"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kognitiv interaktionsdesign, 7,5 hp

Engelskt namn: Cognitive Interaction Design

Denna kursplan gäller: 2023-06-26 och tillsvidare

Kurskod: 5DV188

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Kognitionsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-08-08

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-03-07

Innehåll

Kursen behandlar interaktionsdesign från ett kognitionsvetenskapligt perspektiv. Utifrån (digitala) artefakter som huvudstudieobjekt läggs fokus på teoretiska överväganden kring interaktionsdesign och dess (kognitiva) konsekvenser för mänskliga användare. Vi brukar tillskriva karaktär och avsiktligt beteende hos de människor och artefakter som vi interagerar med. Hur vi uppfattar dessa artefakter är delvis formade av deras design, och delvis av våra egna kognitiva förmågor och tidigare erfarenheter. Att förstå hur design påverkar kognition (och vice versa) blir allt viktigare i en tidsålder av ubiquitous computing och ökad andel autonoma system.

 

Kursen omfattar bland annat:

 • Frågor om hur (digitala) artefakter uppfattas och konceptualiseras av sina användare;
 • Artefaktkomplexitet: olika slags komplexitet, artefakters roll i interaktion och hur man kan förmedla det;
 • Kognitiva verktyg: stödja kognition med (digitala) artefakter och artefakter som (integral) del av kognition;
 • Användargränssnitt: från skrivbord till mobil till ubiquitous computing;
 • Betydelsen och påverkan av känslor och estetik;
 • En översilt över den senaste utvecklingen inom området.

Några av teorierna och teknikerna tillämpas i grupparbeten (projektuppgifter).

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • (FSR 1) förklara varför det ofta argumenteras för att ett kognitivt perspektiv på design är användbart och viktigt,
 • (FSR 2) förklara och jämföra olika typer av interaktion (interaktionsmetaforer, ståndpunkter och paradigmer) och olika modeller av kognition (distribuerad kognition, kognitiva verktyg, utvidgad sinneshypotes),
 • (FSR 3) utvärdera vilka konsekvenser rörande kognition och komplexitet som ett visst designbeslut för en viss aspekt av en artefakt kan ha på andra aspekter av artefakten,
 • (FSR 4) beskriva aktuella trender inom fältet och deras utmaningar.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • (FSR 5) utvärdera artefakter och interaktionsprocesser utifrån ett kognitivt perspektiv,
 • (FSR 6) kritiskt diskutera begrepp och idéer som presenteras i vetenskaplig litteratur inom området, relatera dem till varandra och innehåll som lärs ut i kursen,
 • (FSR 7) utnyttja och redovisa resultat och idéer som presenteras i vetenskapliga publikationer inom området i sina egna analyser och designideer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • (FSR 8) visa förståelse (genom kritisk diskussion) kring hur designbeslut för en artefakt kan få konsekvenser för användarna vad gäller uppfattning, acceptans, användarvänlighet och emotionell koppling.

Behörighetskrav

Minst 90 hp varav 45 hp datavetenskap eller kognitionsvetenskap, eller 120 hp inom ett program. Minst 7,5 hp människa-datorinterkation. Engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, arbete i datorlabb och övningar i mindre grupper. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

Examination

Examinationen sker genom en skriftlig salstentamen och skriftliga inlämningsuppgifter. Minst en av uppgifterna redovisas även muntligt. På kursen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

 

 

 

Anpassad examination
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos Institutionen för datavetenskap. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

 

 

 

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program. Speciellt gäller att denna kurs inte kan, helt eller delvis, användas i en examen tillsammans med kursen 5DV067 Cognitive Interaction Design.Om kursplanen har upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas garanteras en student som någon gång registrerats på kursen minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt denna kursplan under en tid av maximalt två år från det att kursplanen upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 26

Material som tillhandahålls av institutionen/Material provided by the department
Inst för datavetenskap/Dept. of Computing Science :
Obligatorisk