Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kommunikativ kompetens i engelska för grundlärare, 7,5 hp

Engelskt namn: Communicative Competency in English for Classroom Professionals

Denna kursplan gäller: 2019-06-10 och tillsvidare

Kurskod: 6EN044

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-25

Innehåll

Denna kurs syftar till att ge studenten möjlighet att förbättra sin förmåga att uttrycka sig på engelska genom träning av receptiva och produktiva färdigheter i tal och skrift. Studenten övar sin läs- och hörförståelse utifrån texter om språkinlärningsteorier, barns språkutveckling och flerspråkighet. Under kursens gång arbetar studenten med korta texter, filmer och utbildningsradio på engelska.  Kursen kräver interaktivitet genom studenternas återkoppling som de ger och får i små grupper via digitala forum. Studenten tränar sin muntliga och skriftliga kommunikationsförmåga genom individuella skriftliga uppgifter och presentationer.  Undervisningen fokuserar på individuell återkoppling med ett särskilt fokus på flyt i muntlig och skriftlig produktion, uttal och utvidgning av ordförrådet. Den studerandes kommunikation bearbetas.

Kursen är indelad i tre moduler:

Modul 1: Muntlig och skriftlig kommunikation om språkinlärningsteorier 2.5 hp (Oral and Written Communication about Language Learning Theories) 

Fokuseras på studentens förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift om språkinlärningsteorier, motivation och språkidentitet. 

Modul 2: Muntlig och skriftlig kommunikation om barns språkutveckling 2.5 hp (Oral and Written Communication about Children's Language Development)

Fokuseras på studentens förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift om barns språkutveckling.
 
Modul 3: Muntlig och skriftlig kommunikation om flerspråkighet 2.5 hp (Oral and Written Communication about Multilingualism)

Fokuseras på studentens förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift om flerspråkighet.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
  • förklara och använda centrala begrepp inom fältet språkinlärningsstrategier, motivation, språkidentitet, barns språkutveckling, flerspråkighet 
Färdigheter och förmåga
  • sammanfatta och presentera några aspekter av olika texter, korta filmer och ljudinspelningar på begriplig och relativt korrekt engelska
  • förbereda och framföra välstrukturerade presentationer och korta texter på tydlig engelska
  • skriva texter utifrån allmänna principer för akademiskt skrivande
  • uppvisa ett tillfredsställande talflöde
  • uppvisa ett för innehållet adekvat ordförråd 
  • formulera konstruktiv kritik av andras texter och presentationer
  • självständigt identifiera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • uppvisa förmåga att värdera sin egen språkförmåga  

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs via en nätbaserad lärplattform. Undervisningen består av självstudier, gruppövningar, skrivuppgifter, kamratrespons och presentationer.  Studenterna fullgör, inom angiven tid, arbeten/uppgifter enligt lärarens instruktioner. All undervisning och kommunikation sker via en kursplattform. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.
Undervisningsspråk är engelska.

Examination

Modul 1: Muntlig och skriftlig kommunikation om språkinlärningsteorier (2.5 hp) 

Bedömning av muntliga redovisningar samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Modul 2: Muntlig och skriftlig kommunikation om barns språkutveckling (2.5 hp)

Bedömning av muntliga redovisningar samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Modul 3: Muntlig och skriftlig kommunikation om flerspråkighet (2.5 hp)

Bedömning av muntliga redovisningar samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Examination sker på engelska. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på tillsammans lägst 5 högskolepoäng.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av
examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. 

För godkänt betyg på modul som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.  

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall ett prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. 

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas. 

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 13

Litteraturlista

Artiklar som finns tillgängliga via internet eller UB:s digitala resurser (ca 200 s.).

Referenslitteratur

Stevens Michael
Engelsk grammatik med drillövningar
2003 : 136 s. :
ISBN: 9171797688
Se bibliotekskatalogen Album