"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Klinisk kurs 5, 30 hp

Engelskt namn: Clinical sciences 5

Denna kursplan gäller: 2022-01-17 och tillsvidare

Kurskod: 3ME121

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för klinisk vetenskap

Beslutad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2020-11-10

Reviderad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2021-11-02

Innehåll

Undervisningen syftar till att ge grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna handlägga de relevanta akuta och långvariga sjukdomstillstånd inom pediatrik, obstetrik och gynekologi, allmänmedicin, barn- och ungdomspsykiatri och geriatrik som krävs för att kunna påbörja allmäntjänstgöring. I kursen ingår även, rättsmedicin och försäkringsmedicin samt moment för att träna en fördjupad förmåga till reflektion, kommunikation och träning i att tillämpa etiska aspekter.

Kursen bygger på tidigare kursers teoretiska och praktiska innehåll och jämfört med Klinisk kurs 1- 4 ska kursen vidareutveckla studentens förmåga att självständigt handlägga kliniska tillstånd och problem. Större krav ställs på att i samspel med patienter och eventuella närstående planera och initiera utredning, behandling och uppföljning som vilar på vetenskaplig grund. Kursens fokus ligger på den växande och åldrande individen, gynekologiska sjukdomar och reproduktiv hälsa samt särskilt utsatta grupper. Kursen omfattar även tillämpning av rättsmedicinsk lagstiftning, fysisk och psykisk utveckling hos barn och ungdomar samt preventiva åtgärdsprogram i relation till ingående ämnen.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
Efter avslutad kurs ska studenten ha:

 • kunskap och förståelse för normal fysiologi och patofysiologiska mekanismer vid olika åldrar samt vid konception, graviditet, förlossning/puerperium och menopaus. (Examensmål 1)
 • kunskap och förståelse för barns och ungdomars normala tillväxt, kroppsliga, psykiska och sociala utveckling samt betydelsen av avvikelser. (Examensmål 1)
 • kunskap och förståelse för etiologi, symtom, utredning, behandling och i förekommande fall prevention för inom kursen relevanta sjukdomar samt föreslå lämpliga diagnostiska åtgärder och behandlingar utifrån det aktuella kunskapsläget. (Examensmål 1 och 2)
 • kunskap och förståelse för personskador, deras uppkomstmekanismer samt adekvat omhändertagande av utsatt person, samt relevanta rättsmedicinska författningar utifrån behovet att kunna fullgöra föreskrivna åligganden gentemot patienter och myndigheter samt handlägga dödsfall. (Examensmål 1 och 9)
 • kunskap om försäkringsmedicinsk lagstiftning och grunderna för arbetsförmågebedömning. (Examensmål 1 och 9)
 • kunskap om den patientcentrerade konsultationsprocessen, inklusive psykologiska mekanismer. (Examensmål 1 och 5)
 • kunskap om mänskliga rättigheter lokalt och globalt samt kunna redogöra för konventionen om barnets rättigheter. (Examensmål 5)
 • kunskap om våld i nära relationer (inklusive kunna föreslå en handlingsplan), våldsuttryck inom sjukvård och samhälle samt vilka konsekvenser det får för utveckling och hälsa. (Examensmål 6)
 • kunskap om lagar och regelverk som styr de olika hälso- och sjukvårdsprofessionernas ansvarsområden. (Examensmål 7, 8 och 9)
 • förståelse för hur multiprofessionell samverkan bidrar till ökad patientsäkerhet och förbättrad hälsa, säker patientvård och god rehabilitering. (Examensmål 8, 15, 16 och 17) 

Färdigheter och förmåga: 
Efter avslutad kurs ska studenten ha:

