Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Klinisk praktik 1, 7,5 hp

Engelskt namn: Clinical practice 1

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 3ME088

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Beslutad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2018-06-05

Reviderad av: Programrådet för läkarprogrammet, 2020-04-21

Innehåll

Kursen ingår i programmet Kompletterande utbildning för läkare med avslutad utländsk utbildning som ges vid Umeå universitet och fokuserar på att förbereda dig för kommande yrkesroll. Kursen belyser den svenska läkarrollen, generella kliniska färdigheter samt organisationsförståelse inklusive olika professioners roller och samverkan. I kursen ingår genomförande av patientkonsultationer med fokus på anamnes och status samt andra kliniska moment.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse:
 • Efter avslutad kurs ska studenten ha kunskaper om:
 • organisationen av svensk hälso- och sjukvård.
 • andra yrkesgruppers kompetens och roll i sjukvårdsarbetet.
 • basal omvårdnad.

Färdigheter och förmåga:
 • Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • genomföra en strukturellt korrekt konsultation med fokus på anamnes och status.
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper.  
 • reflektera över betydelsen av hur hierarkier i grupper och genus kan påverka kommunikation och samarbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • Efter avslutad kurs ska studenten, inom kursens samtliga ämnen, kunna:
 • bemöta och kommunicera med patienter, medarbetare och andra yrkesgrupper inom olika vård- och omsorgsteam på ett professionellt sätt.
 • utöva och förmedla ett patientcentrerat förhållningssätt som präglas av förtroende, empati samt respekt för patientens rätt till information, inflytande och delaktighet i beslut.reflektera över sitt eget sätt att fungera i grupp, förmedla feedback till medarbetare och hantera konflikter.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet i svenska; Svenska B eller Svenska 3. Läkarexamen från land utanför EU/EES och Schweiz av motsvarande längd, innehåll och nivå som svensk läkarutbildning. Av Socialstyrelsen utfärdat beslut (bifall) om att gå vidare till kunskapsprov för läkare.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av klinisk praktik på hälsocentral eller inom slutenvården. En stor del av den kliniska praktiken gör studenten med paramedicinare, undersköterskor och sjuksköterskor som handledare för att få en god förståelse för den svenska sjukvårdens organisation och olika yrkeskategoriers arbetsuppgifter. Inledningsvis kommer studenten att inta en observatörsroll och få träna på att använda strukturerade bedömningsverktyg av patientkonsultationer (som mini-CEX, mini-Clinical Examination). Därefter kommer studenten själv att genomföra handledda patientkonsultationer med fokus på anamnes och status. Studenten kommer att fortlöpande föra loggbok med skriftliga reflektioner över sitt lärande baserat på genomförda patientkonsultationer och andra kliniska moment. Vid flera tillfällen under kursen genomförs strukturerad bedömning med feedback från handledare avseende studentens måluppfyllelse och inlärningsbehov.

Den kliniska praktiken kan genomföras vid studentens hemort eller vid något av de nordliga landsting där Umeå universitet bedriver undervisning för Läkarprogrammet - Västerbottens läns landsting, Region Norrbotten, Region Västernorrland eller Region Jämtland-Härjedalen. Praktikplats på hemort måste godkännas av Umeå universitet.

Obligatoriska kursmoment är upprop och klinisk praktik. Undervisningen ges på svenska.

Examination

Examination kommer ske individuellt och fortlöpande under praktiken i form av strukturerad bedömning av patientkonsultationer och andra kliniska moment. Examinationen sker både muntligt och praktiskt. Skriftlig examination kommer ske i form av inlämningsuppgifter.

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Student som ej har godkänt resultat vid ordinarie examinationstillfälle har rätt till förnyat examinationstillfälle, som ska erbjudas senast två månader efter ordinarie examinationstillfälle, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Under perioden maj-juni gäller dock att omprov ska erbjudas inom tre månader från ordinarie prov. Tidpunkt för förnyat examinationstillfälle bör meddelas senast i samband med ordinarie examination.

Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie examination vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

En student som blivit underkänd i examination har rätt att genomgå förnyad examination ytterligare fyra gånger för att bli godkänd. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos Programrådet för läkarutbildningen (PRL) begära annan examinator.

På de patientkonsultationer och andra kliniska moment som är examinerande samt på de skriftliga inlämningsuppgifterna sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga betygsgrundande moment är godkända. Betyget utgör därmed en sammanfattande bedömning av studieprestationen och sätts först när alla delar inom respektive moment är godkända. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Handläggning av underkänd examination
När en student underkänts vid skriftlig eller muntlig tentamen två gånger i en kurs rapporterar examinator till Medicinska fakultetens studievägledning. Studievägledningen tar kontakt med studenten.

Efter fyra underkända examinationer i ett moment i en kurs sammankallas ett möte mellan student, representant för Studiesociala rådet, examinator och studievägledare samt eventuell övrig representant utsedd av studenten, för att hjälpa studenten att nå ett lyckat studieresultat. I de fall studenten trots svårigheter önskar fortsätta sina studier på programmet erbjuds studenten gå om aktuell kurs. Förutsättning för detta är att det finns ledig plats på kursen. Detta kan endast göras en gång.
 
Examinator bör också till studievägledningen rapportera om en student vid upprepade tillfällen underkänts vid andra moment.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Hälso- och vaccinationsprogram
Inför den kliniska praktiken erbjuds studenter vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet vaccination mot Hepatit B. Hepatit B är den mest troliga smittorisk studenter kan utsättas för under den kliniska praktiken och som det också går
att vaccinera emot. Därtill erbjuds studenter som inte vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) att komplettera med detta. Medicinska fakulteten står enbart för de kostnader som uppkommer inom hälso- och vaccinationsprogrammet i det fall de skett
inom ramen av de av programmen organiserade tillfällena.
 
Studietid
Under den kliniska praktiken kan tjänstgöring förekomma på kvällar, nätter och helger.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.