Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Klinisk tillämpning III, 15 hp

Engelskt namn: Clinical Application III

Denna kursplan gäller: 2018-01-08 och tillsvidare

Kurskod: 3OT043

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Oral hälsa: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för odontologi: Tandhygienistutbildning

Beslutad av: Programrådet för odontologiska utbildningar, 2008-12-11

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2018-01-24

Innehåll

Kursen ges inom tandhygienistprogrammet, termin 4.
Tandhygienistens behandling av vuxna (7,5 hp), ungdomar och barn (7,5 hp):
Professionellt förhållningssätt, patientcentrerat förhållningssätt och etik.
Lagar, förordningar, författningar som reglerar patientbehandling.
Evidens och riktlinjer för tandhygienistens kliniska arbete.
Undersökning, diagnostik och riskbedömning av karies och parodontit.
Patientundervisning och munhälsoinformation till grupper.
Förebyggande och behandling av karies och parodontit.
Patientjournalens struktur, innehåll och funktion.
Vårdhygien och smittskydd.
Ergonomi.
Samverkan med andra yrkesgrupper inom tandvården.
 

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

Den studerande ska kunna
 • beskriva hur tandhygienisten kan arbeta för att främja munhälsa i olika åldrar på individ- och gruppnivå
 • redogöra för tandhygienistens praktiska tillvägagångssätt vid undersökning, diagnostik, riskbedömning, planering och behandling av karies och parodontit hos patienter i olika åldrar
 • utifrån journalinnehåll och patientsamtal, beskriva patientens hälsotillstånd och dess betydelse vid behandling hos tandhygienist
 • beskriva tandhygienistens kompetensområde avseende patientbehandling i olika åldrar
 • beskriva allmäntillståndets inverkan på munhälsan och munhälsans betydelse för välbefinnandet
 • beskriva vetenskaplig grund och evidens för tandhygienistens åtgärdspanorama
 • redogöra för teoretiska kunskaper som ligger till grund för tandhygienistens behandling och diagnostik av patienter i olika åldrar
 • redogöra för betydelsen av legitimationsansvar inom tandvård.

Färdigheter och förmåga
 
Den studerande ska kunna
 • arbeta efter lagar och riktlinjer som berör patientbehandling i olika åldrar
 • självständigt inhämta information från patientjournalen samt utifrån journalinnehållet sammanfatta tidigare utförd behandling, redogöra för egna slutsatser och planera för åtgärder inför mötet med patienter i olika åldrar
 • självständigt inhämta hälsoinformation i samtal med patienter i olika åldrar och med målsmän
 • självständigt utföra undersökning av karies och parodontit i olika åldrar
 • självständigt analysera undersökningsdata, riskbedöma och diagnosticera karies, gingivit och parodontit i olika åldrar
 • självständigt planera och utföra åtgärder inom tandhygienistens kompetensområde i syfte att främja munhälsa samt förebygga och behandla karies och parodontit i olika åldrar
 • självständigt ge anestesi
 • samtala professionellt med patienter i olika åldrar om munhälsa och munhälsobeteende samt självständigt genomföra patientundervisning
 • i samråd med patienten upprätta mål och strategier för ett munhälsofrämjande beteende
 • utifrån patientens hälso- och munhälsotillstånd analysera behovet av annan medicinsk eller odontologisk yrkeskompetens och utifrån detta behov konsultera och/eller remittera för utredning eller behandling
 • självständigt dokumentera information från undersökning och behandling i journal
 • konsekvent tillämpa hygienrutiner
 • planera munhälsoinformation på gruppnivå till barn eller ungdomar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Den studerande ska kunna
 • visa ett empatiskt förhållningssätt och förmåga att kunna kommunicera och etablera god kontakt med patienter, anhöriga och medarbetare
 • utvärdera ergonomiska aspekter på det egna arbetssättet samt redogöra för förändringsåtgärder
 • reflektera kring tandvårdssituationer som berör etiska aspekter inklusive jämställdhet och likabehandling
 • värdera och motivera när undersökningsmoment och behandlingsinsatser är berättigade att sättas in
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla den egna kompetensen
 • visa förmåga till teamarbete och samverkan med patienter och medarbetare inom tandvård och i förekommande fall hälso- och sjukvård

