"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Klinisk utbildning i dietistprogrammet, 15 hp

Engelskt namn: Clinical Education in Dietetics

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 2KN017

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-05-14

Reviderad av: Prefekten, 2022-03-07

Innehåll

I kursen tillämpas, integreras och utvecklas yrkeskunnandet som dietist i klinisk verksamhet. Det innefattar bland annat utredning, åtgärder, uppföljning och utvärdering av kost- och nutritionsbehandling samt kostinformation till enskilda och grupper utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta inkluderar även dokumentation samt samverkan med patienter, deras närstående och med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Beroende på den verksamhet där den kliniska utbildningen utförs kommer studentens kunskapsfördjupning att ligga inom olika områden.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:
Färdighet och förmåga

 • genomföra nutritionsutredning vid individuell kost- och nutritionsbehandling inom hälso- och sjukvård
 • planera och genomföra nutritionsåtgärder vid individuell kost- och nutritionsbehandling inom hälso- och sjukvård
 • använda erforderligt dokumentationssätt för dietisten vid individuell kost- och nutritionsbehandling inom hälso- och sjukvård
 • genomföra utvärdering av insatt individuell kost- och nutritionsbehandling inom hälso- och sjukvård
 • visa förmåga till god muntlig kommunikation gentemot patienten vid individuell kost- och nutritionsbehandling inom hälso- och sjukvård
 • visa förmåga att informera och undervisa grupper
 • tillämpa och kritisk bearbeta yrkesetisk kod på en självupplevd situation inom yrkesområdet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • förklara och reflektera kring situationer och händelser inom verksamheten med fokus på den egna yrkesutövningen
 • värdera och reflektera kring sitt eget behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens
 • motivera ordinerad kost- och nutritionsbehandling vid samverkan med handledaren och/eller andra yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård
 • tillämpa ett professionellt förhållningssätt gentemot patient, anhörig, handledare och annan vårdpersonal med avseende på respekt, integritet och empati
 • reflektera kring hur normer och värderingar kan påverka bemötandet av patienten
 • förklara och motivera yrkesspecifika frågor i samverkan med andra studenter

Behörighetskrav

Godkänt betyg från alla kurser som ingår i dietistprogrammet till och med termin 5 (150 hp) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

.
Lärande sker i klinisk verksamhet, som kan vara förlagd på annan ort än studieorten, under handledning och kontinuerlig återkoppling av legitimerad dietist. I kursen ingår även obligatoriska seminarier. I studietiden inräknas tid för förberedelser och efterarbete samt de obligatoriska uppgifter som studenterna erhåller från kursansvarig lärare. Kursansvarig lärare ger vid behov pedagogiskt stöd till handledare och student.
För studenter vars kliniska utbildning genomförs på annan ort kan en viss ekonomisk ersättning utgå.

Examination

Efter genomgången kurs avger handledaren ett skriftligt omdöme om studenten. Omdömet utgör det huvudsakliga underlaget för examinerande lärares beslut om betyg på kursen. Även individuella skriftliga uppgifter samt närvaro vid obligatoriska seminarier ligger till grund för det slutgiltiga betyget. För att bli godkänd på kursen krävs det att samtliga obligatoriska moment på kursen är godkända.

För kurs med praktik skall bedömningen av praktik ske löpande. Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenter behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger.
Om studenten vid ett sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.
Om studenten inte blir godkänd vid ordinarie praktiktillfälle erbjuds studenten att vid två ytterligare tillfällen ompröva sitt betyg vid en ny vårdenhet detta enligt reglerna för omtentamen/ uppsamlingstentamen i de fall prov eller praktik inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet/praktiken
En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs, om inte särskilda skäl talar emot det (Högskoleförordningen 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till studierektor för Institutionen för kost- och måltidsvetenskap. Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 30

KLINISK UTBILDNING I DIETISTPROGRAMMET 15 hp

Rekommenderad litteratur

Reflektionshandboken
Bie Kristin, Kärnekull Bo, Kärnekull Ethel
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2009 : 96 s. :
ISBN: 978-91-40-66635-2
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Klinisk utbildning i vård och omsorg : att skriva dagbok för reflektion och inlärning
Bjerknes Mari Skancke, Bjørk Ida Torunn, Almqvist Inger
Lund : Studentlitteratur : 1996 : 150 s. :
ISBN: 91-44-37241-8
Se Umeå UB:s söktjänst

Blomqvist Paula
Vem styr vården? : organisation och politisk styrning inom svensk sjukvård
Upplaga 2 [oförändrad] : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 248 sidor :
ISBN: 9789144137513
Se Umeå UB:s söktjänst