Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Klinisk tillämpning av arbetsterapeutiska teorier och modeller, 15 hp

Engelskt namn: Clinical applications of occupational therapy theories and models

Denna kursplan gäller: 2020-09-14 till 2023-01-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3AT069

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsterapi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för arbetsterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut- och sjukgymnastprogrammen, 2010-09-01

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2020-09-11

Innehåll

Kursen syftar till fördjupning inom teorier och modeller inom arbetsterapi med särskilt fokus på klinisk relevans och tillämpning. Kursen inriktas främst mot Enabling Occupation II, A Model of Human Occupation och Occupational Therapy Intervention Process Mode.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  1. Förklara och analysera de arbetsterapeutiska teorier/modeller som ingår i kursen
  2. Tillämpa arbetsterapeutiska teorier/modeller på ett korrekt sätt för att utreda aktivitetshinder, planera och implementera intervention
  3. Söka och kritiskt granska evidens i relation till arbetsterapeutiska teorier/modeller

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet för högskolestudier även kandidatexamen i arbetsterapi eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. EnA och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska). Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen (eventuellt utbildning om inte examen krävs) från svenskt universitet/ högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen är upplagd som en nätbaserad distansutbildning och ges på både svenska och engelska där huvuddelen av litteraturen är engelsk. Undervisningen är problemorienterad, vilket innebär aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande och problemlösning. Undervisningen bedrivs i stor utsträckning med individuella fördjupningsstudier, men handledda nätbaserade diskussioner förekommer också.

Examination

Mål 1 och 2 examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift skriven på svenska eller engelska
Mål 3 examineras genom att i mindre grupper genomföra och muntligt redogöra för genomförd uppgift, samt aktivt bidra i diskussioner med övriga studenter

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska moment utgör bedömningsunderlag för betyg på kursen. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet.

Examinator kan besluta att komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/ de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 38

Fisher Anne G.
Occupational therapy intervention process model : a model for planning and implementing top-down, client-centered, and occupation-based interventions
Fort Collins, Colorado : Three Star Press : 2009 : 188 s. + xii s. :
ISBN: 0-9774301-5-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Taylor Renée R.
Kielhofner's model of human occupation : theory and application
Fifth edition. : Philadelphia : Wolters Kluwer : [2017] : xii, 499 p. :
ISBN: 978-1-4511-9034-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Enabling occupation II : advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation : 9th Canadian occupational therapy guidelines
Townsend Elizabeth A., Polatajko Helene J.
2. ed. : Ottawa, Ontario : Canadian Association of Occupational Therapists : 2013 : xxiv, 428 p. :
ISBN: 189543789X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (Beställ från: http://www.caot.ca/default.asp?pageid=1439)

Fisher, A.G., & Marterella, A. (2019). Powerful Practice. Center for Innovative OT Solutions (CIOTS). (Beställ från: http://amps.se/otipm/) Obligatorisk

Other scientific articles and publications. The final literature will depend upon the students’ choice. Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer beroende på studentens eget val.