Behörighetskrav

Univ: För att påbörja Klinisk tillämpning III ska den studerande vara godkänd på alla kurser tillhörande termin 2 inom tandhygienistprogrammet samt ha genomgått samtliga kurser vilka tidsmässigt föregår denna kurs eller ha motsvarande kunskaper samt vara godkänd på kursen Klinisk tillämpning II.
För att få påbörja extern VFU med fokus på barn- och ungdomstandvård ingående i kursen Klinisk tillämpning III, ska den studerande vara godkänd i föregående moment i kursen Klinisk tillämpning III samt delkurserna Pedodonti och Ortodonti ingående i kursen Oral hälsa IV.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av intern verksamhetsförlagd utbildning på studentklinik (7,5 hp) där den studerande under handledning behandlar vuxna patienter. Munhälsoinformation till grupp ges på förskola/grundskola. Under fem veckor (7,5 hp) i kursens senare del bedrivs undervisningen i form av verksamhetsförlagd utbildning på extern tandvårdsklinik (extern VFU) där den studerande behandlar barn och ungdomar.
Seminarier kring patientfall och individuella litteraturstudier ingår i kursen. Samtliga moment förutom litteraturstudier är obligatoriska. Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas examinator som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Vad gäller extern VFU är antalet praktikplatser på studieorten och inom dess pendlingsavstånd begränsade. En student kan bli anvisad en VFU-placering som kräver boende på annan ort än studie- eller hemorten.  Senast en månad innan den verksamhetsförlagda utbildningen påbörjas meddelas studenten om placering, samt om placeringen innebär boende på annan ort än studie- eller hemorten. Om praktikplacering inte kan meddelas inom dessa angivna tidsramar ska studenten erhålla besked om detta, skälen till varför sådant besked inte kunnat ges i tid ska anges liksom när slutligt besked om praktikplats kommer att ges.

Examination

Den studerandes examineras skriftligt och muntligt samt i praktiskt arbete. Kunskaper och förståelse bedöms skriftligt eller muntligt. Färdighet och förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt bedöms vid patientfallsredovisningar och seminarier samt löpande i det praktiska arbetet på klinik. Efter att samtliga moment är godkända görs en sammantagen bedömning för att bli godkänd på kursen.

Denna kurs består till största delen av praktik. Antal tillfällen som en student får genomgå prov för att få godkänt resultat på kurs eller en del av kurs är begränsat till fem. För alla prov erbjuds tre tillfällen per kursomgång. Student som ej har godkänt resultat vid ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att delta i ytterligare prov inom tre månader, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.
Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för odontologiska program (PRO).
Om studenten efter första kursomgången är underkänd kan studenten ansöka om eller rekommenderas att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation det vill säga programrådet för de odontologiska programmen (PRO).
Antalet kursomgångar i praktiska kurser är begränsat till sammanlagt två. Vid praktik har studenten rätt att byta bedömare redan efter första provtillfället. Seminarier och praktiskt arbete på klinik är obligatoriska moment. Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas examinator som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studentens avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.


Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 2

Holm Anna-Karin
Att förebygga karies : en systematisk litteraturöversikt
Stockholm : SBU : 2002 : 372 s. +e Summary and conclusions (26 s.) :
ISBN: 91-87890-81-X
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Hygien och smittskydd i tandvården
Zimmerman Mikael, Aarem Robert van
2., [rev.] uppl. : Stockholm : Gothia : 2003 : 222, [1] s. :
ISBN: 91-7205-357-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Karies - diagnostik, riskbedömning och icke-invasiv behandling : en systematisk litteraturöversikt : december 2007
Stockholm : Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) : 2007 : 403 s. :
http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Karies_2007_fulltext.pdfz Fulltext
ISBN: 978-91-85413-21-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Kronisk parodontit : prevention, diagnostik och behandling : en systematisk litteraturöversikt
Stockholm : Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) : 2004 : 400 s. :
ISBN: 91-87890-96-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Oral radiologi
Ekestubbe Annika, Lilja Agneta, Gröndahl Hans-Göran
4. uppl. : Stockholm : Gothia : 2008 : 102 s. :
ISBN: 978-91-7205-625-1
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Fossum Bjöörn
Kommunikation : samtal och bemötande i vården
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 472 s. :
ISBN: 978-91-44-07007-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

MI – motiverande samtal : praktisk handbok för tandvården :
Holm Ivarsson Barbro, Sjögren Karin
Tredje upplagan : Stockholm : Gothia fortbildning : [2016] : 70 sidor :
ISBN: 978-91-88099-83-9
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Parodontit : en introduktion
Klinge Björn, Gustafsson Anders
6., [uppdaterade och utök.] uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2016 : 160 s. :
ISBN: 9789188099587
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Pedodonti
Mejàre Ingegerd, Modéer Thomas, Twetman Svante
3., [uppdaterade] uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2016 : 143 s. :
ISBN: 978-91-88099-52-5
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Ortodonti : varför?, när?, hur?
Mohlin Bengt, Hagberg Catharina, Follin Marie
Tredje upplagan : Stockholm : Gothia fortbildning : [2017] : 256 sidor :
ISBN: 978-91-7741-018-8
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Nationella riktlinjer för vuxentandvård.
Socialstyrelsen :
Obligatorisk

Dental caries : the disease and its clinical management
Fejerskov Ole, Nyvad Bente, Kidd Edwina A.M.
3. ed. : Chichester : Wiley-Blackwell : 2015 : xiv, 466 s. :
ISBN: 9781118935828
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst