Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kognitiv interaktionsdesign, 7,5 hp

Engelskt namn: Cognitive Interaction Design

Denna kursplan gäller: 2017-07-24 och tillsvidare

Kurskod: 5DV188

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Datavetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Kognitionsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för datavetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-08-08

Innehåll

Kursen behandlar interaktionsdesign från ett kognitionsvetenskapligt perspektiv. Utifrån (digitala) artefakter som huvudstudieobjekt läggs fokus på teoretiska överväganden kring interaktionsdesign och dess (kognitiva) konsekvenser för mänskliga användare. Vi brukar tillskriva karaktär och avsiktligt beteende hos de människor och artefakter som vi interagerar med. Hur vi uppfattar dessa artefakter är delvis formade av deras design, och delvis av våra egna kognitiva förmågor och tidigare erfarenheter. Att förstå hur design påverkar kognition (och vice versa) blir allt viktigare i en tidsålder av ubiquitous computing och ökad andel autonoma system.

Kursen består av två delar:
Del 1 teori, 4,5 hp som omfattar:
 • Frågor om hur (digitala) artefakter uppfattas och konceptualiseras av sina användare
 • Artefaktkomplexitet: olika slags komplexitet, artefakters roll i interaktion och hur man kan förmedla det;
 • Kognitiva verktyg: stödja kognition med (digitala) artefakter och artefakter som (integral) del av kognition;
 • Användargränssnitt: från skrivbord till mobil till ubiquitous computing;
 • Betydelsen och påverkan av känslor och estetik
 • En översilt över den senaste utvecklingen inom området.
Del 2, praktik, 3 hp där några av de teorier och tekniker som diskuteras i den teoretiska delen används i två obligatoriska grupparbeten (projektuppgifter).

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • förklara varför det ofta argumenteras för att ett kognitivt perspektiv på design är användbart och viktigt (FSR 1).
 • förklara och jämföra olika typer av interaktion (interaktionsmetaforer, ståndpunkter och paradigmer) och olika modeller av kognition (distribuerad kognition, kognitiva verktyg, utvidgad sinneshypotes) (FSR 2).
 • utvärdera vilka konsekvensener rörande kognition och komplexitet som ett visst designbeslut för en viss aspekt av en artefakt kan ha på andra aspekter av artefakten (FSR 3).
 • beskriva aktuella trender inom fältet och deras utmaningar (FSR 4).
Färdigheter och förmågor
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • utvärdera artefakter och interaktionsprocesser utifrån ett kognitivt perspektiv (FSR 5).
 • kritiskt diskutera begrepp och idéer som presenteras i vetenskaplig litteratur inom området, relatera dem till varandra och innehåll som lärs ut i kursen (FSR 6).
 • utnyttja och redovisa resultat och idéer som presenteras i vetenskapliga publikationer inom området i sina egna analyser och designideer (FSR 7).
Värderingar och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • visa förståelse (genom kritisk diskussion) kring hur designbeslut för en artefakt kan få konsekvenser för användarna vad gäller uppfattning, acceptans, användarvänlighet och emotionell koppling (FSR 8).

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs 90 hp avklarade studier inkluderande minst 45 hp i datavetenskap eller kognitionsvetenskap eller 2 års avklarade studier (120hp) inom ett studieprogram, i båda fallen inkluderande minst 7.5hp  inom området människa-dator-interaktion (tex 5DV045, 5DV060 eller 5DV132) eller motsvarande kunskaper.

Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska A/5. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, arbete i datorlabb och övningar i mindre grupper. Utöver schemalagda aktiviteter krävs även individuellt arbete med materialet.

Examination

Examinationen av Moment 1 (FSR 1-4, FSR 8) sker dels genom en skriftlig salstentamen. På momentet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

Examinationen av Moment 2 (FSR 5-8) sker genom två skrivna rapporter som sammanfattar de obligatoriska uppgifterna. Minst en av rapporterna ska också redovisas muntligt. På momentet ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att båda obligatoriska momenten är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och är normalt samma som betyget på moment 1 och är aldrig lägre än det betyget.

För studerande som inte godkänns vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för datavetenskap.

Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Detta gäller även om kursen lagts ned och denna kursplan upphört gälla.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå, helt eller delvis, samtidigt med en annan kurs med likartat innehåll. Vid tveksamheter bör den studerande rådfråga studievägledare vid Institutionen för datavetenskap och/eller programansvarig för sitt program. Speciellt gäller att denna kurs inte kan, helt eller delvis, användas i en examen tillsammans med kursen 5DV067 Cognitive Interaction Design.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 30

Material som tillhandahålls av institutionen/Material provided by the department
Inst för datavetenskap/Dept. of Computing Science :
Obligatorisk