Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Klinisk tillämpning II, 15 hp

Engelskt namn: Clinical Application II

Denna kursplan gäller: 2010-02-15 och tillsvidare

Kurskod: 3OT040

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Oral hälsa: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för odontologi: Tandhygienistutbildning

Beslutad av: Programrådet för odontologiska utbildningar, 2008-08-25

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2016-06-08

Innehåll

Kursen ges inom tandhygienistprogrammet, termin 3.
Tandhygienistens behandling av vuxna patienter:
Professionellt förhållningssätt, patientcentrerat förhållningssätt och etik.
Lagar, förordningar och andra författningar som reglerar patientbehandling.
Undersökning och diagnostik av karies och parodontit.
Patientundervisning och kommunikation.
Förebyggande och behandling av karies och parodontit.
Patientjournalens struktur, innehåll och funktion.
Vårdhygien och smittskydd.
Ergonomi.
Samverkan inom tandvården.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska kunna
 • beskriva hur tandhygienisten kan arbeta för att främja munhälsa hos vuxna patienter
 • redogöra för tandhygienistens praktiska tillvägagångssätt vid undersökning, diagnostik, riskbedömning, planering och behandling av karies och parodontit avseende vuxna patienter
 • utifrån journalinnehåll och patientsamtal, beskriva patientens hälsotillstånd och dess betydelse vid behandling hos tandhygienist
 • beskriva tandhygienistens kompetensområde avseende patientbehandling.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska kunna
 • arbeta efter lagar och riktlinjer som berör patientbehandling av vuxna
 • inhämta information från patientjournalen samt utifrån journalinnehållet sammanfatta tidigare utförd behandling, redogöra för egna slutsatser och planera för åtgärder inför mötet med den vuxna patienten
 • inhämta hälsoinformation i samtal med vuxna patienter
 • på ett strukturerat sätt använda metoder i syfte att undersöka karies och parodontit hos vuxna
 • tolka undersökningsdata och urskilja tillstånden karies, gingivit och parodontit
 • utifrån patientens munhälsotillstånd, reflektera över och planera för lämpliga munhälsofrämjande och förebyggande åtgärder samt för behandlingsåtgärder som kan utföras av tandhygienist
 • utifrån patientens munhälsotillstånd och behov av tandläkarens yrkeskunskap konsultera och/eller remittera till eller föreslå behandling hos tandläkare
 • samtala professionellt med patienter i olika åldersgrupper om munhälsa och munhälsobeteende samt ge patientundervisning till vuxna
 • utföra åtgärder inom tandhygienistens kompetensområde i syfte att främja munhälsa samt förebygga och behandla karies och parodontit
 • ge anestesi
 • dokumentera information från undersökning och behandling i journal
 • tillämpa hygienrutiner
 • arbeta enskilt och i team.
Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Den studerande ska kunna
 • utvärdera patientmötet samt redogöra för egna slutsatser och eventuella åtgärder för att kommunicera och agera utifrån ett patientcentrerat och professionellt förhållningssätt
 • utvärdera ergonomiska aspekter på det egna arbetssättet samt redogöra för egna slutsatser och eventuella åtgärder för att arbeta så att arbetsrelaterade skador förebyggs
 • reflektera kring tandvårdssituationer som berör etiska aspekter inklusive jämställdhet och likabehandling
 • reflektera över när undersökningsmoment och behandlingsåtgärder är berättigade att sättas in
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla den egna kompetensen
 • samverka med patienter och professioner i tandvårdssituationen.

Behörighetskrav

Univ: För att påbörja Klinisk tillämpning II ska den studerande vara godkänd på alla kurser tillhörande termin 1 inom tandhygienistprogrammet, samt vara godkänd i delkurserna Kariologi I, Parodontologi I ingående i kursen Oral hälsa II, Oral diagnostisk radiologi ingående i kursen Biomedicin II, samt godkänd på kursen Klinisk tillämpning I, 7 hp, termin 2, samt ha genomgått samtliga kurser vilka tidsmässigt föregår denna kurs eller ha motsvarande kunskaper.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs främst i form av verksamhetsförlagd utbildning på studentklinik där den studerande individuellt eller i team behandlar vuxna patienter under handledning. Seminarier kring patientfall och individuella litteraturstudier ingår i kursen. Seminarier och praktiskt arbete på klinik är obligatoriska moment. Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas examinator som beslutar om hur momentet ska kompletteras.
 