 • förmåga att snabbt orientera sig i en vårdsituation, genomföra en konsultation med respekt och empati enligt patientcentrerad konsultationsmodell, samt besluta om handläggning i samråd med berörda parter med hänsyn taget till juridiska och etiska aspekter. (Examensmål 10, 11 och 15)
 • förmåga att ge förståelig information anpassat till patientens ålder och psykosociala funktion. (Examensmål 15)
 • förmåga att självständigt diagnostisera och handlägga inom kursen relevanta vanliga och livshotande tillstånd. (Examensmål 12 och 13)
 • förmåga att, med bibehållen respekt för patientens integritet, genomföra och bedöma somatisk och psykisk status på patienter i olika åldersgrupper. (Examensmål 13)
 • förmåga att rapportera patientfall skriftligt och muntligt till läkare och andra vårdgivare inklusive dokumentation. (Examensmål 15)
 • kunna initiera och medverka i preventivt arbete. (Examensmål 5, 11 och 14)
 • prioritera och bedöma vårdnivå för olika grupper av patienter med hänsyn till arbetsförhållanden i glesbygd respektive tätort
 • förmåga att genomföra en etisk analys. (Examensmål 4)
 • förmåga att genomföra försäkringsmedicinska bedömningar i enlighet med relevanta författningar. (Examensmål 7, 9, 13 och 15)
 • förmåga att leda vårdteamskonferenser och rondarbete, samt att kommunicera med läkare och andra yrkesgrupper på ett professionellt sätt. (Examensmål 15 och 17)
 • förmåga att reflektera över interaktionen i konsultativa möten med patienter, närstående, läkare och andra yrkesgrupper inom och utanför hälso- och sjukvården och ge konstruktiv återkoppling vad gäller läkares kommunikationsstil, uttryck för empati och respekt, klarhet i information och medicinsk handläggning. (Examensmål 16, 17 och 18)
 • förmåga att tillämpa författningar och föreskrifter för svensk hälso- och sjukvård, socialtjänsten och andra myndigheter med relevans för kursens ämnesområden. (Examensmål 9) 

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Efter avslutad kurs ska studenten ha:

 • förmåga att reflektera över sin roll som läkare och identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. (Examensmål 21 och 23)
 • förmåga att reflektera kring interaktionen i möten med patienter, närstående, läkare och andra yrkesgrupper utifrån ett helhetsperspektiv som inkluderar etnicitet, genus och sexuell läggning. (Examensmål 21)
 • förmåga till etisk analys och reflektion över sin läkarroll och som beslutsfattare i relation till patienter, närstående, läkare och andra yrkesgrupper inom och utanför hälso- och sjukvården, liksom sitt eget förhållningssätt till hälsa, sjukdom, lidande och död. (Examensmål 21)förmåga till självreflektion och empati, samt till ett professionellt förhållningssätt. (Examensmål 21)

Behörighetskrav

Godkänt på Introduktionskurs, Cellens struktur och funktion, Organsystemens struktur och funktion, Attack och försvar, Sjukdomslära, symtom och diagnostik, Klinisk propedeutik, Klinisk kurs 1, Klinisk kurs 2, Klinisk kurs 3, samt modulen Verksamhetsintegrerat lärande från kursen Klinisk kurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningens pedagogiska upplägg baseras på studentaktivt lärande med utgångspunkt i casemetodik, föreläsningar och gruppövningar med relevanta problemställningar kombinerat med praktiska övningar och verksamhetsintegrerat lärande, inkluderande bedömning och återkoppling.

Undervisningen bedrivs på fyra studieorter; Umeå, Sunderbyn, Sundsvall och Östersund. Det verksamhetsintegrerade lärandet genomförs inom några av de ämnen som undervisas på kursen. Fokus för det verksamhetsintegrerade lärandet är att uppnå generella färdigheter inom läkaryrkets kärnaktiviteter. Förutom undervisningen på studieorterna förkommer utloka­li­serat verksamhetsintegrerat lärande på andra sjukhus och hälsocentraler i norra regionen.

Undervisningen ges huvudsakligen på svenska men kan även ges på engelska. Vissa inlämningsuppgifter kan förväntas att skrivas på engelska. Delar av undervisningen sker med användande av informations- och kommunikationsteknologi.

Examination

Praktiska färdigheter examineras genom handledd examinerande mottagning (sit-ins) och genom OSCE-tentamen. Klinisk färdighet - inkluderande förmåga till kommunikation och ledarskap - och övriga obligatoriska moment examineras löpande under kursen.

Kursen delas in i följande moduler:

 • Teoretiskt kunskapsprov 6,5 hp
  • Skriftligt prov i slutet av kursen.

 • Praktiskt prov 6,0 hp
  • Praktiska färdigheter examineras vid ett praktiskt prov, Objective Structured Clinical Examination (OSCE). De lärandemål som examineras i OSCE är utöver kursens specifika ämnen också kunskaper och färdigheter som inhämtats i tidigare kurser. Här förväntas studenten uppvisa progression i sin utveckling mot uppnående av examensmålen jämfört med visade färdigheter och förståelse vid tidigare kurser. Vid underkänd OSCE görs omprov vid nästa ordinarie OSCE (nästkommande termin).

 • Verksamhetsintegrerat lärande 9,0 hp
  • I det verksamhetsintegrerade lärandet ingår fortlöpande examination av färdigheter, värderingsförmåga och förhållningssätt till medarbetare, patienter och deras anhöriga. Färdigheterna bedöms löpande vid patientkontakt.

 • Kursportfölj 8,5 hp
  • I kursportföljen dokumenteras samtliga examinerande moment som inlämningsuppgifter, casegruppsarbete, och seminarier. 
  • Under kursen sker fortlöpande bedömning av professionella förmågor och professionellt förhållningssätt gentemot studenter, lärare, medarbetare, patienter och deras närstående. 
  • Genomfört progresstest och godkänd individuell studieplan inklusive reflektion om progress mot examensmålen.

Regelverk kring examination
På de skriftliga och praktiska proven samt på de obligatoriska undervisningsmomenten sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga betygsgrundande moment är godkända. Betyget utgör därmed en sammanfattande bedömning av studieprestationen och sätts först när alla delar inom respektive moment är godkända. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

En studerande som blivit underkänd i en examination har rätt att prövas efter samma kursplan som vid ordinarie prov vid ytterligare 5 tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Om inte godkänt resultat har uppnåtts efter två prov på kurs eller en del av kurs har den studerande rätt, att efter skriftlig begäran hos Programrådet för läkarutbildningen (PRL), få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot detta.  Efter fyra underkända examinationer kan den studerande ansöka hos PRL om att få omregistreras på kursen. Det ger inte ytterligare provtillfällen utöver de som följer av förstagångsregistreringen men ger en möjlighet att genomföra läraktiviteterna på kursen ytterligare en gång.
 
Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter krävs att studenten uppvisar ett professionellt förhållningssätt inklusive att mottagande verksamhets direktiv för klädsel och hygien efterlevs.
 
Om verksamheten vägrar ta emot student på grund av dennes brist på professionellt förhållningssätt kan lärosätet inte garantera tillgång till praktikplats. I dessa fall kan då heller inte examinationer som baseras på bedömningar på praktikplatsen genomföras.
 
Student som fått betyget underkänt på verksamhetsintegrerat lärande erbjuds, i mån av ledig praktikplats, ett nytt praktiktillfälle som till sitt innehåll motsvarar den underkända perioden. Antalet provtillfällen på verksamhetsintegrerat lärande är begränsat till två.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter students begäran om anpassad examinationsform ska examinator skyndsamt utreda och fatta beslut i. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.
 
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.
 
Student som inte har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (så kallat omprov) på kurs där studenten någon gång har registrerats, förutsatt att eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen inte överskrids. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.
 
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle
 
Vid speciella examinationsformer där de angivna tidsgränserna för det första omprovet skulle leda till orimliga kostnader eller stora praktiska svårigheter för lärosätet eller tredje part är det möjligt att göra undantag från tidskravet. För att undantag ska vara tillåtet krävs att:

 • examinationsformen är tydligt motiverad utifrån kursplanens mål och inte kan ersättas av annan uppgift
 • det första omprovet i normal fallet erbjuds senast nästkommande termin
 • examinationsformen omfattar maximalt 15 högskolepoäng 

Vid verksamhetsintegrerat lärande där de ovan angivna tidsgränserna för det första omprovet (se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, FS 1.1-2368-18) skulle leda till orimliga kostnader eller stora praktiska svårigheter för lärosätet eller tredje part är det möjligt att göra undantag från tidskravet. För att undantag ska vara tillåtet krävs att:

 • examinationsformen är tydligt motiverad utifrån kursplanens mål och inte kan ersättas av annan uppgift
 • det första omprovet i normal fallet erbjuds senast nästkommande termin 

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges möjlighet att göra omprov på kursen upp till två år från den tidpunkt då förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Hälso- och vaccinationsprogram
Inför det verksamhetsintegrerade lärandet erbjuds studenter vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet vaccination mot Hepatit B. Hepatit B är den mest troliga smittorisk studenter kan utsättas för under det verksamhetsintegrerade lärandet och som det också går att vaccinera emot. Därtill erbjuds studenter som inte vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) att komplettera med detta. Medicinska fakulteten står enbart för de kostnader som uppkommer inom hälso- och vaccinationsprogrammet i det fall de skett inom ramen av de av programmen organiserade tillfällena.
 
Studietid
Under det verksamhetsintegrerade lärandet kan tjänstgöring förekomma på kvällar, nätter och helger.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 3

  Rekommenderad kurslitteratur

  Rekommenderad kurslitteratur redovisas på kurssidan inom läkarprogrammets utbildningsplattform. Studenten förutsätts självständigt inhämta relevant kunskap enligt den beskrivning av kursmål som finns för kursen och enligt de anvisningar som ges under kursens gång.

  Allmänmedicin

  Allmänmedicin
  Hunskår Steinar, Hovelius Birgitta, Andersson Christer
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 1102 s. :
  ISBN: 9789144084466
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Barn och ungdomspsykiatri

  Barn- och ungdomspsykiatri
  Gillberg Christopher, Råstam Maria, Fernell Elisabeth
  3., rev. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 568 s. :
  ISBN: 9789127131415
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Knorring Anne-Liis von
  Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 208 s. :
  ISBN: 978-91-44-05669-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  IACAPAP Textbook of Child and Adolescent Mental Health.
  IACAPAP : 2015 :
  https://iacapap.org/english
  Obligatorisk

  Thapar Anita
  Rutter's child and adolescent psychiatry
  Sixth edition. : Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons Inc. : 2015 : xvii, 1077 p. :
  ISBN: 9781118381960
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Obstetrik och gynekologi

  Beckmann and Ling's obstetrics and gynecology
  Casanova Robert, Chuang Alice, Goepfert Alice R., Hueppchen Nancy A., Weiss Patrice M.
  8th edition. : Philadelphia : Wolters Kluwer : [2019] : xvi, 463 pages :
  cover image
  ISBN: 9781496353092
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gynaecology by ten teachers
  Bickerstaff Helen, Kenny Louise C.
  20th edition. : 2017 : xviii, 254 pages :
  ISBN: 9781498744287
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Problemorienterad gynekologi och obstetrik
  Bixo Marie, Bäckström Torbjörn
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 476 s. :
  ISBN: 9789147117253
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  ObGyn
  Brännström Mats, Gemzell Danielsson Kristina, Hagberg Henrik, Landgren Britt-Marie, Maršál Karel, Westgren Magnus
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 367 s. :
  ISBN: 9789144094373
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gynekologi
  Janson Per Olof, Landgren Britt-Marie
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 376 s. :
  ISBN: 9789144092591
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Öppenvårdsgynekologi
  Gottlieb Claes, Schoultz Bo von, Bergqvist Agneta, Gegerfelt Piroska von, Wilhelmsson Jan
  2., [omarb.] uppl. /b [författare: Agneta Bergqvist ... ; illustrationer: Piroska von Gegerfelt, Jan Wilhelmsson ; fot : Stockholm : Liber : 2004 : 296 s. :
  ISBN: 91-47-05079-9 (korr.)z 47-05079-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Äldre lärobok. Bra principiella beskrivningar men behandlingar kan vara inaktuella

  Obstetrik
  Hagberg Henrik, Marsal Karel, Westgren Magnus
  2. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 656 s. :
  ISBN: 9789144095707
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Essential Obstetrics and Gynaecology, Sixth Edition
  Symonds Ian, Arulkumaran Sabaratnam
  Elsevier :
  Litteraturpost på Clinical Key
  Obligatorisk

  Karling Pontus
  Kliniska färdigheter : mötet mellan patient och läkare
  Upplaga 4 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 406 sidor :
  ISBN: 9789144135885
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: kap 14 gynekologiskt status och anamnes

  Obstetrics by ten teachers
  Kenny Louise C., Myers Jenny
  20th edition. : Boca Raton : CRC Press : [2017] : 341 pages :
  ISBN: 9781498744393
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Obstetrisk öppenvård
  Maršál Karel, Grennert Lars
  3., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 383 s. :
  ISBN: 9789147099597
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Essential Obstetrics and Gynaecology
  Symonds Ian, Arulkumaran Sabaratnam
  Sixth edition : Elsevier Limited : [2020] : 460 pages :
  ISBN: 9780702076381
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  NFOG textbook
  Nordic Federation Societets of Obstetrics and Gynecology (NFOG) :
  Extern länk
  Obligatorisk

  The Global Library of Women’s Medicine’s
  The Global Library of Women’s Medicine’s :
  Länk

