Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kliniska bedömningar inom distriktssköterskans verksamhetsområde, 7,5 hp

Engelskt namn: Clinical Assessments within the Practice of District Nurses

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 3OM415

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen innehåller fördjupade studier i klinisk bedömning av patienters fysiska och psykiska hälsotillstånd ur såväl medicinskt som omvårdnadsperspektiv och utifrån god etik. Såväl akuta som långvariga och palliativa sjukdomstillstånd och ohälsoproblem ingår. Intersektionella aspekter behandlas. Fokus ligger på kliniska bedömningsmetoder och åtgärder samt på kommunikation och dialog med patienten och andra professioner eller vårdteam om patientens tillstånd. Kursen omfattar även kommunikation via distansöverbryggande teknik och som kan leda till avancerade evidensbaserade åtgärder. Praktiska färdigheter och kliniska bedömningar examineras via Objective Structured Clinical Examinations (OSCE) i syfte att kunna värdera, bedöma, åtgärda och utvärdera patienters hälsosituation.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
  • visa kunskap om undersökningar och åtgärder inom distriktssköterskans verksamhetsområde samt dess evidens
  • visa kunskap om olika kliniska bedömningsmetoder såsom intervju, observation, psykologiska och kroppsliga undersökningar samt användning av bedömningsinstrument
  • sammanfatta och kommunicera ett komplext diagnostiskt och omvårdnadsmässigt resonemang baserat på en strukturerad bedömning av hälsostatus
Färdighet och förmåga
  • självständigt och systematiskt undersöka fysiskt och psykiskt hälsostatus och utifrån detta värdera och bedöma patientens symtom, samt vidta relevanta åtgärder utifrån den kliniska bedömningen
  • i samråd med patienten sammanfatta och kommunicera ett diagnostiskt resonemang
  • genomföra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
  • agera och kommunicera individuellt och i team samt använda distansöverbryggande teknik vid bedömning och omhändertagande av patient
  • agera utifrån ett etiskt förhållningssätt med särskilt fokus på helhetssyn på människan samt med beaktande av de mänskliga rättigheterna
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • visa på medvetenhet om hur intersektionalitet (makt, genus, klass) och diskrimineringsgrunder (sexuell läggning, ålder, religion, funktionsnedsättning, skörhet) påverkar bedömning.
  • reflektera och värdera behovet av kunskapsutveckling avseende undersökningsmetodik och bedömningar

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen samt yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen är delvis nätburen med sammankomster på studieorten. I kursen tillämpas ett studerandeaktivt arbetssätt innefattande reflektioner tillsammans med kurskamrater och lärare. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete och arbete i grupp. Föreläsningar, seminarier och klinisk färdighetsträning ingår. I samtliga inlämningsuppgifter skall ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas och vetenskaplig litteratur refereras. Kontakten med lärare och kurskamrater sker framförallt via en webbaserad lärplattform.  
 
För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras i form av case-seminarium i grupp, skriftlig reflektionsuppgift, simuleringsövningar samt OSCE-examination.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. 

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM415 överlappar helt med innehållet i 3OM323
-Kursen 3OM415 ersätter kursen 3OM323

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

Kurslitteratur

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen
1. uppl. : Uppsala : Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) : 2010 : 200 s. :
Obligatorisk

Fagerström Lisbeth
Avancerad klinisk sjuksköterska : avancerad klinisk omvårdnad i teori och praxis
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 464 s. :
ISBN: 91-44-05947-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Folkhälsan i Sverige 2016, årlig rapportering
Folkhälsomyndigheten :
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/23257/Folkhalsan-i-Sverige-2016-16005.pdf
Obligatorisk

Brülde Bengt
Folkhälsoarbetets etik
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 307 s. :
ISBN: 978-91-44-06042-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kropp och genus i medicinen
Hovelius Birgitta, Johansson Eva E. (red)
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 475 s. :
ISBN: 91-44-03217-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Klinisk undersökningsmetodik för sjuksköterskor / Carol L. Cox (red.) ; översättning: Göran Grip.
Boswell Graham, Callaghan Patrick, Edie Jennifer, Gibbons Helen, Lack Victoria, Lee Polly, Lynch Antonia, McGrath Anthony, Whiteing Nicola, Young Christopher Richard, Cox Carol L.
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 336 s. :
ISBN: 9789144095035
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Wikström Jonas
Akutsjukvård : omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada
2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 278 s. :
Med aktiveringskod inklistrad i boken
ISBN: 978-91-44-05463-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Relevanta vetenskapliga artiklar, avhandlingar och publikationer tillkommer.