Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kommunikation och undervisning, 7,5 hp

Engelskt namn: Communication and Teaching

Denna kursplan gäller: 2017-11-27 och tillsvidare

Kurskod: 6SY032

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2013-09-04

Reviderad av: Prefekten, 2017-11-20

Innehåll

Kursen behandlar kommunikation och undervisning relaterat till studie- och yrkesvägledarens professionella roll. Teoretiskt behandlar kursen grundläggande metoder för undervisning och kommunikation samt IKT satt i relation till den studerandes kommande yrkespraktik. Under kursen får studenterna också genomföra ett undervisnings- eller informationsinslag i främmande grupp, där de förmedlar kunskap som de tillägnat sig under programmet till andra professionella. 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • redogöra för olika kommunikations- och undervisningsteorier samt grundläggande metoder för undervisning
  • redogöra för hur synen på undervisning, lärande och kommunikation förändras över tid och i relation till det omgivande samhället
Färdighet och förmåga
  • kritiskt jämföra och diskutera olika kommunikations- och undervisningsteorier grundat i vetenskap och beprövad erfarenhet
  • planera och genomföra ett undervisnings- eller informationsinslag i studie- och yrkesvägledarens praktik
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kunna värdera egna och andras undervisningsinsatser i studie- och yrkesvägledarens praktik
  • kunna bemöta andra yrkesgrupper professionellt i rollen som undervisande eller föredragande

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt genom praktiska övningar. Ett stort fokus ligger på att öva förmågan att värdera och ge konstruktiva förslag på utveckling av egna och andras undervisningsinsatser.

Examination

Examinationen sker genom praktiska övningar, seminarier samt individuell skrivuppgift.

För godkänt betyg krävs att enligt instruktioner genomföra de ålagda uppgifterna, delta i de obligatoriska delarna av kursen samt en godkänd individuell uppgift. För väl godkänt betyg krävs, utöver det som krävs för godkänt betyg, en väl godkänd individuell uppgift. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 48

Allmändidaktik : vetenskap för lärare
Hansén Sven-Erik, Forsman Liselott
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 398 s. :
ISBN: 978-91-44-05783-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Imsen Gunn
Elevens värld: Introduktion till pedagogisk psykologi
Lund : Studentlitteratur : 2006 :
ISBN: 91-44-00271-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Del III, Kapitel 7-11

Linde Göran
Det ska ni veta! : en introduktion till läroplansteori!
3., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 172 s. :
ISBN: 978-91-44-08559-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Språk i samspel : retorik för pedagoger
Almström Persson Gunilla, Blomström Vendela, Vogel Anna, Wirdenäs Karolina
1. uppl. : Stockholm : Aglaktuq : 2016 : 138 s. :
ISBN: 9789163920882
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik
Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
6. uppl. : Umeå : Fundo Förlag : 2016 : 93 s. :
ISBN: 9789197558488
Se bibliotekskatalogen Album

Praktisk lärarkunskap
Långström Sture, Viklund Ulf, Lundquist Sophia
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 268 s. :
ISBN: 91-44-03667-1
Se bibliotekskatalogen Album