  ClinicalKey
  ClinicalKey :
  Länk

  CTG-utbildning.se
  CTG-utbildning.se :
  Länk
  Läsanvisning: ffa kapitlet om Fostrets fysiologi

  AMEL-mottagningen
  Södersjukhuset :
  Länk

  Kvinnlig omskärelse/könsstympning
  Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK :
  Länk

  Webbutbildning för gynekologisk cellprovskontroll (GCK)
  Regionala cancercentrum :
  Länk

  Cancerdiagnoser gynekologi
  Regionala cancercentrum :
  Länk

  Bäckenbottenutbildning
  Svenska barnmorskeförbundet :
  Länk

  Gynekologisk onkologi
  Sorbe Bengt, Frankendal Bo, Högberg Thomas
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 535 s. :
  ISBN: 9789144067834
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gahm Elin
  Praktisk sexualmedicin
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 270 sidor :
  ISBN: 9789144107776
  Se Umeå UB:s söktjänst

  SFOGs ARG-rapporter
  Svensk förening för obstetrik och gynekologi :
  Länk

  Pediatrik

  Barnmedicin
  Hanséus Katarina, Jägervall Martin, Norman Mikael
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 914 sidor :
  ISBN: 9789144129563
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nelson textbook of pediatrics
  Kliegman Robert, Stanton Bonita, St. Geme Joseph W., Schor Nina Felice, Behrman Richard E.
  Edition 21. : Philadelphia : Elsevier Inc. : 2020 : 2 volumes :
  ISBN: 9780323529501
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lissauer Tom
  Illustrated Textbook of Paediatrics, Fifth Edition
  Elsevier :
  Litteraturpost på Clinical Key
  Obligatorisk

  Pediatrik
  Moëll Christian, Gustafsson Jan
  2:a upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 627 sidor :
  ISBN: 9789147112968
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Barnhälsovård : att främja barns hälsa
  Magnusson Margaretha, Blennow Margareta, Hagelin Elisabet, Sundelin Claes
  6. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 294 s. :
  ISBN: 9789147111862
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Akut pediatrik
  Norgren Svante, Ludvigsson Jonas, Norman Mikael
  Åttonde upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 454 sidor :
  ISBN: 9789147114276
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Svenska barnläkarföreningen
  Svenska barnläkarföreningen :
  Extern länk

  Professionell utveckling

  Andersson Sven-Olof
  Professionell utveckling inom läkaryrket
  Stockholm : Liber : 2012 : 306 s. :
  ISBN: 978-91-47-09967-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fossum Bjöörn
  Kommunikation : samtal och bemötande i vården
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 432 sidor :
  ISBN: 9789144120522
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kropp och genus i medicinen
  Hovelius Birgitta, Johansson Eva E. (red)
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 475 s. :
  ISBN: 91-44-03217-X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Larsen Jan-Helge
  Patientsamtalet : handbok i mötet mellan läkare och patient
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 239 s. :
  ISBN: 9789144095646
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Arbetsgruppens psykologi
  Lennéer-Axelson Barbro, Thylefors Ingela
  Femte utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2018] : 256 sidor :
  ISBN: 9789127822177
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  UGL-pärm
  Institutionen för klinisk vetenskap :
  Läsanvisning: UGL-pärm utdelad på Termin 6

  Säker vård : en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner
  Modén Maja, Bergqvist Månsson Sara
  Stockholm : Svensk sjuksköterskeförening : 2016 : 38 s. :

  Om jag blir anmäld
  Svenska läkarförbundet :
  Extern länk

  Rättsmedicin

  Rättsmedicin i teori och praktik : en guide för läkare och jurister
  Thiblin Ingemar, Michard Jean-François
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 225 s. :
  ISBN: 9789144102979
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rättsmedicin
  Wallgren Gunnel A., Lange Thomsen Jørgen
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2006 : 448 s. :
  ISBN: 9147052406
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 35

  Rekommenderad kurslitteratur

  Rekommenderad kurslitteratur redovisas på kurssidan inom läkarprogrammets utbildningsplattform. Studenten förutsätts självständigt inhämta relevant kunskap enligt den beskrivning av kursmål som finns för kursen och enligt de anvisningar som ges under kursens gång.

