Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kognitiv Design, 7,5 hp

Engelskt namn: Cognitive Design

Denna kursplan gäller: 2014-12-08 och tillsvidare

Kurskod: 5ID119

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2010-02-08

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-02-08

Innehåll

I kursen ges en orientering om interaktionsdesign och dess roll inom industridesign och produktutveckling. Syftet med kursen är att ge en grundläggande insikt i interaktionsdesign genom att belysa möjligheterna till samarbete mellan interaktionsdesigner och kognitionsvetare. De processer och arbetsmetoder som används inom industridesign och interaktionsdesign introduceras, och tillämpas i ett praktiskt projekt som löper genom hela kursen. Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i utformning av gränssnitt utifrån ett designperspektiv. Tonvikt läggs på användarvänlighet, typografi, layout, allmänna kunskaper om grafisk design och det visuella uttrycket i gränssnittsutformningen. Förmågan att skapa, visualisera, testa och utvärdera olika typer av gränssnitt tränas, genom hela kursen. Olika metoder för visualisering, såväl manuella som datorstödda, tillämpas i projektarbetet och ett starkt fokus ligger på att kommunicera idéer och resultat såväl muntligt som skriftligt och visuellt.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna - redogöra för centrala begrepp och metoder inom området interaktionsdesign, och relatera dessa till centrala begrepp och metoder inom det kognitionsvetenskapliga området. - granska, värdera, diskutera och utforma grafiska användargränssnitt utifrån användbarhets- och nyttoaspekter, samt relatera dessa till produktsemantiska och estetiska kriterier. - tillämpa metoder för, och självständigt genomföra och utvärdera, användarstudier i företag och organisationer. - tillämpa sina förvärvade kunskaper från tidigare utbildning i ett designprojekt inriktat på interaktionsdesign. - genomföra ett designprojekt i grupp, och redovisa såväl arbetsprocess som resultat av detta muntligt, skriftligt och visuellt. - muntligt och skriftligt beskriva och reflektera över den egna designprocessen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. För tillträde till kursen krävs även 60 högskolepoäng i huvudområdet kognitionsvetenskap eller motsvarande. Av dessa 60 hp ska första terminen av kandidatprogrammet för kognitionsvetenskap ingå. Sökande som inte uppfyller behörighetskraven kan under vissa förutsättningar medges undantag från behörighetsvillkoren: detta gäller studenter inom områdena industridesign, kognitionsvetenskap och ingenjörsvetenskap med inriktning mot interaktionsdesign. En skriftlig motivering skall skickas in av den sökande till kurs- och programansvarig för bedömning.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, handledning, praktiska övningar, grupparbeten och projektarbete. Studenter arbetar både individuellt och i grupp med övningar och projekt. Undervisningen genomförs på engelska.

Examination

Examination sker såväl skriftligt som muntligt och visuellt, och såväl individuellt som i grupp, löpande under kursens gång. Därtill sker examination i form av muntlig, visuell och skriftlig presentation av ett projektarbete i grupp, samt en individuell skrivuppgift. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. På hel kurs ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För Godkänt fordras närvaro vid den lärarledda undervisningen och handledningen, som är av prövande karaktär, samt muntlig, visuell och skriftlig presentation av en gruppuppgift och en individuell skriftlig uppgift. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ett ytterligare provtillfälle under terminen samt ett provtillfälle inför nästa terminsstart. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till Institutionsstyrelsen för Designhögskolan. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande av denna kurs kan enbart ske genom en bedömning av jämförbar utbildning och kursplan samt efter bedömning av den studerandes individuella kunskaps- och färdighetsnivå av kursansvarig och programansvarig.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå som en delkurs i en kandidat- eller magisterexamen. Kursen ingår i Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap vid Umeå universitet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.