"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Klinisk oral fysiologi, 3 hp

Engelskt namn: Clinical Oral Physiology

Denna kursplan gäller: 2007-09-17 och tillsvidare

Kurskod: 3OT048

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Programkommittén för odontologiska utbildningar, 2006-09-07

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2013-03-20

Innehåll

Kursen ges inom tandteknikerprogrammet, termin 3.
Käksystemets anatomi och funktion.
Morfologisk och funktionell ocklusion.
Artikulatorns möjligheter.
Käkfunktionsstörningarnas epidemiologi och etiologi.
Stabiliseringsskenans design och funktion.
Behandlingsprinciper och behandlingsbehov.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska

  • kunna redogöra för käksystemets anatomi och funktioner
  • kunna redovisa för hur artikulatorns funktioner kan användas i syfte att erhålla optimala förutsättningar vid tandtekniskt arbete
  • kunna redovisa konstruktion av och funktion hos bettskenor
  • vara förtrogen med terminologin inom ämnesområdet
  • ha kännedom om vanliga symtom på käkfunktionsstörningar, deras etiologi, förekomst och behandling.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska

  • kunna framställa en stabiliseringsskena och visa förmåga att hantera möjliga felkällor i framställningsprocessen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla den egna kompetensen inom området
  • visa förmåga att värdera kvaliteten på exempelvis avtryck och index samt kunna diskutera detta med tandläkaren.

Behörighetskrav

Univ: Den studerande ska inom tandteknikerprogrammet vara godkänd i samtliga kurser och kursmoment som ingår i termin 1.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, demonstrationer och litteraturstudier. Demonstrationerna är obligatoriska. Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Examination sker genom prov och genom deltagande i obligatoriska moment. Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för odontologiska program (PRO).

Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom tre månader. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.