  Allmänmedicin

  Allmänmedicin
  Hunskår Steinar, Hovelius Birgitta, Andersson Christer
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 1102 s. :
  ISBN: 9789144084466
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Barn och ungdomspsykiatri

  Barn- och ungdomspsykiatri
  Gillberg Christopher, Råstam Maria, Fernell Elisabeth
  3., rev. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 568 s. :
  ISBN: 9789127131415
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Knorring Anne-Liis von
  Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 208 s. :
  ISBN: 978-91-44-05669-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  IACAPAP Textbook of Child and Adolescent Mental Health.
  IACAPAP : 2015 :
  https://iacapap.org/english
  Obligatorisk

  Thapar Anita
  Rutter's child and adolescent psychiatry
  Sixth edition. : Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons Inc. : 2015 : xvii, 1077 p. :
  ISBN: 9781118381960
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Obstetrik och gynekologi

  Beckmann and Ling's obstetrics and gynecology
  Casanova Robert, Chuang Alice, Goepfert Alice R., Hueppchen Nancy A., Weiss Patrice M.
  8th edition. : Philadelphia : Wolters Kluwer : [2019] : xvi, 463 pages :
  cover image
  ISBN: 9781496353092
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gynaecology by ten teachers
  Bickerstaff Helen, Kenny Louise C.
  20th edition. : 2017 : xviii, 254 pages :
  ISBN: 9781498744287
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Problemorienterad gynekologi och obstetrik
  Bixo Marie, Bäckström Torbjörn
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 476 s. :
  ISBN: 9789147117253
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  ObGyn
  Brännström Mats, Gemzell Danielsson Kristina, Hagberg Henrik, Landgren Britt-Marie, Maršál Karel, Westgren Magnus
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 367 s. :
  ISBN: 9789144094373
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gynekologi
  Janson Per Olof, Landgren Britt-Marie
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 376 s. :
  ISBN: 9789144092591
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Öppenvårdsgynekologi
  Gottlieb Claes, Schoultz Bo von, Bergqvist Agneta, Gegerfelt Piroska von, Wilhelmsson Jan
  2., [omarb.] uppl. /b [författare: Agneta Bergqvist ... ; illustrationer: Piroska von Gegerfelt, Jan Wilhelmsson ; fot : Stockholm : Liber : 2004 : 296 s. :
  ISBN: 91-47-05079-9 (korr.)z 47-05079-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Äldre lärobok. Bra principiella beskrivningar men behandlingar kan vara inaktuella

  Obstetrik
  Hagberg Henrik, Marsal Karel, Westgren Magnus
  2. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 656 s. :
  ISBN: 9789144095707
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Essential Obstetrics and Gynaecology, Sixth Edition
  Symonds Ian, Arulkumaran Sabaratnam
  Elsevier :
  Litteraturpost på Clinical Key
  Obligatorisk

  Karling Pontus
  Kliniska färdigheter : mötet mellan patient och läkare
  Upplaga 4 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 406 sidor :
  ISBN: 9789144135885
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: kap 14 gynekologiskt status och anamnes

  Obstetrics by ten teachers
  Kenny Louise C., Myers Jenny
  20th edition. : Boca Raton : CRC Press : [2017] : 341 pages :
  ISBN: 9781498744393
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Obstetrisk öppenvård
  Maršál Karel, Grennert Lars
  3., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 383 s. :
  ISBN: 9789147099597
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Essential Obstetrics and Gynaecology
  Symonds Ian, Arulkumaran Sabaratnam
  Sixth edition : Elsevier Limited : [2020] : 460 pages :
  ISBN: 9780702076381
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The Global Library of Women’s Medicine’s
  The Global Library of Women’s Medicine’s :
  Länk

  ClinicalKey
  ClinicalKey :
  Länk

  CTG-utbildning.se
  CTG-utbildning.se :
  Länk
  Läsanvisning: ffa kapitlet om Fostrets fysiologi

  AMEL-mottagningen
  Södersjukhuset :
  Länk

  Kvinnlig omskärelse/könsstympning
  Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK :
  Länk

  Webbutbildning för gynekologisk cellprovskontroll (GCK)
  Regionala cancercentrum :
  Länk

  Cancerdiagnoser gynekologi
  Regionala cancercentrum :
  Länk

  Bäckenbottenutbildning
  Svenska barnmorskeförbundet :
  Länk

  Gynekologisk onkologi
  Sorbe Bengt, Frankendal Bo, Högberg Thomas
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 535 s. :
  ISBN: 9789144067834
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gahm Elin
  Praktisk sexualmedicin
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 270 sidor :
  ISBN: 9789144107776
  Se Umeå UB:s söktjänst