Examination

Den studerandes examineras skriftligt och muntligt samt i praktiskt arbete. Kunskaper och förståelse samt värderingsförmåga och förhållningssätt bedöms skriftligt eller muntligt. Färdighet och förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt bedöms vid patientfallsredovisningar samt löpande i det praktiska arbetet på klinik. Efter att samtliga moment är godkända görs en sammantagen bedömning för att bli godkänd på kursen. I de fall prov eller praktik inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken.
 
Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två ytterligare tillfällen upp till två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla. Vad avser praktiska moment gäller motsvarande med den begränsningen att antalet anges till en. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.
 
Antal provtillfällen
Studerande som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov, s.k. omprov, på kurs, förutsatt att eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen inte överskrids. Antal tillfällen som en studerande får genomgå prov för att få godkänt resultat på kurs eller en del av kurs är begränsat till fem. Denna kurs består till största delen av praktik. Antalet omgångar av praktiska utbildningsperioder eller praktisk kurs är begränsat till sammanlagt två. I kursen erbjuds tre provtillfällen per kursomgång. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år, s.k. uppsamlingsprov. Om den studerande efter första kursomgången är underkänd kan den studerande ansöka om eller rekommenderas att gå om kursen. Ansökan skickas till programrådet för de odontologiska programmen (PRO).
 
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en
student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper,
färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt.
Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som den studerande behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Den studerande har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.
Om den studerande vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska den studerande ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att den studerande inte förbrukat sina praktiktillfällen.
 
Byte av examinator
Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer. Vid praktik har studenten rätt att byta bedömare redan efter första provtillfället. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för odontologiska program (PRO).
 
Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 3

Hygien och smittskydd i tandvården
Zimmerman Mikael, Aarem Robert van
2., [rev.] uppl. : Stockholm : Gothia : 2003 : 222, [1] s. :
ISBN: 91-7205-357-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Oral radiologi
Ekestubbe Annika, Lilja Agneta, Gröndahl Hans-Göran
4. uppl. : Stockholm : Gothia : 2008 : 102 s. :
ISBN: 978-91-7205-625-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Fossum Bjöörn
Kommunikation : samtal och bemötande i vården
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 472 s. :
ISBN: 978-91-44-07007-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Andersson Sven Ingmar
Tandhälsa och psykologi
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 103 s. :
ISBN: 978-91-44-07882-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Axéll Tony
Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom : klinisk diagnostik och behandling
7., omarb. uppl. : Stockholm : Gothia Fortbildning : 2016 : 168 s. :
ISBN: 9789188099464
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

D'Elia Giacomo
Det kognitiva samtalet i vården
Stockholm : Natur och kultur : 2004 : 217, [1] s. :
ISBN: 91-27-09823-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Holm Ivarsson Barbro
MI - motiverande samtal : praktisk handbok för hälso-och sjukvården : [tobak, matvanor, fysisk aktivitet, alkohol, samtal med personer med kognitiva svårigheter, samtal i psykiatrin]
3. [omarb. och utök.] uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2016 : 112 s. :
ISBN: 9789188099600
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Johansson Ulla
Näring och hälsa
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 460 s. :
ISBN: 9789144079820
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Parodontit : en introduktion
Klinge Björn, Gustafsson Anders
6., [uppdaterade och utök.] uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2016 : 160 s. :
ISBN: 9789188099587
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Kåver Anna
KBT i utveckling : en introduktion till kognitiv beteendeterapi
1. utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2007 : 367, [1] s. :
ISBN: 91-27-10893-7 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Magnusson Tomas
Klinisk bettfysiologi
1. uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2013 : 79 s. :
ISBN: 978-91-7205-905-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Shahnavaz Shervin
Tandvårdspsykologi
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 245 s. :
ISBN: 978-91-44-05894-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Karies - diagnostik, riskbedömning och icke-invasiv behandling : en systematisk litteraturöversikt : december 2007
Stockholm : Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) : 2007 : 403 s. :
http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Karies_2007_fulltext.pdfz Fulltext
ISBN: 978-91-85413-21-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Holm Anna-Karin
Att förebygga karies : en systematisk litteraturöversikt
Stockholm : SBU : 2002 : 372 s. +e Summary and conclusions (26 s.) :
ISBN: 91-87890-81-X
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Nationella tandvårdsriktlinjer
Odontologiska inst:Tandhygienistutb :
Nationella tandvårdsriktlinjer
Obligatorisk

Dental caries : the disease and its clinical management
Fejerskov Ole, Nyvad Bente, Kidd Edwina A.M.
3. ed. : Chichester : Wiley-Blackwell : 2015 : xiv, 466 s. :
ISBN: 9781118935828
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst