Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kommunikation och undervisning, 7,5 hp

Engelskt namn: Communication and Teaching

Denna kursplan gäller: 2021-11-08 och tillsvidare

Kurskod: 6SY032

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2013-09-04

Reviderad av: Prefekten, 2021-10-20

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Kursen behandlar kommunikation och undervisning relaterat till studie- och yrkesvägledarens professionella roll. Teoretiskt behandlar kursen grundläggande metoder för undervisning och kommunikation samt IKT satt i relation till den studerandes kommande yrkespraktik. Under kursen får studenterna också genomföra ett undervisnings- eller informationsinslag i främmande grupp, där de förmedlar kunskap som de tillägnat sig under programmet till andra professionella.

Förväntade studieresultat

Efter kursen ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • redogöra för olika kommunikations- och undervisningsteorier samt grundläggande metoder för undervisning
  • redogöra för hur synen på undervisning, lärande och kommunikation förändras över tid och i relation till det omgivande samhället
Färdighet och förmåga
  • kritiskt jämföra och diskutera olika kommunikations- och undervisningsteorier grundat i vetenskap och beprövad erfarenhet
  • planera och genomföra ett undervisnings- eller informationsinslag i studie- och yrkesvägledarens praktik
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kunna värdera egna och andras undervisningsinsatser i studie- och yrkesvägledarens praktik
  • kunna bemöta andra yrkesgrupper professionellt i rollen som undervisande eller föredragande

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt genom praktiska övningar. Exempelvis ges processeminarier där kurslitteraturen behandlas inför kursens två examinationer. Ett stort fokus ligger på att öva förmågan att värdera och ge konstruktiva förslag på utveckling av egna och andras undervisningsinsatser.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:
  • En muntlig redovisning (U/G)
  • En skriftlig individuell hemtentamen (U/G/VG)
För att bli godkänd (G) på kursen krävs ett godkänt betyg på samtliga examinationsuppgifter. För att bli väl godkänd (VG) på kursen krävs ett väl godkänt betyg på hemtentamen samt godkänt betyg på den muntliga redovisningen. 

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 45

Imsen Gunn
Elevens värld: Introduktion till pedagogisk psykologi
Lund : Studentlitteratur : 2006 :
ISBN: 91-44-00271-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Del III, Kapitel 7-11

Språk i samspel : retorik för pedagoger
Almström Persson Gunilla, Blomström Vendela, Vogel Anna, Wirdenäs Karolina
1. uppl. : Stockholm : Aglaktuq : 2016 : 138 s. :
ISBN: 9789163920882
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Studie- och yrkesvägledning integrerad i undervisningen i grundskolan
Muzic Anna, Blomqvist Anna
Skolverket : DNR: 2018:543 : 2018 :
Obligatorisk

Wahlström Ninni
Didaktik : ett professionsbegrepp
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 180 sidor :
ISBN: 9789151101576
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Sundberg Daniel
Svenska läroplaner : läroplansteori för de pedagogiska professionerna
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 311 sidor :
ISBN: 9789144142753
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik Visible teaching : perspectives on teaching and teaching competence
Lindström Gunnar, Pennlert Lars-Åke
7:e reviderade upplagan : Umeå : Fundo Förlag : [2019] : 107 sidor :
ISBN: 9789197558495
Se bibliotekskatalogen Album

Praktisk lärarkunskap
Långström Sture, Viklund Ulf, Lundquist Sophia
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 268 s. :
ISBN: 91-44-03667-1
Se bibliotekskatalogen Album

Allmändidaktik : vetenskap för lärare
Hansén Sven-Erik, Forsman Liselott
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 383 sidor :
ISBN: 9789144113173
Se bibliotekskatalogen Album