  SFOGs ARG-rapporter
  Svensk förening för obstetrik och gynekologi :
  Länk

  Pediatrik

  Barnmedicin
  Hanséus Katarina, Jägervall Martin, Norman Mikael
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 914 sidor :
  ISBN: 9789144129563
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nelson textbook of pediatrics
  Kliegman Robert, Stanton Bonita, St. Geme Joseph W., Schor Nina Felice, Behrman Richard E.
  Edition 21. : Philadelphia : Elsevier Inc. : 2020 : 2 volumes :
  ISBN: 9780323529501
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lissauer Tom
  Illustrated Textbook of Paediatrics, Fifth Edition
  Elsevier :
  Litteraturpost på Clinical Key
  Obligatorisk

  Pediatrik
  Moëll Christian, Gustafsson Jan
  2:a upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 627 sidor :
  ISBN: 9789147112968
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Barnhälsovård : att främja barns hälsa
  Magnusson Margaretha, Blennow Margareta, Hagelin Elisabet, Sundelin Claes
  6. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 294 s. :
  ISBN: 9789147111862
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Akut pediatrik
  Norgren Svante, Ludvigsson Jonas, Norman Mikael
  Åttonde upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 454 sidor :
  ISBN: 9789147114276
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Professionell utveckling

  Andersson Sven-Olof
  Professionell utveckling inom läkaryrket
  Stockholm : Liber : 2012 : 306 s. :
  ISBN: 978-91-47-09967-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fossum Bjöörn
  Kommunikation : samtal och bemötande i vården
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 432 sidor :
  ISBN: 9789144120522
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kropp och genus i medicinen
  Hovelius Birgitta, Johansson Eva E. (red)
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 475 s. :
  ISBN: 91-44-03217-X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Larsen Jan-Helge
  Patientsamtalet : handbok i mötet mellan läkare och patient
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 239 s. :
  ISBN: 9789144095646
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Arbetsgruppens psykologi
  Lennéer-Axelson Barbro, Thylefors Ingela
  Femte utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2018] : 256 sidor :
  ISBN: 9789127822177
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rättsmedicin

  Rättsmedicin i teori och praktik : en guide för läkare och jurister
  Thiblin Ingemar, Michard Jean-François
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 225 s. :
  ISBN: 9789144102979
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rättsmedicin
  Wallgren Gunnel A., Lange Thomsen Jørgen
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2006 : 448 s. :
  ISBN: 9147052406
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 3

  Rekommenderad kurslitteratur

  Rekommenderad kurslitteratur redovisas på kurssidan inom läkarprogrammets utbildningsplattform. Studenten förutsätts självständigt inhämta relevant kunskap enligt den beskrivning av kursmål som finns för kursen och enligt de anvisningar som ges under kursens gång.

  Allmänmedicin

  Allmänmedicin
  Hunskår Steinar, Hovelius Birgitta, Andersson Christer
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 1102 s. :
  ISBN: 9789144084466
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Barn och ungdomspsykiatri

  Barn- och ungdomspsykiatri
  Gillberg Christopher, Råstam Maria, Fernell Elisabeth
  3., rev. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 568 s. :
  ISBN: 9789127131415
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Knorring Anne-Liis von
  Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 208 s. :
  ISBN: 978-91-44-05669-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Thapar Anita
  Rutter's child and adolescent psychiatry
  Sixth edition. : Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons Inc. : 2015 : xvii, 1077 p. :
  ISBN: 9781118381960
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Försäkringsmedicin

  Järvholm Bengt
  Försäkringsmedicin
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 219 s. :
  ISBN: 9789144057323
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Obstetrik och gynekologi

  Beckmann and Ling's obstetrics and gynecology
  Casanova Robert, Chuang Alice, Goepfert Alice R., Hueppchen Nancy A., Weiss Patrice M.
  8th edition. : Philadelphia : Wolters Kluwer : [2019] : xvi, 463 pages :
  cover image
  ISBN: 9781496353092
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gynaecology by ten teachers
  Bickerstaff Helen, Kenny Louise C.
  20th edition. : 2017 : xviii, 254 pages :
  ISBN: 9781498744287
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Problemorienterad gynekologi och obstetrik
  Bixo Marie, Bäckström Torbjörn
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 476 s. :
  ISBN: 9789147117253
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  ObGyn
  Brännström Mats, Gemzell Danielsson Kristina, Hagberg Henrik, Landgren Britt-Marie, Maršál Karel, Westgren Magnus
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 367 s. :
  ISBN: 9789144094373
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Obstetrik
  Hagberg Henrik, Marsal Karel, Westgren Magnus
  2. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 656 s. :
  ISBN: 9789144095707
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gynekologi
  Janson Per Olof, Landgren Britt-Marie
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 376 s. :
  ISBN: 9789144092591
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Obstetrics by ten teachers
  Kenny Louise C., Myers Jenny
  20th edition. : Boca Raton : CRC Press : [2017] : 341 pages :
  ISBN: 9781498744393
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Essential Obstetrics and Gynaecology, Sixth Edition
  Symonds Ian, Arulkumaran Sabaratnam
  Elsevier :
  Litteraturpost på Clinical Key
  Obligatorisk

  Gynekologisk onkologi
  Sorbe Bengt, Frankendal Bo, Högberg Thomas
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 535 s. :
  ISBN: 9789144067834
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Obstetrisk öppenvård
  Maršál Karel, Grennert Lars
  3., [rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 383 s. :
  ISBN: 9789147099597
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gahm Elin
  Praktisk sexualmedicin
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 270 sidor :
  ISBN: 9789144107776
  Se Umeå UB:s söktjänst

  The Global Library of Women’s Medicine’s
  The Global Library of Women’s Medicine’s :
  Länk

  ClinicalKey
  ClinicalKey :
  Länk

  CTG-utbildning.se
  CTG-utbildning.se :
  Länk
  Läsanvisning: ffa kapitlet om Fostrets fysiologi

  AMEL-mottagningen
  Södersjukhuset :
  Länk

  Kvinnlig omskärelse/könsstympning
  Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK :
  Länk

  Webbutbildning för gynekologisk cellprovskontroll (GCK)
  Regionala cancercentrum :
  Länk

  Cancerdiagnoser gynekologi
  Regionala cancercentrum :
  Länk

  SFOGs ARG-rapporter
  Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi :
  Länk
  Läsanvisning: ARG-rapporter (Arbets- och Referensgrupp) finns inom många ämnen.

  Pediatrik

  Barnmedicin
  Hanséus Katarina, Jägervall Martin, Norman Mikael
  Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 914 sidor :
  ISBN: 9789144129563
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nelson textbook of pediatrics
  Kliegman Robert, Stanton Bonita, St. Geme Joseph W., Schor Nina Felice, Behrman Richard E.
  Edition 21. : Philadelphia : Elsevier Inc. : 2020 : 2 volumes :
  ISBN: 9780323529501
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lissauer Tom
  Illustrated Textbook of Paediatrics, Fifth Edition
  Elsevier :
  Litteraturpost på Clinical Key
  Obligatorisk

  Pediatrik
  Moëll Christian, Gustafsson Jan
  2:a upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 627 sidor :
  ISBN: 9789147112968
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Barnhälsovård : att främja barns hälsa
  Magnusson Margaretha, Blennow Margareta, Hagelin Elisabet, Sundelin Claes
  6. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 294 s. :
  ISBN: 9789147111862
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Akut pediatrik
  Norgren Svante, Ludvigsson Jonas, Norman Mikael
  Åttonde upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 454 sidor :
  ISBN: 9789147114276
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Professionell utveckling

  Andersson Sven-Olof
  Professionell utveckling inom läkaryrket
  Stockholm : Liber : 2012 : 306 s. :
  ISBN: 978-91-47-09967-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fossum Bjöörn
  Kommunikation : samtal och bemötande i vården
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 432 sidor :
  ISBN: 9789144120522
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kropp och genus i medicinen
  Hovelius Birgitta, Johansson Eva E. (red)
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 475 s. :
  ISBN: 91-44-03217-X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Larsen Jan-Helge
  Patientsamtalet : handbok i mötet mellan läkare och patient
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 239 s. :
  ISBN: 9789144095646
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Arbetsgruppens psykologi
  Lennéer-Axelson Barbro, Thylefors Ingela
  Femte utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2018] : 256 sidor :
  ISBN: 9789127822177
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rättsmedicin

  Rättsmedicin i teori och praktik : en guide för läkare och jurister
  Thiblin Ingemar, Michard Jean-François
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 225 s. :
  ISBN: 9789144102979
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Rättsmedicin
  Wallgren Gunnel A., Lange Thomsen Jørgen
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2006 : 448 s. :
  ISBN: 9147052406
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst