"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kognitionspsykologi, 15 hp

Engelskt namn: Cognitive Psychology

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 till 2023-08-20 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2PS048

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: GUN vid inst för psykologi, 2007-06-13

Reviderad av: Prefekten, 2021-11-18

Innehåll

Kursen behandlar aktuella kognitionspsykologiska teorier och forskningsresultat samt tillämpningar av dessa på problem inom vardags- och arbetslivet.
Moment 1: Kognitionspsykologi: Teori och empiri (7,5 hp)
I momentet behandlas exempel på aktuell kognitionspsykologisk forskning samt aktuella trender i kognitionspsykologisk teoribildning.
Moment 2: Kognitionspsykologisk tillämpning (7,5 hp)
I momentet behandlas hur kognitionspsykologisk grundforskning kan förklara fenomen i vardags- och arbetslivet och tillämpas inom olika problemområden. Kursdeltagarna väljer bland problemområden som t ex användbarhet, beteendeförändring, mänskliga felhandlingar, riskbedömning, tidsupplevelse, hälsa, osv). Dessa bearbetas vid seminarier och i projektarbeten i grupp.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenten ha:
* fördjupade kunskaper om aktuell kognitionspsykologisk teori och empiri samt forskningsmetodik

Färdighet och förmåga
Efter kursen ska studenten ha:
* förmåga att beskriva och förklara centrala kognitionspsykologiska teorier och modeller samt hur dessa har utvecklats och modifierats i ljuset av nyare forskning
* förmåga att kritiskt jämföra och granska kognitionspsykologiska teorier och forskningsresultat
* förmåga att inhämta relevant information ur vetenskaplig litteratur och kommunicera denna muntligt och skriftligt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter kursen skall studenten ha:
* förmåga att diskutera möjligheter och begränsningar hos de metoder som är centrala inom området
* förmåga att beskriva hur förvärvade teoretiska kunskaper kan tillämpas på fenomen i arbets- och vardagslivet

Behörighetskrav

Univ: 90 hp i huvudområdet psykologi eller motsv.En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av seminarier, föreläsningar och grupphandledning. Undervisningen kan innehålla nätbaserade inslag.

Examination

Examinationen av Moment 1 sker genom en skriftlig individuell tentamen och aktivt deltagande i de seminarier som ingår. Examinationen av Moment 2 består av aktivt deltagande i seminarier och en individuell skriftlig rapport av projektarbetet enligt lärares anvisningar. Examinerande seminarier i båda momenten kan komma att ske online. Den skriftliga tentamen och rapporten betygsätts enligt skalan underkänd, godkänd och väl godkänd. Studerande som underkänts två gånger i prov har rätt att hos Nämnden för grundutbildningsfrågor i psykologi begära att annan lärare utses att föreslå betyg. Studerande har rätt att genomgå 5 prov upp till två år efter första registrerings-tillfället. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Övriga föreskrifter

Inför kursstarten förväntas den studerande ha kunskaper motsvarande t ex Sternberg, R. J. (2009). Cognitive psychology (5th ed). Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning.Tillgodoräknande prövas individuellt. Ansökan skickas till Registrator (Registrator, Umeå Universitet, 901 87 Umeå) av studenten där den ges ett diarienummer. Därefter skickas ansökan till berörd institution. Berörd studierektor beslutar om tillgodoräknande på kurs/moment efter skriftlig ansökan. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Litteratur

Vetenskapliga originalarbeten, främst publicerade vetenskapliga artiklar, samt bokkapitel enligt separat litteraturlista som meddelas i anslutning till kursstarten. Totalt ca 750 sidor.