Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kognitiv neuropsykologi 2 för psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 2 hp

Engelskt namn: Cognitive neuropsychology 2 for the Masters Programme in Sports Psychology

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 2PS196

Högskolepoäng: 2

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2018-05-07

Innehåll

Kursens mål är att ge fördjupade teoretiska kunskaper inom området kognitiv neuropsykologi utifrån neurovetenskaplig och klinisk neuropsykologisk forskning i relation till neurologiska, psykiatriska och geriatriska sjukdomstillstånd och de neuropsykologiska funktionsnedsättningar som karakteriserar dessa tillstånd.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:
* visa fördjupad kännedom om neurologiska, psykiatriska och geriatriska sjukdomstillstånd och de neuropsykologiska funktionsnedsättningar som karaktäriserar dessa tillstånd

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:
* fördjupat redogöra för olika skador och störningar som kan drabba hjärnan och dess funktioner, till exempel neurologiska tillstånd, psykiatriska sjukdomar och demenssjukdomar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna:
* visa ett kritiskt förhållningssätt till centrala begrepp, teorier och empiriska fynd inom kognitiv neuropsykologi

Behörighetskrav

För att delta i kursen krävs att man är antagen till psykologprogrammet med inriktning mot idrott. Kursen läses i den kronologiska ordning den ges på programmet
 
Avklarade kurser på termin 1, 2 & 4:
Biologisk psykologi, 7,5 hp
Kognitiv psykologi, 7,5 hp
Kognitiv neuropsykologi 1, 4 hp
Eller motsvarande.

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Kursen sker på campus och undervisningsformerna består av lärarledda föreläsningar och grupparbete. Läroplattformen Cambro används för att distribuera information, material och för inlämning av projektarbete.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Kursen examineras genom inlämning av samt redovisning av projektarbete.
 
Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.


Betyg för kursen sätts när de examinerande inslagen är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Denna kurs kan inte inkluderas i en examen om den överlappar med en annan kurs. Om tvekan råder bör studenten vända sig till studievägledare vid Institutionen för psykologi eller programkoordinator för sitt program.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 36

Rekommenderad litteratur

Klinisk neuropsykologi
Nyman Håkan, Bartfai Aniko
2., [rev. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 432 s. :
ISBN: 9789144040479
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen.