Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Klinisk laboratoriemetodik II, 7,5 hp

Engelskt namn: Biomedical Laboratory Science II

Denna kursplan gäller: 2017-11-27 och tillsvidare

Kurskod: 3BL059

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programkommittén för biomedicinska analytikerprogrammet, 2008-11-04

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2017-10-25

Innehåll

  • Teori 2,5 hp
  • Laborationer 5 hp 
Kursen omfattar kliniska analyser och dess teoretiska bakgrund inom mikrobiologi och histopatologi.  Kursens laborativa moment omfattar mikrobiologisk metodik som steril- och odlingsteknik, färgningsmetodiker och mikroskopering. Vidare ingår biokemiska analyser för vanligen förekommande mikroorganismer och resistensbestämning samt olika virologiska metoder. Inom histopatologi behandlas fixering, utskärning, dehydrering, inbäddning, snittning, färgning och montering för histopatologiska analyser.

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs skall den studerande
  • med säkerhet och kvalitet självständigt kunna planera och genomföra de vanligast förekommande metoderna inom mikrobiologi och histopatologi
  • kunna förstå teorin som ligger till grund för de kliniska analyserna
  • förstå innebörden och kunna tillämpa tystnadsplikten
  • vara väl förtrogen med provtagning samt hantering av patientprover

Behörighetskrav

För tillträde till kursen kräva 67 hp inom programmet. Dispens från ovanstående söks hos programrådet. Ansökan ska vara studierektor tillhanda två veckor före kursstart.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer, case, seminarier och individuella arbeten. Närvaro vid upprop, laborationer och seminarier är obligatorisk.

Examination

Examinationen sker dels genom en individuell skriftlig tentamen samt genom muntlig redovisning och individuell inlämningsuppgift dels genom muntlig och skriftlig redovisning av laborationsmomentet. På den skriftliga tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På laborationsmomentets muntliga och skriftliga redovisning samt på teorimomentets muntliga redovisning och individuella inlämningsuppgift, ges endast betygen U eller G. På hela kursen ges något av betygen U, G eller VG. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För betyget VG på hel kurs krävs VG på skriftlig individuell tentamen samt G på övriga delar.

För varje kurs anordnas ett ordinarie och fyra omtentamenstillfällen. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter den studerandes förstagångsregistrering på kursen. Antalet tentamenstillfällen är begränsat till tre/läsår. Efter tre underkända examinationer rekommenderas studenten att gå om kursen när studieplats finns. En och samma kurs får göras om högst en gång. Den studerande har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks.

Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas i programrådet.

Tillgodoräknande prövas i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap 12-14 §§.

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet helt eller delvis kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se Högskoleförordningen och Umeå universitets regelsamling. Anhållande om tillgodoräknande görs hos Umeå universitet, Studentcentrum/Examina, 901 87 Umeå. Information om tillgodoräknande finns på http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut ska även motiveras skriftligt. Skrivelse om överklagande ställd till: Överklagandenämnden för högskola lämnas till registrator för Umeå universitet inom tre veckor från den dag då klaganden fick ta del av beslutet.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.