-0-7020-4361-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Rowlands Sam
Abortion care
Cambridge : Cambridge University Press : 2014 : 266 p. :
ISBN: 978-1-107-64738-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Sjögren Berit
Psykosocial obstetrik : kropp och själ och barnafödande
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 271 s. :
ISBN: 91-44-03046-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Gynekologisk onkologi
Sorbe Bengt, Frankendal Bo, Högberg Thomas
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 535 s. :
ISBN: 9789144067834
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Essential obstetrics and gynaecology
Symonds Ian M., Arulkumaran Sabaratnam, Symonds E. M.
5th ed. : Edinburgh : Churchill Livingstone/Elsevier : 2013. : 437 p. :
ISBN: 978-0-7020-3068-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Pediatrik

Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi
Frenckner Björn, Hirsch Georg
[Ny, omarb. och uppdaterad utg.] / b Björn Frenckner & Georg Hirsch (red.) : Stockholm : Karolinska University Press : b Medicinska bokhandeln : 2004 : 254 s. :
ISBN: 91-7140-005-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Barnmedicin
Hanséus Katarina, Lagercrantz Hugo, Lindberg Tor
4., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 674 s. :
ISBN: 9789144076096 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Pediatrik
Moëll Christian, Gustafsson Jan
2:a upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 627 sidor :
ISBN: 9789147112968
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Illustrated textbook of paediatrics
Lissauer Tom, Carroll Will
5th ed. : Edinburgh : Elsevier : 2018 : xi, 583 p. :
ISBN: 0723438714
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Akut pediatrik
Norgren Svante, Ludvigsson Jonas, Norman Mikael
Åttonde upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 454 sidor :
ISBN: 9789147114276
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Nelson textbook of pediatrics
Kliegman Robert, Stanton Bonita, St. Geme Joseph W., Schor Nina Felice, Behrman Richard E.
Edition 21. : Philadelphia : Elsevier Inc. : 2020 : 2 volumes :
ISBN: 9780323529501
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Barnhälsovård : att främja barns hälsa
Magnusson Margaretha, Blennow Margareta, Hagelin Elisabet, Sundelin Claes
6. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 294 s. :
ISBN: 9789147111862
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Professionell utveckling

Andersson Sven-Olof
Professionell utveckling inom läkaryrket
Stockholm : Liber : 2012 : 306 s. :
ISBN: 978-91-47-09967-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Kropp och genus i medicinen
Hovelius Birgitta, Johansson Eva E. (red)
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 475 s. :
ISBN: 91-44-03217-X
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Arbetsgruppens psykologi
Lennéer-Axelson Barbro, Thylefors Ingela
Femte utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2018] : 256 sidor :
ISBN: 9789127822177
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Fossum Bjöörn
Kommunikation : samtal och bemötande i vården
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 432 sidor :
ISBN: 9789144120522
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Larsen Jan-Helge
Patientsamtalet : handbok i mötet mellan läkare och patient
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 239 s. :
ISBN: 9789144095646
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Rättsmedicin

Rättsmedicin i teori och praktik : en guide för läkare och jurister
Thiblin Ingemar, Michard Jean-François
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 225 s. :
ISBN: 9789144102979
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Rättsmedicin
Wallgren Gunnel A., Lange Thomsen Jørgen
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2006 : 448 s. :
ISBN: 9147052406
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst